شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۵

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۵

جدول (۲-۴) : جدول مقیاس AHP …………………………………………………………………………………………………………60
جدول (۲-۵) : جدول شاخص تصادفی ……………………………………………………………………………………………………..۶۲
جدول (۲-۶) : عوامل نهایی با ذکر منبع …………………………………………………………………………………………………..۷۰
جدول (۲-۷) : جدول مدون مروری بر ادبیات پیشین ………………………………………………………………………………۷۳
جدول (۳-۱) : نام و تعداد پرسنل شعب ……………………………………………………………………………………………………۸۴
جدول (۴-۱) : عوامل نهایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۹۴
جدول (۴-۲) : جدول پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده بین کارکنان و مشتریان ………………۹۵
جدول (۴-۳) : جنسیت کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………….۹۵
جدول (۴-۴) : میزان تحصیلات کارکنان ………………………………………………………………………………………………….۹۶
جدول (۴-۵) : سن کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
جدول (۴-۶) : سابقه کار کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………..۹۸
جدول (۴-۷) : رده سازمانی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………۹۸
جدول (۴-۸) : جنسیت مشتریان ………………………………………………………………………………………………………………۹۹
جدول (۴-۹) : سن مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
جدول (۴-۱۰) : میزان تحصیلات مشتریان ………………………………………………………………………………………………۱۰۱
جدول (۴-۱۱) : شغل مشتریان ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
جدول (۴-۱۲) : دسته بندی نیازها از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل کانو ……………………………………..۱۰۴
جدول (۴-۱۳) : دسته بندی نیازها از دیدگاه کارکنان با استفاده از مدل کانو ………………………………………۱۰۵
جدول (۴-۱۴) : دسته بندی نیازها از نظر مشتریان ……………………………………………………………………………….۱۰۶
جدول (۴-۱۵) : دسته بندی نیازها از نظرکارکنان ………………………………………………………………………………….۱۰۶
جدول (۴-۱۶) : جدول کلی مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارکنان بانک …………………………………………۱۰۷
جدول (۴-۱۷) : ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی از دیدگاه مشتریان …………………………۱۱۱
جدول (۴-۱۸) : ماتریس مقایسات زوجی نرمالایز شده معیارهای اصلی از دیدگاه مشتریان ………………..۱۱۱
جدول (۴-۱۹) : وزن، بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری معیارهای اصلی از دیدگاه مشتریان …………….۱۱۱
جدول (۴-۲۰) : : ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی از دیدگاه کارکنان ……………………… ۱۱۲
جدول (۴-۲۱) : ماتریس مقایسات زوجی نرمالایز شده معیارهای اصلی از دیدگاه کارکنان …………………۱۱۲
جدول (۴-۲۲) : وزن، بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری معیارهای اصلی از دیدگاه کارکنان …………… ۱۱۲
جدول (۴-۲۳) : اولویت بندی معیارهای اصلی بر مبنای AHP از دیدگاه مشتریان …………………………… ۱۱۳
جدول (۴-۲۴) : اولویت بندی معیارهای اصلی بر مبنای AHP از دیدگاه کارکنان ……………………………. ۱۱۳
جدول (۴-۲۵) : ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی زیر معیارهای نیاز بایدی از دیدگاه مشتریان ………… ۱۱۴
جدول (۴-۲۶) : ماتریس مقایسات زوجی نرمالایز شده زیر معیارهای نیاز بایدی از دیدگاه مشتریان …۱۱۴
جدول (۴-۲۷) :وزن بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری زیر معیارهای نیاز بایدی از دیدگاه مشتریان…۱۱۵
جدول (۴-۲۸) : ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی زیر معیارهای نیاز بایدی از دیدگاه کارکنان ………… ۱۱۵
جدول (۴-۲۹) : ماتریس مقایسات زوجی نرمالایز شده زیر معیارهای نیاز بایدی از دیدگاه کارکنان……..۱۱۶
جدول (۴-۳۰) : وزن بردار مجموع وزنی،بردار سازگاری زیر معیارهای نیاز بایدی از دیدگاه کارکنان……۱۱۶
جدول (۴-۳۱) : اولویت بندی زیر معیارهای نیاز بایدی بر مبنای AHP از دیدگاه مشتریان ………………..۱۱۷
جدول (۴-۳۲) : اولویت بندی زیر معیارهای نیاز بایدی بر مبنای AHP از دیدگاه کارکنان …………………۱۱۷
جدول (۴-۳۳) : ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی زیر معیارهای نیازعملکردی از دیدگاه مشتریان ………۱۱۸
جدول (۴-۳۴) : ماتریس نرمالایز شده زیر معیارهای نیاز عملکردی از دیدگاه مشتریان ………………………۱۱۸
جدول (۴-۳۵) : وزن، بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری زیر معیارهای نیاز عملکردی(مشتریان) ………۱۱۹
جدول (۴-۳۶) : ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی زیر معیارهای نیاز عملکردی از دیدگاه کارکنان ……..۱۱۹

مدیر سایت