متن کامل – شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به …

متن کامل – 
شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به  …

با توجه به یک طرفه بودن فرضیه در صورتی فرضیه معنادار می‌باشد که مقدار آماره t از ۹۶/۱+ بزرگ‌تر باشد و یا اینکه کران بالا و کران پایین فاصله اطمینان محاسبه شده هر دو مقداری مقدار مثبت و بزرگ‌تر از صفر باشند آنگاه می‌توان فرض صفر را رد کرد و فرض خلاف را تایید کرد و نتیجه گرفت رضایت‌مندی افراد از متغیر مورد مطالعه معنادار است.
اگر آماره t کمتر از ۹۶/۱- قرار گیرد و یا اینکه هر دو کران فاصله اطمینان منفی باشند آنگاه عدم رضایتمندی معناداری را از شاخص مورد مطالعه استنتاج می کنیم. اگر آماره t درون بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرار گیرد و یا اینکه کران پایین منفی و کران بالا مثبت باشد، آنگاه نتیجه می گیریم که وضیعت رضایتمندی شاخص مورد مطالعه در حالت متوسطی قرار گیرد.
برای تمامی ابعاد رضایت‌مندی مطلوب و معناداری وجود دارد. مقدار آماره t بزرگ‌تر از ۹۶/۱ شده است و هم چنین فاصله اطمینان محاسبه شده دارای دو کران بالا و پایین مثبت شده است می‌توان گفت در سطح اطمینان ۹۵% رضایت‌مندی معناداری از شاخص های هتل، حمل و نقل محلی، رستوران های محلی خارج از هتل، خرید کردن، مردم محلی، راهنمای تور ایرانی، فرودگاه، فعالیت های گردشگری، جاذبه های گردشگری استان کرمان، اطلاعات گردشگری ارایه شده و رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان وجود دارد.
به لحاظ رضایت مندی می توان گفت که بیشترین سطح رضایتمندی را شاخص رضایت مندی از مردم محلی داشته است( بالاترین مقدار میانگین را داشته است). ضعیف ترین شاخص را متغیر رضایتمندی از ارائه اطلاعات گردشگری داشته است. بر اساس میانگین های مشاهده شده می توان میزان رضایت مندی را رتبه بندی نمود. شاخصی که میانگین بالاتری داشته باشد، رضایتمندی بالاتری را دارد و شاخصی که میانگین پایین تری داشته باشد رضایت مندی پایین تری را دارد.
۴-۱۰ تفاوت بین گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند با گردشگرانی که با تور سفر کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی، سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان
با توجه به کیفی بودن متغیر مستقل (گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند (گروه اول) یا گردشگرانی که با تور سفر کرده اند (گروه دوم)) و کمی بودن متغیرهای وابسته به منظور تحلیل فرضیات از روش تحلیل واریانس چند طرفه یا مانوا (بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد) استفاده می‌شود. نگاره شماره ۸۵، شاخص‌های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته تحقیق را برای دو گروه مورد برسی نشان می‌دهد. در مجموع اعضای این نمونه را ۲۷۲ نفر شامل می‌شوند که از این تعداد ۱۴۳ نفر را افراد گروه اول تشکیل می‌دهند که ۶/۵۲% اعضای نمونه را شامل می‌شوند و ۱۲۹ نفر نیز افراد گروه دوم می‌باشند که ۴/۴۷% اعضای نمونه را تشکیل می‌دهند.
نگاره شماره ۸۷، نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس چند راهه برای مقایسه دو گروه در تمامی ابعاد رضایتمندی و اهمیت منابع اطلاعاتی می‌باشد. هم چنین نتیجه آزمون باکس نشان می‌دهد که ماتریس کوواریانس‌ مشاهده شده با هم برابر نیست.(Box,M=597.692, F=5.387, Sig=0.001<0.01) و بنابراین سفر به صورت مستقل یا با تور گردشگری در سطح اطمینان ۹۵% بر حداقل یکی از متغیرهای مورد مطالعه تأثیر گذار می‌باشد.
نگاره شماره ۸۵: جدول میانگین و انحراف استاندارد و اندازه نمونه برای گروه‌هایی که به صورت مستقل یا با تور مسافرت کرده اند

متغیرهای وابسته گروه‌های تحقیق میانگین انحراف استاندارد اندازه نمونه
اهمیت منابع اطلاعاتی سفر مستقل ۲٫۷۴۵ ۰٫۵۶۶ ۱۴۳
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت