سطح معنی داری

سطح معنی داری

شود.

NDAit = ?1 (1/Ait-1) + ?2 (?REVit- ?RECit/ Ait-1) + ?3(PPEit /Ait-1)

NDAit : اقلام تعهدی غیراختیاری شرکت i در سال t
Ait-1 : جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
?REVit : تغییر در خالص درآمد شرکت i بین سال t-1 و t
?RECit : تغییر در خالص حساب ها ی دریافتنی شرکت i بین سال t-1 و t
PPEit : میزان اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص شرکت i درسال t
?۱ و ?۲و ?۳پارامترهای برآورد شده مختص شرکت می باشد و از رابطه زیر محاسبه می شوند.

TAit=?1(1/Ait)+?2 (?REVit/Ait-1)+?3(PPEit/Ait-1)

برای محاسبه ?۱ ، ?۲و ?۳ به منظور تخمین اقلام اختیاری ، از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده می شود.
در صورتی که اقلام تعهدی غیر اختیاری از جمع کل اقلام تعهدی کسر گردد ، اقلام تعهدی اختیاری حاصل خواهد شد. این اقلام با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به صورت زیر محاسبه می شود.
DA=TA- NDA
نحوه محاسبه در پیوست شماره ۴ وجود دارد.
۷-۳.تابع آماره
۱-۷-۳.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا نرمال بودن متغیرها را به وسیله آزمون K-S مورد بررسی قرار می دهیم
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنندH0:
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند H1:
نحوه داوری : چنانچه سطح معنی داری ( Sig) بزرگ تر از ۰۵/۰ باشد نشان دهنده آن است که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است . به سخن دیگر فرض H1 رد و فرض H0 پذیرفته می شود، یعنی داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند . در صورتی که مقدار sig محاسبه شده از ۰۵/۰ کوچکتر باشد فرض H0 رد و فرض H1 پذیرفته می شود ، یعنی داد ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند.

۲-۷-۳. تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون ، فن و تکنیکی آماری برای بررسی وبه مدل درآوردن ارتباط بین متغیرها است. به عبارت دیگر در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل آن هستیم ،به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر را با استفاده از متغیر یا متغیرهای دیگر تعیین کرد.شیوه کار به این صورت است که ابتدا باید معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد که این کار توسط جدول ANOVAصورت می گیرد . سپس باید معنی داری تک تک ضرایب متغیرهای مستقل بررسی شود.

۳-۷-۳. دیاگرام پراکنش
نمودار پراکنش توزیع همزمان دو متغیر کمی را نشان می دهد . این نمودار به طور معمول قبل از محاسبه همبستگی استفاده می شود.

۴-۷-۳. معادله خط
با فرض آنکه رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود داشته باشد و این رابطه به صورت خطی باشد ،مدل رگرسیونی خطی ساده به صورت زیر است:
y = ?0 + ?1X + ?
به عبارت دیگر متغیر وابسته به کمک مقدار متغیر مستقل برآورد می شود.

۵-۷-۳. ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده درتعیین همبستگی دومتغیر می باشد و شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس ) را نشان می دهد. این ضریب بین ۱تا ۱- است ودر صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد.
ضریب همبستگی پیرسون ، روشی پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال و یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود. این ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود:

نحوه داوری:
اندازه شدت همبستگی نوع همبستگی
۰ تا ۲۵/۰ بسیارضعیف مستقیم
۲۵/۰تا ۵/۰ نسبتاً قوی مستقیم
۵/۰ تا ۷۵/۰ قوی مستقیم
۷۵/۰تا ۱ بسیار قوی مستقیم
۰ ندارد ـــــــ
۰تا ۲۵/۰- بسیارضعیف معکوس
۲۵/۰- تا ۵/۰- نسبتاً قوی معکوس
۵/۰- تا ۷۵/۰- قوی معکوس
۷۵/۰- تا ۱- بسیار قوی معکوس

۶-۷-۳. آزمون دوربین واتسون۴۴
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظرقرار می گیرد ، استقلال خطاها از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. برای بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.

: میزان خطا در سال t
: میزان خطا درسال t-1
اگر همبستگی بین خطاها را با نشان داده شود در این صورت آماره دوربین واتسون به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.

مقدار آماره این آزمون در دامنه ۰و ۴+ قرار دارد زیرا:
?اگر باشد، آنگاه ۲=DW خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی)
?اگر باشد، آنگاه ۰= DWخواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خودهمبستگی مثبت هستند.
?اگر باشد، آنگاه ۴=DW خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خودهمبستگی منفی هستند.
بین خطاها همبستگی وجود نداردH0:
بین خطاها همبستگی وجود داردH1:

نحوه داوری: چنانچه مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ باشد ، فرض پذیرفته می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد ( مؤمنی ، ۱۳۸۶،ص ۱۲۸)۲.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها< br />

۱-۴-‏ مقدمه:
فرایند واکاوی داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
واکاوی داده از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل ابتدا متغیرهای پژوهش از نظر آماری توصیف می گردد ،سپس هر یک از فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند.

۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از واکاوی داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.

نگاره شماره (۱-۴) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)

مدیریت سود
ساختار هیأت مدیره
ساختار مالکیت
سرمایه گذاران نهادی
داده های معتبر
???
???
???
???
میانگین
??????E??
?????
?????
?????
میانه
??????E?
?????
?????
?????
مد
?????E??
???
???
???
انحراف معیار
???????E??
??????
??????
??????
واریانس
?????E??
????
????
????
چولگی
??????
?????
????
????
خطای استاندارد ضریب چولگی
????
????
????
????

با توجه به نگاره بالا می توان کلیه متغیر ها رابا توجه به شاخص های مربوطه، از نظرگاه آماری مورد بررسی قرار داد.

۳-۴. آزمون فرضیه ها
۱-۳-۴. آزمون فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.
فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:
: بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود ندارد.
:بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف(KS)
برای انجام تحلیل رگرسیونی ابتدا آزمون نرمال بودن متغیرها به وسیله آزمون KS مورد بررسی قرار می گیرد.
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند : H0
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند:H1

نگاره شماره (۲-۴) آزمون کولموگروف اسمیرنوف

مدیریت سود(DA)
ساختار هیأت مدیره
تعداد داده ها
???
???
میانگین
??????E??
?????
انحراف معیار
???????E??
??????
قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف
????
????
بیشترین انحراف مثبت
????
????
بیشترین انحراف منفی
?????
?????
مقدار آماره Z
?????
?????
سطح معنی داری
????
????

نحوه داوری: با توجه به نگاره ۲-۴ چون سطح معنی داری (Sig) محاسبه شده درهردو متغیر مدیریت سود وساختار هیأت مدیره از ۰۵/۰ کوچکتر می باشد ، فرض H0 رد وفرض H1پذیرفته می شود ، یعنی داده ها ازتوزیع نرمال پیروی نمی کنند. برای نرمال کردن این دو متغیر از تبدیل ریاضی(لگاریتم توان دو) استفاده می شود. آزمون زیرفرض نرمال بودن متغیرهای تبدیل شده را بررسی می کند.
نگاره شماره (۳-۴) آزمون کولموگروف اسمیرنوف

مدیریت سود(DA)
ساختار هئیت مدیره
تعداد داده ها
???
???
میانگین
???????
?????
انحراف معیار
???????
??????
قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف
????
????
بیشترین انحراف مثبت
????
????
بیشترین انحراف منفی
?????
?????
مقدار آماره Z
?????
?????
سطح معنی داری
????
????

نحوه داوری: با توجه به نگاره ۳-۴ چون سطح معنی داری (Sig) در ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود بیشتر از ۰۵/۰ است ، فرض H0 پذیرفته و فرض H1 رد می شود.به سخن دیگر داده ها دارای توزیع نرمال می باشد.
نگاره شماره (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون

مدل
Sum of Squares
درجه آزادی
Mean Square
Fآماره
سطح معنی داری
۱
Regression
??????
?
??????
?????
????

Residual
????????
???
??????

Total
????????
???

نگاره ۴-۴ شامل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر است .طبق این خروجی۱۱۵/۳=F وهمچنین سطح معنی داری ۰۷۸/۰ وبزرگتر از ۰۵/۰ می باشد (۰۵/۰۰۷۸/۰). بنابراین در سطح ۰۵/۰=? رابطه معنا داری بین متغیروابسته (مدیریت سود) با متغیر مستقل(ساختار هیأت مدیره) وجود ندارد.
سطر Regression بیانگرمیزان تغییرات متغیر وابسته (DA) است که از طریق متغیر مستقل(ساختار هیأت مدیره) تبیین می شود.

سطر Residual بیانگرمیزان تغییرات متغیر وابسته (DA) است که توسط سایر عوامل (تصادفی) تبیین می شود.
SST=SS(Regression)+SS(Residual)
ضریب همبستگی را می توان از روابط زیر محاسبه نمود:

۰۹۲/۰= r

نمودار(۲-۴) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده

نمودار شماره (۳-۴) :دیاگرام پراکنش

نمودار شماره (۴-۴) : آزمون ن
رمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

نمودار شماره (۴-۴)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند . درنمودار بالا مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار نزدیک به یک است.بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری) و ساختار هیأت مدیره استفاده کرد.

نگاره شماره (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون
مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده

B
Std. Error
Beta
آمارهt
سطح معنی داری

۱
(Constant)
??????
????

???????
????

ساختار هئیت مدیره
??????
????
?????
??????
????

با توجه به نگاره شماره ۵-۴ در ستون B به ترتیب، مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= 49/589 – 1/251 Log X

نگاره شماره (۶-۴): همبستگی ها

logtDA
ساختار هئیت مدیره
مدیریت سود(DA)
ضریب همبستگی پیرسون
?
?????

سطح معنی داری

????

تعداد داده ها
???
???
ساختار هیأت مدیره
ضریب همبستگی پیرسون
?????
?

سطح معنی داری
????

تعداد داده ها
???
???

طبق نگاره شماره (۶-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود برابر۰۲۹/۰- است.
نحوه داوری : بین دومتغیر، به طور معکوس همبستگی بسیار ضعیفی می باشد. به سخن دیگر، ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود همبستگی منفی بسیار ضعیفی دارند.

نگاره شماره (۷-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار تخمین
دوربین- واتسون
?
????
????
????
???????
?????

طبق نگاره شماره (۷-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیرساختار

edame