قانون کار در ایران:،پایان نامه مسئولیت کیفری کارفرما

قانون کار در ایران:،پایان نامه مسئولیت کیفری کارفرما

 قلمرو قانون کار در ایران

 
ماده 1-کلیه کارفرمایان ،کارگران و کارگاهها و موسسات تولیدی و صنعتی وخدماتی وکشاورزی ککلف به تبعیت از قانون کار هستند.
ماده 5 – کارگران کارفرمایان و نماینگان آنها وکار آموزان مشمول مقررات قانو کار هستند
متن اصلی ماده 1[1] ملاحظه میشود که در متن اولیه قانون کار عبارت (که به هر نحو ازامکانات دولتی استفاده میکنند )به عنوان مبنای تکلیف کارفرمایان به رعایت قانون کار و توجیه گر الزام آور بودن قانون کار قید شده بود.
قانون کار مواردی را نیز از شمول خود خارج ساخت است

  • مطابق ماده 188 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قانو مقررات استخدامی و کارگاههی خانوادگی …مشمول مقررات قانونکار نیستند.
  • ماده 191 کارگاههای کوچک کگمتر از 10 نفر میتوان بر حسب مصلحت میتوان موقتا ازشمول بعضی از مقررات قانو کار مثتثنی نمود…

در تمامی انواع بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان كلوزهاي زیر جهت ارائه پوششهاي بهتر و كامل تر به بيمه گذار ارائه مي گردد:
– پوشش کارکنان جهت مأموریت های خارج از محیط کار
– پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت بیمه گذار در محل اقامت و اماکن وابسته به محیط کار
– پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از ماشین آلات موجود در محیط کار و مکانهای وابسته به آن 
– پوشش خسارتهای وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت پیمانکاران فرعی
– پوشش خسارتهای وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور
– پوشش پرداخت خسارت(غرامت فوت و نقص عضو) بدون رأی دادگاه
– پوشش جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان
– پوشش مطالبات احتمالی سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما (پوشش تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
– پوشش حوادث وارد به شخص بیمه گذار،کارفرما،پیمانکار و مهندسین در محل کار 
– پوشش خسارتهای جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه گذار
– پوشش پرداخت افزایش احتمالی مبلغ دیه در زمان پرداخت خسارت نسبت به دیه زمان وقوع خسارت در بیمه نامه های یکساله 
– پوشش غرامت روزانه (دستمزد روزانه) به کارکنان از روز پنجم بعد از حادثه به مدت 90روز در بیمه نامه های یکساله
– پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از فعالیت های غیرمرتبط با کار بشرط احراز مسئولیت کارفرما
– پوشش جبران غرامت های احتمالی پرداختی توسط بیمه گذار جهت کارکنان اتباع خارجی فاقد مجوز
– پوشش خسارتهای ناشی از رفت و آمد كاركنان از محل كار به محل سكونت و بالعكس بشرط فراهم نمودن سرویس ایاب و ذهاب 
[1] مصوبه 24/8/1366 به این صورت بوده که کلیه کارفرمایان وکارگران… که به هر نحو از امکانات دولتی مثل انرژی وارز …. مکلف به تبعیت از قانون کار هستند
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادث

92