ضرورت بررسی پدیده اعتیاد در زنان

ضرورت بررسی پدیده اعتیاد در زنان

روی آورد یکپارچه نفوذ اجتماعی- افزایش توانایی[۱]

براساس چهارچوب مفهومی این روی آورد، سؤمصرف مواد به وسیله نوجوانان دو دلیل عمده دارد. بدین معنی که که سؤمصرف مواد یا به دلیل از پا در آمدن وتسلیم شدن نوجوانان در مقابل پیامهای ترغیب کننده است یا به دلیل فقدان مهارتهای لازم برای مقابله با فشار اجتماعی یا تعاملی از این دو مؤلفه اساسی است. پایه نظری این روی آورد ،نظریه شناختی-  اجتماعی بندورا (۱۹۸۵ )و نظریه رفتار مشکل جسور (۱۹۷۷ )است . در این روی آورد سوء مصرف مواد، رفتاری آموخته شده و کنشی است که نتیجه تعامل بین عوامل اجتماعی (بین فردی )و عوامل فردی (درون فردی )محسوب می شود. رفتار مربوط به سوءمصرف مواد از یک سوء به وسیله فرایند الگو برداری تقلید و تقویت آموخته می شود و از سوی دیگر از شناخت ها ، نگرش ها و باورهای نوجوان تاثیر می پذیرد .

داده های مطالعات پیگیری دراز مدت، نشان دهنده کاهش مصرف سیگار، نوشیدنی های الکلی و ماری جوانا تا شش سال بعد از ارزیابی خط پایه[۲] اولیه بود. میزان این کاهش در مورد مصرف مواد بیش ا ز ۴۴ درصد و در مورد مصرف مواد چندگانه[۳]، بیش از ۶۶ درصد بوده است یافته های بررسی هایی که از روی آورد آموزش مهارت های زندگی استفاده کرده اند، نشاند هنده اثربخشی بر پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی و ماری جوانا بوده اند (بوتوین و همکاران ،۲۰۰۰ ).

ضرورت بررسی پدیده اعتیاد در زنان

چند سالی است که پدیده اعتیاد به مواد مخدر جدید در دختران جوان رو به افزایش نهاده است تغییر الگوی مصرف مواد از سنتی به صنعتی،کاهش سن مصرف و تغییر الگوی جنس مصرف کننده مواردی است که از نظر کارشناسان حوزه اعتیاد زنگ خطری برای خانواده ها و مسئولان است .اخبار و اطلاعات از مراکز ترک اعتیاد و گزارش های درج شده در مطبوعات درباره اعتیاد نشان می دهد، پدیده شوم اعتیاد در میان زنان و دختران رو به افزایش است .بر اساس یک پژوهش که  توسط موسسه تحقیقاتی RSIکه در سال ۸۶ انجام شده بود ابتلای زنان و دختران به مواد مخدر حدود ۱۰ درصد بود، اما کارشناسان فعال در این حوزه معتقدند؛ تغییر چشمگیری در سن مصرف، نوع مواد مصرفی و به طور شاخص تغییری در جنس مصرف کننده مشاهده می شود و به خصوص آمار رو به افزایش دخترانی که مواد صنعتی جدید مصرف می کنند ، زنگ خطری برای خانواده ها و مسئولان است (ایمانی پارسا ،۱۳۹۰ ).

تحقیقات اخیر در موسسه ملی مواد مخدر (NIDA)آمریکا، در ارتباط با دستیابی به یک برنامه درمانی موفق نشان داده است که یکی از عواملی که می تواند به موفق شدن هر چه بیشتر یک برنامه درمانی کمک کند، در نظر گرفتن تفاوت های جنسیتی در اینگونه برنامه ها می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که علل اعتیاد مردان و زنان به مواد مخدر با یکدیگر متفاوت میباشند و هم چنین به لحاظ تفاوت های فیزیکی مردان و زنان و نیاز های متفاوت آنها با یکدیگر، لذا برنامه های درمانی نیز می بایستی با توجه به در نظر گرفتن اینگونه تفاوت ها برنامه ریزی شوند. تحقیقات انجام شده نشان داده اند که ، در خصوص بسیاری از مواد مخدر(مانند کوکائین )،زنان سریعتر از مردان معتاد می شوند، حتی در بسیاری از موارد بعد از یک مرتبه استعمال ( پور نقاش ،۱۳۷۸ ).

 

در یک زمینه یابی که در ایالات متحده انجام شد،۷۲ درصد از مردان بزرگسال گفتند که در سال گذشته حداقل یک نوشابه الکلی مصرف کرده اند؛ این رقم در زنان بزرگسال ۶۲درصد بود (موسسه ملی مصرف مواد ،۲۰۰۲ ،به نقل از اسمیت وهمکاران، ترجمه رفیعی وهمکا ران ،۱۳۸۸ ).

زنان معتاد در مقایسه با مردان، احتمال بیشتری دارد دچار ایدز و بیماری های ناشی از روابط جنسی شوند .در خصوص موانع درمان، بر اساس نگرش اجتماعی و فرهنگی به اعتیاد، زنان بیشتر از مردان، انگ منفی زده می شود. نگرش اجتماعی منفی به زن معتاد، یک مانع عمده در درمان آنها محسوب می شود. همچنین مراقبت از بچه مانعی دیگر برای درمان آنهاست. برنامه های درمانی نیز اغلب ناخواسته موانعی در راه درمان زنان ایجاد میکنند. مانند موانع مالی، تشریفات زاید اداری ، متمرکز بودن برنامه های درمانی برای مردان و فقدان حساسیت درباره اعتیاد زنان. موانع درمانی درمان نیز عبارتند از درونی کردن این عقیده رایج که اعتیاد یک سقوط اخلاقی است ،که در زنان موجب اجتناب آنها از درمان می شود (صفری ،۱۳۸۳ ).

با توجه به این موانع، برنامه های پیشگیری جایگاه مهم تری می یابند چرا که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد .

با توجه به اینکه مطالعات انجام شده ،همبستگی بالایی میان نگرش و رفتار گزارش کرده اند  و  دراین  مطالعات عقیده بر این است که نگرش بر رفتار تاثیر داردو صاحبنظران این حوزه همچون فیش بین(۱۹۶۷)،معتقدندکه مصرف مواد مخدر تحت تاثیر نگرشی است که نوجوانان به مواد دارند،در این قسمت پژوهش به نگرش و مباحث مربوط به آن پرداخته ایم .

۱-Integrated-competence  enhancme

۲-base line

۳-multidrugs

edame