مقاله علمی با منبع : شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به استان کرمان- قسمت …

مقاله علمی با منبع :
شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به استان کرمان- قسمت  …

نگاره شماره ۳۱: جدول آمار توصیفی مربوط به هر متغیر به تفکیک ۸۴
نگاره شماره ۳۲: رتبه بندی اهمیت منابع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران خارجی جهت انتخاب این سفر ۸۵
نگاره شماره ۳۳: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از هتل و اقامتگاه : ۸۶
نگاره شماره ۳۴: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی ازحمل و نقل محلی ۸۷
نگاره شماره ۳۵: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از رستوران و غذاهای خارج از هتل ۸۷
نگاره شماره ۳۶: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های خرید کردن ۸۸
نگاره شماره ۳۷: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های مردم محلی ۸۸
نگاره شماره ۳۸: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های راهنمای تور محلی ۸۸
نگاره شماره ۳۹: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های فرودگاه ۸۹
نگاره شماره۴۰ : جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های فعالیت های گردشگری ۸۹
نگاره شماره ۴۱: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های جاذبه های گردشگری ۹۰
نگاره شماره ۴۲: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های خدمات اطلاع رسانی ۹۰
نگاره شماره ۴۳: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از تجربه کلی سفر ۹۱
نگاره شماره ۴۴:جدول قصد بازگشت مجدد و تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به دیگران ۹۲
نگاره شماره۴۵ : جدول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق ۹۴
نگاره شماره۴۶: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۵
نگاره شماره۴۷:جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از هتل ۹۶
نگاره شماره۴۸: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۷
نگاره شماره ۴۹: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل ۹۸
نگاره شماره ۵۰: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی ۹۹
جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص ها ی متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره ۵۱: ۱۰۰
جدول کل واریانس تبیین شده بعد مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره۵۲: ۱۰۰
نگاره شماره ۵۳ : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی ۱۰۱
نگاره شماره ۵۴ : جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۱
نگاره شماره ۵۵: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۲
نگاره شماره۵۶ : جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۲
نگاره شماره ۵۷ : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل ۱۰۳
نگاره شماره ۵۸ : جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۳
نگاره شماره۵۹ : جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۴
نگاره شماره ۶۰ :جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۴
نگاره شماره ۶۱: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن ۱۰۵
نگاره شماره۶۲: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی ۱۰۵
نگاره شماره ۶۳: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازمردم محلی ۱۰۶
نگاره شماره ۶۴: جدول کل واریانس تبیین شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی ۱۰۶
نگاره شماره۶۵: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی ۱۰۷
نگاره شماره ۶۶: جدول بررسی کفایت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی ۱۰۷

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت