جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۶

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۶

جدول (۴-۳۷) : ماتریس زوجی نرمالایز شده زیر معیارهای نیاز عملکردی از دیدگاه کارکنان ……………۱۲۰
جدول (۴-۳۸) : وزن، بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری زیر معیارهای نیاز عملکردی(کارکنان) ……….۱۲۰
جدول (۴-۳۹) : اولویت بندی زیر معیارهای نیاز عملکردی بر مبنای AHP از دیدگاه مشتریان …………۱۲۰
جدول (۴-۴۰) : اولویت بندی زیر معیارهای نیاز عملکردی بر مبنای AHP از دیدگاه کارکنان ………….۱۲۱
جدول (۴-۴۱) : ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی زیر معیارهای نیاز انگیزشی از دیدگاه مشتریان ……..۱۲۱
جدول (۴-۴۲) : ماتریس نرمالایز شده زیر معیارهای نیاز انگیزشی از دیدگاه مشتریان ………………………۱۲۲
جدول (۴-۴۳) : وزن، بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری زیر معیارهای نیاز انگیزشی(مشتریان) ………۱۲۲
جدول (۴-۴۴) : ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی زیر معیارهای نیاز انگیزشی از دیدگاه کارکنان ……..۱۲۳
جدول(۴-۴۵) : ماتریس مقایسات زوجی نرمالایز شده زیر معیارهای نیاز انگیزشی از دیدگاه کارکنان.۱۲۳
جدول(۴-۴۶) : وزن، بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری زیر معیارهای نیاز انگیزشی(کارکنان) ………. ۱۲۴
جدول(۴-۴۷) : اولویت بندی زیر معیارهای نیاز انگیزشی بر مبنای AHP از دیدگاه مشتریان ………… ۱۲۴
جدول(۴-۴۸) : اولویت بندی زیر معیارهای نیاز انگیزشی بر مبنای AHP از دیدگاه کارکنان …………..۱۲۵
جدول (۴-۴۹) : اولویت بندی تمامی زیر معیارها نسبت به یکدیگر از دیدگاه مشتریان …………………….۱۲۶
جدول (۴-۵۰) : اولویت بندی تمامی زیر معیارها نسبت به یکدیگر از دیدگاه مدیران ……………………….۱۲۷
جدول (۴-۵۱) : مقایسه اولویت بندی زیر معیارها نسبت به یکدیگر از دیدگاه مشتریان و مدیران …..۱۲۸
فهرست نمودارها :
عنوان صفحه
نمودار (۲-۱) : مزایای کیفیت خدمات و رضایت مشتری …………………………………………………………………..۲۱
نمودار (۲-۲) : انواع دسته بندی مشتریان……………………………………………………………………………………………۳۰
نمودار (۲-۳) : انواع مشتریان ………………………………………………………………………………………………………………۳۰
نمودار (۲-۴) : چرخه خدمت مطلوب به مشتری ……………………………………………………………………………….۳۷
نمودار (۲-۵) : باشگاه مشتری …………………………………………………………………………………………………………….۴۲
نمودار (۲-۶) : طبقه بندی رفتار مشتری در مقابل نارضایتی ……………………………………………………………۴۴
نمودار (۲-۷) : روشهای اندازه گیری رضایت مشتری ………………………………………………………………………..۴۵
نمودار (۲-۸) : مدل سروکوال …………………………………………………………………………………………………………….۴۷
نمودار (۲-۹) : مدل فورنل …………………………………………………………………………………………………………………۴۹
نمودار (۲-۱۰) : ساختار کلان مدل شاخص رضایت مندی در کشور سوئد …………………………………….۴۹
نمودار (۲-۱۱) : مدل کانو …………………………………………………………………………………………………………………۵۰
نمودار(۲-۱۲) : درخت تصمیم مدل AHP ……………………………………………………………………………………….58
نمودار (۲-۱۳) : کل رضایت مندی ……………………………………………………………………………………………………۶۴
نمودار (۲-۱۴) : عوامل موثر بر ایجاد وفاداری در مشتریان بانک …………………………………………………….۶۶
نمودار(۲-۱۵) : رابطه بین عوامل موثر بر ایجاد وفاداری در مشتریان بانک ……………………………………..۶۶
نمودار (۲-۱۶) : مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………۷۸
نمودار (۳-۱) : فرایند تحقیق علمی ………………………………………………………………………………………………….۸۸
نمودار (۳-۲) : مراحل اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………..۸۹
نمودار (۴-۱) : جنسیت کارکنان ………………………………………………………………………………………………………۹۶
نمودار (۴-۲) : میزان تحصیلات کارکنان …………………………………………………………………………………………۹۶
نمودار (۴-۳) : سن کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………..۹۷
نمودار (۴-۴) : سابقه کار کارکنان …………………………………………………………………………………………………….۹۸
نمودار (۴-۵) : رده سازمانی کارکنان ………………………………………………………………………………………………..۹۹
نمودار (۴-۶) : جنسیت مشتریان ………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

مدیر سایت