عملکرد اقتصادی

عملکرد اقتصادی

ها را فعال ساخته و نقش مهمی در سنتز RNA دارد . در اثر کمبود آهن غلظت کلروفیل و دیگر رنگیزه های گیاهی نظیر کاروتن و گزانتوفیل کاهش می یابد . به محض ورود آهن به درون برگ ها ، در یک واکنش آسیمیلاسیونی مهم دخالت دارد که طی آن آهن به ساختار پیش ماده پورفیرین گروه های هم در سیتو کروم های واقع در کلروپلاست ها و میتوکندری ها ، وارد می شود . این وامنش به وسیله آنزیم فرو کلاتاز کاتالیز می شود ( Jones,1983 ) . بیشتر آهن موجود در گیاهان در گروه های هم یافت می شود . علاوه بر این ، پروتئین های آهن – گوگرد زنجیره انتقال الکترون دارای آهن غیر هم هستند که به واسطه پیوند کووالانسی به اتم های گوگرد بقایای سیستئین در اپوپروتئینمتصل شده اند . در مرکز Fe2S2 نیز یافت می شود که دارای دو آهن ( که هر کدام با اتم های گوگرد بقایای سیستئین کمپلکس تشکیل می دهند ) و دو سولفید معدنی هستند . آهن آزاد ( یعنی آهنی که با ترکیبات کربن کمپلکس تشکیل نداده است ) ممکن است در جهت تشکیل آنیون های سوپر اکسیداز ( -O2 ) بر همکنش نشان دهد . این آنیون ها قادرند به واسطه از بین بردن ترکیبات لیپیدی غیر اشباع به غشاها آسیب وارد کنند . ممکن است سلول های گیاهی با ذخیره آهن مازاد در یک کمپلکس آهن – پروتئین که به آن فیتو فریتن گفته می شود ، خسارت احتمالی را محدود نمایند ( Bienfait and Van der Mark , 1983 ) . فیتو فریتن دارای یک قشر ( پوسته ) پروتئینی با ۲۴ زیر واحد مشخص است که یک کره توخالی با وزن کمولکولی حدود ۴۸۰ کیلو دالتون را تشکیل می دهد . در درون این کره ، هسته ای مشتمل بر ۵۴۰۰ تا ۶۲۰۰ اتم آهن در قالب یک کمپلکس اکسید – فسفات وجود دارد . در مورد این که آهن چگونه از فیتو فریتین آزاد می شود ، نظر قاطعی وجود ندارد ، اما به نظر می رسد تجزیه قشر پروتئینی در این مورد دخالت دارد . مقدار آهن آزاد در سلول های گیاهی تنظیم کننده زیست ساختی فیتو فریتین است ( Lobreaux and Brait , 1992 ). فیتو فریتین ها علاقه مندان زیادی دارند ، چرا که احتمالاً آهن در این شکل متصل به پروتئین ، به مقادیر بسیار زیاد در اختیار انسان ها قرار دارد و غذاهای غنی از فیتوفیتین نظیر سویا ممکن است بتواند مشکلات ناشی از کم خونی تغذیه ای ( آنمی در انسان را بر طرف نماید ( Welch and Graham , 2004 ).

۲-۷-۴-سطح بحرانی آهن در گیاه لوبیا
تلاش های زیادی جهت تعیین سطح بحرانی آهن در گیاه لوبیا انجام گرفته است . اما با این وجود منابع ثابتی در ارتباط با یک سطح ویژه بحرانی از آهن در لوبیا وجود ندارند (Robinson et al.., 1999 ). بررسی های صورت گرفته در زمینه کلروز آهن در مزارع لوبیا نشان داده اند زمانی که کربنات کلسیم خاک بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد و مقدار آهن خاک کمتر از ۵/۲ کیلوگرم در هکتار باشد ، بوته های لوبیا علائم زردی از خود نشان می دهند . سطح بحرانی آهن در خاک را برای گیاه لوبیا حدود ۲۵ میلی گرم آهن در هر کیلوگرم خاک و سطح بحرانی آهن دو ظرفیتی در گیاه را حدود ۶ میلی گرم در هر کیلو گرم ماده خشک تعیین کرده اند ( Volker and HORST,1983 ) .

۲-۷-۵-عوامل موثر بر فراهمی آهن برای گیاه
مهم ترین عوامل موثر بر قابلیت استفاده آهن در خاک ، ویژگی های خاکی نظیر مقدار کل فلز در خاک ، pH ماده آلی ، محل های جذب سطحی ، فعالیت میکروبی و رژیم رطوبتی می باشد . عوامل دیگر نظیر شرایط آب و هوائی و بر همکنش با سایر عناصر پر مصرف و کم مصرف در خاک و گیاه نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر قابلیت استفاده آهن دارد . pH خاک مهم ترین عامل تاثیر گذار بر قابلیت استفاده آهن بر گیاه می باشد . افزایشpH خاک سبب تشدید جذب سطحی این عناصر در سطوح اجزاء خاک ، نظیر کانی های رسی و اکسیدهای فلزی می شود . جذب سطحی سبب کاهش حلالیت و در پی آن ، کاهش قابلیت استفاده آهن و برای گیاه می شود ( Brummer et al , 1998 ) . در pH بالا ، رها سازی آهن از سطوح جامد خاک کاهش یافته و قابیلت جذب آهن توسط گیاه محدود می شود.دانگ ( Dang et al,1993 ) رها سازی آهن در خاک های با pH بالا سبب کاهش قابلیت استفاده آهن برای ریشه های گیاهی می شود ( Ma and Lindsey,1993 ) . بنابراین غلظت آهن در محلول های خاک به مقدار زیادی به pH خاک بستگی دارد . در بیشتر خاک های آهکی ، غلظت آهن محلول خاک پایین تر از این محدوده بوده و همین امر سبب افزایش احتمال بروز کمبود آن ها در گیاهان می شود ( Lindsey,1993 ) . رطوبت خاک سبب کمبود آهن در گیاه می شود .

فصل سوم
مواد و روش ها

۳-۱- زمان و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی محل اجرای طرح
این آزمایش در سال زراعی ۱۳۹۲ در یک زمین زراعی واقع در روستای سالستان از توابع شهرستان آستانه اشرفیه اجرا گردید .

۳-۲- ویژگی آب و هوایی منطقه
میزان بارندگی سالانه محل آزمایش بر مبنای میانگین ۱۰ ساله برابر ۱۳۵۹ میلی متر و متوسط درجه حرارت آن ۱۵.۹ درجه سانتی گراد می باشد . بر اساس تقسیمات هواشناسی این منطقه جزء مناطق نیمه مدیترانه ای گرم می باشد که تابستان هوای گرم و زمستان های ملایم دارد و به دلیل همجواری با دریای خزر فصل مرطوب و رطوبت نسبی آن ۴۰ تا ۱۰۰ درصد است .

۳-۳- تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
جهت شناسایی خاک محل آزمایش ،ابتدا از نقاط مختلف زمین نمونه برداری انجام شد و سپس نمونه مرکبی تهیه گردید ،آنگاه بر روی این نمونه پارامتر هایی نظیر EC ، PH،مقدار ازت کل،فسفر ،پتاسیم قابل جذب،آهن قابل جذب،روی قابل جذب و بافت خاک اندازه گیری شد. نتیجه آزمایش خاک در جدول ۳-۱ ارائه شده است.

جدول۳-۱- مشخصات خاک محل انجام آزمایش
مشخصات نمونه
هدایت الکتریکی
اسیدیته کل اشباع

ازت کل
فسفر قابل جذب
پتاسیم قابل جذب
آهن قابل جذب
روی قابل جذب

شن

سیلت

رس
بافت خاک
واحد
EC
PH
درصد
درصد
پی پی ام
پی پی ام
پی پی ام
درصد
درصد
درصد

مقدار
۲۵۵/۰
۷۷/۷
۰۶/۰
۸۸/۱۵
۷۱/۱۱۶
۱۰۹
۱۲
۷۸
۱۰
۱۲
لوم

۳-۴- نحوه انجام آزمایش و طرح آزمایشی مورد استفاده

برای این مطالعه از آزمایش کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار استفاده گردید کرت های اصلی در ۲ سطح (شامل:استفاده از مالچ و عدم استفاده از مالچ ) و کرت های فرعی دوم مقادیر مختلف مصرف آهن شامل : ۴ مقدار مصرف ۰ ، ۲ ، ۴ ، ۶ در هزار آهن بود. فاصله کاشت بوته ها ۱۵×۳۰ سانتی متر بود. از مالچ پوسته شلتوک برنج به ضخامت ۱۰ سانتی متر در کرت هایی که برای استفاده از مالچ در نظر گرفته شد ، استفاده گردید . جهت اجرای نقشه طرح کرت هایی در اعاد ۵×۲ متر و به فاصله ۵۰ سانتی متر از واحد آزمایشی مجاور ایجاد گردیدند . بین تکرارها نیز فاصله ای حدود ۱ متر در نظر گرفته شد. در هر تکرار ۸ کرت و در مجموع سه تکرار،۲۴ کرت ایجاد گردید. عملیات آماده سازی زمین در شهریور ماه ۱۳۹۲ انجام گرفت. جهت تهیه بستر کاشت در قسمت خاک ورزی از روتیواتور نسبت به آماده سازی زمین اقدام شد . وجین علف های هرز به صورت دستی انجام گرفت.در تاریخ ۲۰ شهریور ماه عملیات کاشت صورت گرفت. در طول دوره ی داشت ، کلیه ی مراقبت های زراعی و وجین علف های هرز و کود دهی انجام شد . مقدار ۶۰ کیلو گرم در هکتار کود اوره و ۶۰کیلو گرم در هکتار کود فسفات تریپل به خاک مزرعه در ابتدای کاشت اضافه شد. محلول پاشی آهن در مقادیر ذکر شده همزمان با ظاهر شدن دومین سه برگچه ای انجام شد. از سکوسترین به عنوان کود آهن استفاده گردید. برداشت کلیه کرت ها در ۱۰ آبان ۱۳۹۲ انجام گرفت .
۳-۵- خصوصیات مورد بررسی
به منظور بررسی صفات مورفولوژیکی پس از رسیدگی کامل از هر کرت آزمایشی تعداد ۶ بوته به طور تصادفی از ۲ ردیف میانی برداشت شد و صفات مورد نظر اندازه گیری شد . به منظور تعیی عملکردی دانه از هر کرت آزمایشی ردیف های میانی با حذف ۵/۰ متر حاشیه اندازه گیری ها انجام شد .

۳-۵-۱- ارتفاع گیاه
پس از رسیدگی نهایی از خطوط میانی هر کرت ۶ بوته به طور تصادفی انتخاب شدند و ارتفاع آن ها با خط کش با دقت در حد میلی متر اندازه گیری گردید .

۳-۵-۲- تعداد غلاف در بوته
تعداد ۶ بوته لوبیا در هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند و تعداد غلات آن شمارش گردید و سپس از آن میانگین گرفته شد و تعداد غلاف در بوته مشخص شد .
۳-۵-۳- طول غلاف
تعداد ۶ بوته لوبیا از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند و طول غلاف ان ها شمارش گردید . سپس با تعیین میانگین طول غلاف های اندازه گیری شده ، طول غلاف مشخص گردید .

۳-۵-۴ تعیین عملکرد قسمت های هوایی در لوبیا
جهت تعیین عملکرد قسمت های هوایی،بونه های برداشت شده از سطح خاک هر واحد آزمایشی را بدون غلاف و به صورت جداگانه با استفاده از ترازوی دارای دقت یک صدم اندازه گیری نموده و سپس میانگین وزن آن ها در متر مربع و پس از آن در هکتار محاسبه گردید.

۳-۵-۵- تعیین تعداد دانه خشک در لوبیا
جهت تعیین تعداد دانه خشک، غلاف خشک بوته های مورد نظر که از هر واحد آزمایشی برداشت شده بودند،جدا شده و سپس دانه های آن ها شمارش و پس ازآن میانگین تعداد دانه برای هر متر مربع محاسبه گردید.
۳-۵-۶-تعیین عملکرد غلاف خشک در لوبیا
جهت تعیین عملکرد غلاف خشک،غلاف های خشک هر یک از بوته های مورد نظر را جدا کرده و وزن کل غلاف های هر یک از این بوته ها با ترازوی دارای دقت یک صدم اندازه گیری گردید. سپس میانگین مقدار آن در متر مربع و پس از آن در هکتار محاسبه گردید.

۳-۵-۷- تعیین تعداد دانه خشک در بوته لوبیا
جهت تعیین تعداد دانه خشک در بوته نسبت به شمارش دانه های غلاف های بوته های خشک برداشت شده از هر واحد آزمایشی اقدام و سپس میانگین تعداد دانه های بوته های هر واحد آزمایشی به عنوان تعداد دانه خشک در بوته محاسبه گردید.
۳-۵-۸- محاسبه شاخص برداشت
برای محاسبه شاخص برداشت عملکرد اقتصادی (غلاف خشک)بر عملکرد بیولوژیک (عملکرد غلاف خشک بعلاوه عملکرد قسمت های هوایی)تقسیم گردید و درصد آن محاسبه گردید.
۳-۵-۹- شاخص برداشت دانه
برای محاسبه شاخص برداشت دانه عملکرد دانه بر عملکرد غلاف خشک تقسیم گردیدودرصد آن محاسبه گردید.

۳-۵-۱۰- تجزیه های آماری
محاسبه آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار sas انجام گرفت و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن در سطح احتمال ۵درصد استفاده شد.نمودار ها نیز بوسیله نرم افزار excel نسخه ی ۲۰۱۰رسم گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل

۴-۱- اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا
نتایج نتیجه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیادر جدول ۴-۱ نشان داده شده است.همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود اثر مالچ بر ارتفاع بوته لوبیا معنی دار نشد.عدم معنی دار شدن مالچ نشان دهنده این است که استفاده از مالچ پوسته برنج تاثیر چندانی در جذب آب و عناصر معدنی از خاک و استفاده از آنها برای افزایش ارتفاع بوته نداشته اس
ت.از آنجایی که بافت خاک مزرعه لومی بود،و کاشت در شهریور سال ۱۳۹۲ انجام شد بنابر این عدم استفاده از مالچ نیز تاثیری بر ارتفاع بوته ها از طریق کاهش مقدار رطوبت خاک نداشت. مقدار مصرف آهن اثر معنی داری بر ارتفاع بوته لوبیا داشت (جدول ۴-۱) بیشترین ارتفاع بوته با مصرف ۴ در هزار آهن و کمترین ارتفاع بوته بدون مصرف آهن به دست آمد(شکل ۴-۱). البته ارتفاع بوته به دست آمده از مقدار مصرف ۴ در هزار با ارتفاع بوته محلول پاشی شده با محلول ۲ در هزار آهن تفاوت آماری معنی داری نشان نداد. بوته به نظر می رسد کاهش فتواکسیداسیون اکسین در ساقه اصلی لوبیا در مقدار مصرف ۲ در هزار آهن زمینه را برای بیشتر شدن ارتفاع بوته لوبیافراهم نموده است. علاوه بر این به نظر می رسد با توجه به مناسب بودن دمای هوا و وقوع بارندگی های مناسب ،چون خاک دارای شرایط آهکی بود ، بنابر این مصرف آهن توانسته باشد در شرایط مقادیر کم آهن از طریق افزایش تثبیت نیتروژن بر ارتفاع بوته نیز تاثیر گذاشته باشد.اثر متقابل مالچ ×مقدار مصرف آهن برارتفاع بوته لوبیا معنی دار نشد. نتایج بدست آمده با یافته های (lucas and milbourn 1976 )،(هوگارد و همکاران،۱۹۷۸)،(دومینیکو و هیوم،۱۹۷۸)مطابقت دارد.

۴-۲- اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز لوبیا در واحد سطح
نتایج تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز در لوبیا در جدول ۴-۱ نشان داد کاربرد مالچ تفاوت آماری معنی داری را در تعداد غلاف سبز تشکیل شده در بوته های لوبیا به وجود نیاورد.به عبارت دیگر تعدادغلاف تشکیل شده در شرایط عدم استفاده از مالچ با شرایط استفاده از مالچ پوسته برنج تقریبا برابر بود این امر حاکی از تطابق بسیار خوب بوته های لوبیا با شرایط خاک های سبک به ویژه خاک های لومی است . زیرا در این خاکها رطوبت قابل استفاده گیاه زیاد می باشد و آب با نیروی کمی به ذرات خاک متصل است، بنابر این اگر بارندگی های مناسب در منطقه رخ دهد می توان بدون استفاده از مالچ نیز تعداد غلاف سبز مناسبی در بوته های لوبیا به دست آورد.کاشت لوبیا در خاک های سبک با حداقل عملیات آماده سازی زمین موفقیت آمیز باشد.

نمودار ۴-۱- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا

نمودار ۴-۲- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز لوبیا در واحد سطح

علاوه بر این از آنجایی که زمان آماده سازی زمین بخش زیادی

edame