مدارس ابتدایی

مدارس ابتدایی

اسامی این آموزشگاه ها و مجتمع ها در جدول (۱-۴) ذکر شده است.

جدول ۱-۴- طرح اتصال مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ به اینترانت ملی کشور
ردیف
آموزشگاه
آدرس
۱
مجتمع آموزشی و پرورشی شهید حسینی طباطبایی
دهستان تیمور آباد- روستای تیمور آباد
۲
دبیرستان نمونه پسرانه امام خمینی (ره)
دهستان تیمور آباد -روستای تیمور آباد
۳
دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
۴
دبستان پسرانه حکمت
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
۵
راهنمایی پسرانه شهید اندرزگو
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
۶
دبیرستان دخترانه هدایت
دهستان محمدآباد- شهر محمد آباد
۷
دبستان شهید هراتی
دهستان محمدآباد- روستای فیروزه ای
۸
مجتمع شهید صیاد شیرازی
دهستان محمدآباد- روستای کیخا
۹
راهنمایی نمونه دخترانه خدیجه کبری (س)
دهستان محمدآباد- روستای کیخا
۱۰
دبستان دخترانه مهدیه
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
۱۱
دبیرستان پسرانه شهید چمران
دهستان کوه خواجه – مجتمع علی اکبر
۱۲
دبیرستان پسرانه فاتح
دهستان لوتک – روستای لوتک
۱۳
دبستان ۱۲ بهمن
دهستان لوتک – روستای لوتک
مأخذ: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون (واحد فناوری اطلاعات)
اما یافته ها و اطلاعات مرتبط با موضوع پژوهش یعنی تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمد آباد بر مبنای سئوالات، فرضیات و اهداف تحقیق به شرح ذیل جمع آوری شده است.
۱-۲-۴- تغییرات مربوط به تعداد جمعیت و خانوار روستاهای مورد مطالعه
با توجه به اینکه تعداد خانوار و تعداد جمعیت روستاهای مورد مطالعه در مطالعات مربوط به جمعیت دانش آموزی و نیروی انسانی مورد نیاز مدارس و فضاهای آموزشی و مقایسه توان های آنها با استانداردهای آموزش و پرورش تاثیر گذار است لذا در این قسمت از پژوهش تعداد خانوار و تعداد جمعیت روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در قالب جدول شماره ۲-۴ ذکر شده است.
جدول ۲-۴- تعداد خانوار و جمعیت روستاهای مورد مطالعه دهستان محمد آباد در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰
ردیف
نام روستا
تعداد خانوار سال ۸۵
تعداد جمعیت سال ۸۵
تعداد خانوار سال ۹۰
تعداد جمعیت سال ۹۰
۱
تمبکا
۱۳۶
۴۹۸
۱۴۵
۴۸۸
۲
فیروزه ای
۲۷۵
۱۱۲۱
۳۱۰
۱۱۷۱
۳
باغک
۶۷
۲۵۹
۷۲
۲۵۶
۴
کیخا
۹۳
۴۸۹
۱۰۷
۵۲۵
۵
دهکول
۱۲۱
۴۱۲
۱۳۵
۳۹۲
۶
بهرام آباد
۱۱۷
۵۱۰
۱۲۱
۴۸۵
۷
ده میر
۸۸
۳۷۰
۱۱۴
۴۵۰
۸
دک دهمره
۶۷
۳۴۱
۸۶
۳۴۴
۹
ابراهیم آباد
۱۲۳
۵۵۰
۱۳۴
۴۹۹
۱۰
عباسیه
۱۲۲
۴۶۵
۱۳۹
۵۱۷
۱۱
حمزه آباد
۵۴
۲۶۹
۴۷
۱۹۳
۱۲
ذوالفقاری
۷۷
۳۴۴
۸۴
۳۲۵
۱۳
شهرک بزرگ
۷۹
۳۴۲
۸۸
۳۲۴
۱۴
چهارخمی
۱۲۲
۵۷۴
۹۰
۳۶۷
۱۵
گزموم
۷۳
۳۲۲
۷۵
۲۸۸
۱۶
پل اسبی
۵۱
۲۲۷
۳۰
۱۱۷
۱۷
ده رضا
۴۵
۲۰۳
۶۴
۲۳۷
۱۸
کوشه سفلی
۹۴
۳۷۱
۸۲
۳۰۷
۱۹
کوشه علیا
۷۹
۲۹۳
۷۳
۲۳۱
۲۰
سدکی
۹۱
۳۸۶
۸۹
۳۳۴
۲۱
شهریاری
۱۲
۳۹
۱۱
۴۲
۲۲
آخوند غلامی
۵۸
۲۸۲
۶۲
۲۰۶
۲۳
توتی
۴۰
۲۶۳
۴۴
۲۲۷
۲۴
دولت آباد
۱۴۴
۶۷۵
۱۱۱
۴۷۶
۲۵
دیوانه
۹۵
۴۱۱
۹۸
۳۷۹
۲۶
روستا شهر محمدآباد
۵۱۲
۲۳۸۴
۶۴۵
۲۶۸۱

ماخذ:فرمانداری شهرستان هامون

شکل ۴-۴ نمودار ستونی جمعیت سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد
با توجه به جدول شماره ۱-۴ و شکل شماره ۴-۴ در رابطه با کاهش یا افزایش جمعیت روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ مشخص می شود که جمعیت روستا شهر محمدآباد به عنوان مرکز شهرستان هامون در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است، این مسئله بیانگر موقعیت این مکان، نقش خدماتی، اداری و قرار داشتن در مسیر ارتباطی اصلی و مهیا بودن شرایط رشد و توسعه این مکان است.
از بین روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد جمعیت روستاهای فیروزه ایی، کیخا، ده میر، دک دهمرده، عباسیه، ده رضا و شهریاری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش اندکی داشته است و جمعیت روستاهای تمبکا، باغک، دهکول، بهرام آباد، ابراهیم آباد، حمزه آباد، ذوالفقاری، شهرک بزرگ، چهارخمی، گزموم، پل اسبی، کوشه سفلی، کوشه علیا، سدکی، آخوند غلامی، توتی، دولت آباد و دیوانه کاهش یافته است، نتیجه اینکه اکثریت روستاهای دهستان با کاهش جمعیت قابل ملاحظه مواجه شده و دلیل اصلی این تغییرات و کاهش جمعیت وجود خشکسالی در سال های اخیر بوده است که باعث کم رنگ شدن کشاورزی و دامداری در منطقه شده و نبود فرصتهای شغلی باعث مهاجرت اکثر جوانان بویژه قشر تحصیل کرده شده است.
۲-۲-۴- مراکز آموزشی مقطع ابتدایی
توجه و استقبال جوامع امروزی از آموزش عمومی نتیجه اثرات قطعی این امر در توسعه و تحولات اقتصادی، اجتماعی است. دگرگونی نظام طبقاتی به عنوان زیر ساخت تفکر خانواده موجب تغییرات اساسی در نگرش به امر آموزش گردیده است. آموزش کنونی دیگر در انحصار یک طبقه معین از جامعه ک
ه در گذشته امکان بهره وری از کلیه امکانات آموزشی داشته است، نمی باشد بلکه تسهیلات مناسبی را از این حیث بطور تقریب برای کلیه طبقات فراهم نموده است. هر چند توجه خانواده ها به آموزش از اثرات قطعی آن در زندگی فردی و اجتماعی ناشی می گردد، لیکن برنامه ریزی دولتها می تواند موجبات بهره مندی آحاد ملت را از شرایط و امکانات آموزشی فراهم نموده و در رغبت بیشتر خانواده ها به آموزش موثر واقع گردد. لذا توجه دولتها به آموزش همگانی و تأکید قانونی بر لزوم اشتغال به تحصیل گروه لازم التعلیم جامعه آنطورکه در قانون اساسی نیز آمده است، دومین علت توسعه کمی آموزش و پرورش محسوب می گردد. این توجه ناشی از تأمین عدالت اجتماعی به منظور بهره مندی و امکان فرصتهای مساوی جهت استفاده ی همگانی از امکانات تربیتی یکسان توسط دولتها می باشد و می تواند زمینه ساز رشد کمّی آموزش همگانی گردد. رشد جمعیت نیز سومین عامل توسعه کمّی آموزش و پرورش محسوب می گردد.
همه ی این موارد موجبات جذب هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان را به مدارس در مقطع ابتدایی فراهم می نماید که البته در مراحل بعدی و به منظور تکمیل زمینه های رشد تربیتی و آموزشی، باید امکان ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی، متوسطه و عالی نیز فراهم گردد.
۱-۲-۲-۴- پراکندگی و دسترسی به مدارس ابتدایی در دهستان محمدآباد
شکل شماره ۵-۴- پراکندگی مراکز آموزشی در مقطع ابتدایی را در دهستان محمدآباد نشان می دهد.
دهستان محمد آباد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مجموعاً در مقطع ابتدایی دارای ۲۶ آموزشگاه بوده که از این تعداد ۱ آموزشگاه پسرانه و ۱ آموزشگاه دخترانه و ۲۴ آموزشگاه مختلط در سطح دهستان فعالیت داشته اند. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان در این مقطع نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است که علل این مسئله ناشی از استقبال خانواده ها از برنامه های کنترل جمعیت و اثرات خشکسالی که باعث مهاجرت جوانان روستایی به نقاط شهری و افزایش کهنسالی جمعیت روستایی شده است، می باشد. واحدهای آموزشی پسرانه و دخترانه مستقل، مربوط به شهر محمدآباد است و تمرکز واحدهای آموزشی مختلط در مناطق روستایی دهستان ناشی از تعدد و پراکندگی روستاها وجمعیت کم آنها می باشد.
مطابق آمار سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در کل استان سیستان و بلوچستان ۳۷۹۱ دبستان وجود داشته که از این تعداد ۶۵ دبستان مربوط به شهرستان هامون و ۲۶ دبستان متعلق به دهستان محمدآباد بوده است. در یک مقایسه کلی مشاهده می شود که مجموع آموزشگاههای ابتدایی دهستان محمدآباد ۶۷/۰ درصد از مدارس ابتدایی استان و ۴۰ درصد از مدارس ابتدایی شهرستان هامون را شامل می شود.

جدول ۳-۴- تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان را در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ نشان می دهد.
جدول ۳-۴ مقایسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی سال ۹۲-۱۳۹۱

تعداد آموزشگاه
تعداد کل دانش آموزان
استان سیستان و بلوچستان
۳۷۹۱
۳۰۹۱۷۲
شهرستان هامون
۶۵
۴۹۵۰
دهستان محمدآباد
۲۶
۱۷۶۹
مآخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان (واحد فناوری اطلاعات )و اطلاعات جمع آوری شده توسط نگارنده
برابر آمار سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی دهستان محمدآباد ۱۷۶۹ نفر بوده که از این تعداد ۱۹۷ نفر (۱/۱۱ درصد) در مدارس ابتدایی پسرانه و ۲۱۰ نفر (۹/۱۱ درصد) در مدارس ابتدایی دخترانه و ۱۳۶۲ نفر (۷۷ درصد) در مدارس ابتدایی مختلط مشغول به تحصیل بوده اند.
شکل شماره ۶-۴- نحوه ی دسترسی روستاییان به مدارس ابتدایی را در سطح دهستان نشان می دهد.

با توجه به جدول شماره ۳-۲- فصل دوم این پژوهش، استاندارد فاصله دسترسی به دبستان در فضاهای هموار ۵/۲ کیلومتر اعلام شده است لذا با توجه به مقیاس نقشه شماره ۶-۴- همه روستاهایی که در محدوده ی دایره ها قرار دارند فاصله آنها تا مدارس ابتدایی کمتر از ۵/۲ کیلومتر بوده و دسترسی آنها به مدارس ابتدایی مطلوب می باشد و روستاهایی که در خارج از محدوده ی دایره ها واقع شده اند به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- روستاهایی که در مجاورت دهستان محمدآباد با سایر دهستانها قرار گرفته اند که این روستاها از مدارس ابتدایی سایر دهستان ها خدمات اموزشی دریافت می کنند مثل روستاهای شهریاری و ده رستم محمود که بدلیل فاصله کم آنها با روستای گرگ دهستان تیمورآباد، دانش آموزان این روستاها از مدرسه ابتدایی روستای گرگ استفاده می کنند یا دانش آموزان روستای یوسف حسن که از دهستان چلنگ دهستان تیمورآباد خدمات آموزشی دریافت می کنند.
۲- روستاهایی که به دلیل خشکسالی و مهاجرت جوانان این روستاها یا خالی از سکنه شده و یا جمعیت دانش آموزی آنها کاهش زیادی داشته و ناگزیر مدارس ابتدایی آنها منحل شده اند مثل روستاهای نیگرد، ملارضا و گنبد شاهی. به عنوان نمونه در محدوده روستاهای نیگرد و پنجک که در زمانهای گذشته دارای مدرسه ابتدایی بوده اند، براساس مطالعات نگارنده در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ فقط یک دانش آموز در مقطع ابتدایی داشته که آن یکنفر هم ناگزیر به مدرسه ابتدایی شهر محمدآباد آمده است.

جدول ۴-۴- آمار مدارس ابتدایی روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

نام روستا
آمار دانش آموزان
تعداد کارکنان
وضعیت فضای آموزشی

وضعیت ساختمان
مدرسه

هوشمند

پسرانه
دخترانه
مختلط
اداری
آموزشی
مساحت کل (m2)
زیر بنا(m2)
تعداد کلاس

روستا شهر محمد آباد
۱۹۷


۲
۱۰
۲۱۰۰
۷۰۰
۷
نوساز
*


۲۱۰

۱
۱۰
۲۱۴۵
۷۵۰
۸
نوساز
*
تمبکا


۳۷
۱
۱
۴۲۷۶
۲۶۶
۵
قدیمی

فیروزه ای


۱۳۰
۱
۶
۲۰۰۰
۳۵۷
۸
نوساز
*
باغک


۲۶
۱
۱
۶۳۵
۱۴۰
۴
قدیمی

کیخا


۴۵
۱
۲
۱۳۰۰
۳۰۰
۶
نوساز
*
دهکول


۳۱
۱
۲
۳۰۹۲
۳۴۶
۶
نوساز

بهرام آباد


۷۸
۱
۴
۱۵۰۴
۶۷۵
۶
قدیمی

ده میر


۷۹
۱
۴
۱۸۰۰
۳۰۰
۵
قدیمی

دک دهمرده


۴۳
۱
۱
۱۲۰۰
۳۵۰
۵
نوساز

ابراهیم آباد


۶۲
۱
۳
۲۵۲۰
۴۷۳
۸
نوساز

عباسیه


۵۰
۱
۲
۱۴۴۰
۳۵۰
۶
نوساز

حمزه آباد


۷۹
۱
۳
۱۴۰۰
۲۹۷
۵
قدیمی

ذوالفقاری


۶۱
۱
۳
۳۱۸۴
۶۸۶
۶
قدیمی

شهرک بزرگ


۶۲
۱
۲
۱۷۶۴
۳۰۰
۵
قدیمی

چهارخمی


۹۵
۱
۵
۴۲۲۵
۲۹۴
۵
قدیمی

گزموم


۵۷
۱
۲
۱۲۰۰
۳۵۰
۶
نوساز

پل اسبی


۸۳
۱
۵
۴۰۰۰
۳۵۰
۶
نوساز

ده رضا


۳۵
۱
۱
۱۴۴۲
۴۵۰
۶
نوساز

کوشه سفلی


۴۰
۱
۱
۱۸۰۰
۲۴۶
۵
قدیمی

کوشه علیا


۱۹
۱
۱
۲۰۰۰
۳۵۰
۶
قدیمی

سدکی


۷۸
۱
۳
۸۵۵۰
۴۰۰
۷
نوساز

آخوند غلامی


۳۵
۱
۱
۲۰۳۰
۲۳۷
۶
قدیمی

توتی


۴۸
۱
۲
۱۰۶۴
۱۴۷
۴
نوساز

دولت آباد


۱۱۴
۱
۶
۲۵۰۰
۴۲۰
۸
نوساز
*
دیوانه


۴۵
۱
۲
۳۵۲۶
۴۰۰
۶
نوساز

مأخذ: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون و اطلاعات جمع آوری شده توسط نگارنده
۲-۲-۲-۴- درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی
در این قسمت از پژوهش درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با آخرین استانداردهای آموزشی که به منظور صرفه جویی در نیروی انسانی و استفاده بهینه از امکانات موجود با تاثیر مثبت در آموزش تنظیم گردیده است ، مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول ۵-۴- وضعیت مدارس ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ از حیث درجه استاندارد آموزشی

درجه بندی آموزشگاه ها
درجه یک
تعداد دانش آموز
تا ۴۰ نفر
درجه دو
تعداد دانش آموز
۴۱ تا ۷۰ نفر
درجه سه
تعداد دانش آموز
۷۱ تا ۱۲۰ نفر
درجه چهار
تعداد دانش آموز
۱۲۱ تا ۱۹۵ نفر
درجه پنج
تعداد دانش آموز
۱۹۶تا ۳۰۰ نفر
درجه شش
تعداد دانش آموز
۳۰۱ تا ۴۳۵نفر

جمع
تعداد
۷
۹
۷
۱
۲

۲۶

از تعداد ۲۶ آموزشگاه ابتدایی دهستان، تعداد ۷ واحد آموزشی یعنی ۹/۲۶% آموزشگاهها درجه یک هستند که با توجه به روند رشد منفی تعداد دانش آموزان ابتدایی در آینده تعطیل خواهند شد. (البته سیاستهای جمعیتی جدید دولت مبنی بر افزایش تعداد فرزندان در خانواده نیز در آینده تأثیر گذار خواهد بود). لازم به ذکر است که این ۶ واحد آموزشی مختلط هستند و در

edame