شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۳

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۳

۲-۵-۳- رضایت و ارتباط آن با جذب مشتری ……………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۵-۴- رضایت مشتری در الگوهای جدید مدیریت …………………………………………………………………………….۳۹
۲-۵-۵- مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۵-۶- مدل تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۵-۷- باشگاه مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۵-۸- نارضایتی و استراتژیهای مقابله با آن ………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۶- مدلهای سنجش رضایت مشتری …………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۶-۱- مدل کیفیت خدمت SERVQUAL …………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۶-۲- مدل عملکرد خدمت SERVPERF …………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۶-۳- مدل اهمیت عملکرد خدمت SERVIMPER ………………………………………………………………….۴۸
۲-۶-۴- مدل فورنل ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۶-۵- مدل کانو …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۶-۵-۱- نحوه اجرای روش کانو ………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۶-۵-۲- تنظیم پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۶-۵-۳- توزیع پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۶-۵-۴- پردازش اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۶-۵-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۶-۵-۶- نکات قابل توجه از مدل کانو …………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۶-۵-۷- مزایای مدل کانو ………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۶-۵-۸- محدودیتهای مدل کانو ……………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۶-۶- تصمیم گیری چند شاخصه ……………………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۶-۷- روش AHP …………………………………………………………………………………………………………………………..56
۲-۶-۷-۱- اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی ………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۶-۷-۲- تعیین اولویت ها ……………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۶-۷-۳- سازگاری منطقی قضاوت ها …………………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۶-۷-۴- الگوریتم AHP ………………………………………………………………………………………………………………….59
۲-۶-۷-۵- مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۷- مروری بر ادبیات پیشین ……………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۸- مدل پیشنهادی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۹- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۱۰- تعاریف مختصری ازعوامل تحقیق …………………………………………………………………………………………..۷۸
فصل سوم
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۲- انواع تحقیقات علمی ………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۳- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۴- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۵- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۶- روش نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۷- ابزار سنجش وگردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۸- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۹- تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………۸۶

مدیر سایت