علمی : شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به استان …

علمی :
شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به استان  …

۰٫۷۷

به منظور ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. شاخصی که بار عاملی بالاتری داشته باشد، سهم بیشتری در اندازه گیری سازه مربوطه ایفا کرده است. به منظور محاسبه روایی همگرا، فورنل و لارکر[۹۲] استفاده از معیار AVE[93] را پیشنهاد داده‌اند. در AVEحداقل برابر با ۵/۰، شاخص‌ها روایی همگرای مناسبی دارند، در واقع این شاخص بررسی می‌کند که یک متغیر پنهان تا چه حد قادر است واریانس شاخص‌های(متغیرهای آشکار) خود را به طور متوسط توضیح دهد. پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یادشده با این امر سر‌وکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. یک ستون از این جدول ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه را نشان می دهد. هدف از سنجش پایایی پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت کاربرد داشته باشد. در واقع تحقیقی پایاست که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد و چنانچه تحقیق توسط فرد دیگر یا همان محقق دوباره در زمانها و مکانهای دیگر انجام شود به همان نتیجه مشابه دست یابد.
یکی از معروف ترین معیارهای سنجش پایایی ،استفاده از معیار آلفای کرونباخ است.آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده هارا اندازه گیری می کند هر چقدر مقدار آلفا به یک نزدیک شوند نشان دهنده پایایی بیشتر هر چقدر مقدار آن کوچکتر باشد نشان دهنده پایایی کمتر برای پرسشنامه است.
بارهای عاملی مربوط به سازه‌ رضایتمندی از هتل همگی معنادار شده‌اند (مقدار بالاتر از ۵/۰ به دست امده اند) و توانسته‌اند سهم معناداری در اندازه گیری سازه مربوطه ایجاد کنند. روایی همگرای متغیر رضایتمندی از هتل در هر سه مولفه اصلی آن تأیید می‌شود زیرا مقداری بالاتر از ۵/۰ به دست آمده است. ضریب آلفای کرونباخ متغیر رضایتمندی از هتل برابر با ۸۴۴/۰ برآورد شد، که میزان آن بالای ۷/۰ و در حد قابل قبول است.برای زیر مجموعه های رضایت مندی از هتل نیز بالاتر از ۷/۰ به دست آمده است.
۴-۸-۲ تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از حمل و نقل محلی
شاخص کفایت نمونه‌برداری (KMO) به‌منظور مجاز بودن تحلیل عاملی:
نگاره شماره ۵۰: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی

شاخص کفایت نمونه‌برداری (KMO) کای دو درجه آزادی سطح معناداری
۶۹۶/۰ ۵۳۳/۱۱۴ ۶ ۰

با توجه به اینکه شاخص مورد نظر (KMO) بزرگتر از ۶/۰ و نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح اطمینان ۹۵% معنادار است انجام تحلیل عاملی مجاز است.
جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص ها ی متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره ۵۱:

شاخص ها اشتراکات
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت