شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه-۲

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه-۲

۱۷٫ ابن هشام، عبدالملک. (۱۹۸۹/۱۴۰۹). بیروت:چاپ عمر عبد السلام، ج دوم.
۱۸٫ ابوالفرج اصفهانی، علی. (۱۹۶۱). الاغانی، بیروت: سورۀ مهر.
۱۹٫ احمد بن حنبل. (۱۴۱۴). المسند، بیروت:دارالفکر، جلد دوم.
۲۰٫ آهی، غلام حسین. (۱۳۵۷ ). معانی و بیان، تهران:مدرسۀ ادبیات و زبان های خارجی.
۲۱٫ آیت الله بهجت. (۱۳۹۶ق). ولایت و علم امام (ع)، تهران:جاویدان.
۲۲٫ بخاری، محمّدبن اسماعیل. (۱۴۰۷). الجامع الصحیح، قم: دارالحدیث، ج بیست و پنجم.
۲۳٫ پل سارتر، ژان. (بی تا). ادبیات چیست، تهران: کتاب زمان.
۲۴٫ پور نامداریان، تقی. (۱۳۶۹). سفر درمه، زمستان، تهران: چاپ اول.
۲۵٫ پورنامداریان، تقی. (۱۳۶۹). داستان پیامبران در کلیات شمس، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ اول.
۲۶٫ تجلیل، جلیل. (۱۳۷۶). جناس در پهنۀ ادب فارسی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ج اول.
۲۷٫ التمیمی المغربی، ابوحنیفه النعمان بن محمد. (بی تا). دعائم الاسلام، تحقیق آصف بن علی اصغر، القاهره: دارالمعارف.
۲۸٫ ثقفی، ابن هلال. (۱۴۱۱هـ). الغارات، تحقیق عبد الزهرا حسینی، قم: دارالکتب اسلامی.
۲۹٫ ج گریس، ویلیام. (۱۳۶۳). ادبیات و بازتاب آن، ترجمه بهروز غرب دفتری، تهران:آگاه، ج اول.
۳۰٫ جرداق، جورج. (بی تا ). امام علی صدای عدالت اسلامی، ترجمۀ خسرو شاهی، تهران: خرم، جلد ۶٫
۳۱٫ حاکم حسکانی، عبیدالله. (۱۴۱۱). شواهد التنزیل، تهران: چاپ محمّد باقر محمودی.
۳۲٫ حاکم نیشابوری، محمد. (بی تا ). المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ج سی و پنجم.
۳۳٫ حالت، ابوالقاسم. (۱۳۷۱). شکوفه های خرد یا سخنان حضرت علی (ع)، تهران:علمی، چاپ سوم.
۳۴٫ الحر العاملی، محمد بن الحسن. (۱۴۰۳ق). وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج پنجم.
۳۵٫ خدیور محسنی، علی اکبر. (۱۳۶۶). شرح زندگانی امام علی (ع)، تهران: مروی، ج سوم.
۳۶٫ خوسفی، ابن حسام. (۱۳۸۲). تازیان نامۀ پارسی، تصحیح حمیدالله مرادی، تهران: چاپ اول.
۳۷٫ ذهبی، ابوعبدالله محمد بن احمد. (۱۴۱۷). تذکره الحفاظ، بیروت:دار احیاءالتراث العربی، ج اول.
۳۸٫ رازی، شمس قیس. (۱۳۷۳). المعجم فی معاییر اشعار العجم، به کوشش سیروس شمیسا، تهران: فردوس، ج۱٫
۳۹٫ رستگار فسایی، منصور. (۱۳۵۳). تصویر آفرینی در شاهنامۀ فردوسی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
۴۰٫ رسولی محلاتی، سید هاشم. (۱۳۷۷). زندگانی امیرالمؤمنین (ع)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج هفتم.
۴۱٫ روح بخش، سید علی. (۱۳۸۶). حقیقت علی (ع)، تهران: فائز، اول.
۴۲٫ سدی حنفی، ابی الحسن. (۱۳۴۹). شرح سنن ابن ماجه، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
۴۳٫ سلبی، احمد. (۱۹۸۸)موسوعه التاریخ الاسلامی، القاهره:النهضه المصریه، ج چهارم.
۴۴٫ سید رضی، محمّد. (۱۴۱۳). نهج البلاغه، قم:چاپ صبحی صالح.
۴۵٫ السیوطی، جلال الدین. (۱۴۰۴). تاریخ خلفاء، تحقیق محی الدین عبدالحمید، بیروت:دارالجلیل، ج اول.
۴۶٫ شریعتی، علی. (بی تا )اسطوره از تاریخ، تهران: بعثت، چاپ سعید نو.
۴۷٫ الشریف الرضی. (۱۴۰۶). خصائصالائمه، تحقیق محمد هادی الامینی، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه
۴۸٫ شفیعی کدکنی، محمد رضا. (۱۳۷۶). صور خیال در شعر فارسی، تهران:آگاه، چاپ سوم.
۴۹٫ شمیسا، سیروس. (۱۳۷۳). انواع ادبی، تهران: فردوس، چاپ دوم.
۵۰٫ شهیدی، سید جعفر. (۱۳۸۷). نهج البلاغه، تهران: انقلاب اسلامی.
۵۱٫ شیخ مفید، محمّد بن نعمان. (۱۳۳۴). مصنّفات شیخ مفید، قم:انتشارات بصیرتی، ج پنجم.
۵۲٫ صاحب الزمانی، ناصرالدین. (۱۳۵۱). خط سوم، تهران: مطبوعاتی عطائی، ج اول.
۵۳٫ صفا، ذبیح الله. (۱۳۸۷ ). حماسه سرایی در ایران، تهران:امیر کبیر، ج اول.
۵۴٫ صدر، حسن. (۱۳۹۶ق)مرد نا متناهی علی بن ابیطالب (ع)، تهران:امیر کبیر، چاپ نهم.
۵۵٫ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بابویه. (بی تا ). علل الشرائع، ترجمۀ محمد جواد ذهبی تهرانی، قم: مؤمنین، ج سوم.
۵۶٫ طالبیان، یحیی. (۱۳۷۸). صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی، کرمان:مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی عماد کرمانی.
۵۷٫ طالقانی، علی. (۱۳۳۳). اسلام در مالکیت، تهران: مسجد.
۵۸٫ طبری، محمد بن جریر بن یزید. (۱۳۵۶). تاریخ الامم و الملوک یا تاریخ طبری، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالتراث، ج سوم.
۵۹٫ طوسی، خواجه نصیر. (۱۳۶۹). معیار الاشعار، به تصحیح دکتر جلیل تجلیل، تهران:ناهید.
۶۰٫ طوسی، محمّد بن حسن شیخ الطائفه. (۱۴۱۴هـ). تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج دوم.
۶۱٫ طه حسین. (۱۹۶۶م). الفتنه الکبری، ترجمۀ مرحوم احمد آرام، تهران: دارالمعارف، ج دوم.
۶۲٫ عقاد، عباس محمود. (بی تا ). عبقره الامام، مصر: ساحل.
۶۳٫ عمر فروخ. (۱۹۸۶). تاریخ صدر اسلام و الدوله الامویه، بیروت:دارالعلم الملایین.
۶۴٫ عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر قابوس بن وشمگیر زیار. (۱۳۶۸). قابوس نامه، به کوشش غلام حسین یوسفی، تهران:علمی فرهنگی، ج دوم.
۶۵٫ فخر رازی، محمّد بن عمر. (بی تا ). التفسیر الکبیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج سوم.
۶۶٫ فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۸۹). شاهنامه فردوسی به کوشش دکتر سعید حمیدیان، تهران:نیکا.
۶۷٫ قاضی کوفی، محمد بن سلیمان. (۱۴۱۲). مناقب الامام امیرالمؤمنین، قم:چاپ محمد باقر محمودی.
۶۸٫ قرآن کریم. (۱۳۹۰). ترجمۀ مهدی الهی قمشه ای، تهران:قلم و اندیشه، چاپ هفتم.
۶۹٫ قرطبی، محمّد بن احمد. (۱۴۱۵م ). الجامع الاحکام القرآن، بیروت:مؤسسه الاعلمی.
۷۰٫ قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم. (بی تا ). ینابیع الموده، بیروت:مؤسسه الاعلمی.

مدیر سایت