روش های درمانی برای اعتیاد به اینترنت

روش های درمانی برای اعتیاد به اینترنت

۲-۱-۱۱-اقدامای درمانی
۲-۱-۱۱-۱- دارو درمانی[۲۸] :
هادلی و همکاران (۲۰۰۶ ) نتایجی رو از یه مطالعه ۱۹ آزمودنی که به وسواس فکری ـ عملی کامپیوتر گرفتار بودن گزارش کردن. اونا به دنبال توقف ۹ هفته­ای دارو نما به مدت ۱۰ هفته، داروی سیتالوپرام دریافت کردن. در اولین مرحله (مرحله دارونما) آزمودنی‌ها بهبود زیادی در ساعاتی که به فعالیت کامپیوتری غیر اصولی می­پرداختن تجربه کردن و این بهبودها در سرتاسر مرحله دوم هم ادامه داشت (مرحله دارو). اگه چه تفاوتهای زیادی بین گروه های مصرف داروی سیتالوپرام و داروپلاسبو وجود نداشت این نتایج نشون داد درمان که آزمودنیها تجربه کردن می­میتونه نتیجه اثر دارونما باشه.

ساتر و همکاران به نقل یانگ (۱۹۹۹)تو یه مورد جداگونه گزارش کردن که داروی سیتالوپرام اصرار آزمودنیها رو واسه قمار بازی اینترنتی کاهش میده.

شاپیرا[۲۹] و همکاران (۲۰۰۰) از نتایج داده­های در ارتباط به گذشته از مدیریت داروی که روی ۱۵ نفر از افرادی که استفاده مشکل زا از اینترنت داشتن رو گزارش کردن. ۵ نفر از ۱۴ (۳۶%) نفرآزمایش­های درمان انفرادی ضد افسردگی دریافت و به نتایج مطلوبی رسیدن که با عنوان کاهش معتادل و مشخص در استفاده از اینترنت، تعریف گردید. از بین ۹ نفری که آزمایش­های (مثل فلوکستین، پارادوکسین، سرترالین) دریافت کرده بودن فقط در دو نفر نتایج رضایت­بخشی مشاهد گردید و همچنین از بین ۲۴ نفر مورد آزمایش که یه داروی کاهش کننده رفتار دریافت کرده بودن فقط در ۱۴ نفر از اونا نتایج مثبتی نظاره گردید این پاسخهای مطلوب وقتی در آزمایشها به گونه با هم از باعث­ها یا داروهای ضد افسردگی استفاده گردید به ۷۵/۰ افزایش پیدا کرد.

۲ـ۱ـ۱۱ـ۲ـ روان درمونی
پارسنز[۳۰] به نقل یانگ (۱۹۹۹) اعلام نمود که درمان شناختی- رفتاری واسه درمان اعتیاد اینترنتی اصلاح شده نظاره نمود که این روشها واسه خیلی از پزشکان بخش درمان سلامت روانی که به اون آشنا هستن نه که واسه درمان سوء مصرف مواد بلکه واسه اعتیادهای غیرشیمیایی، مثل اعتیاد اینترنتی بکار می­برند.  اونا این تکنیک­ها رو واسه یه دانشجو ۱۸ ساله کالج که اینترنت معتاد بود بکار بردن. یانگ (۲۰۰۷). اخیراً راهنمایی رو، واسه پزشکان که با معتادان به اینترنت کار می­کنن ایجاد نمود. که تکنیک­های شناختی- رفتاری درآن بکار می­رود اون می نویسد حالتهای عاطفی، شناختهای انطباقی و وقایع زندگی می­میتونه بعنوان ول سازی واسه رفتار هرزه گری اینترنتی بکار رود. ول سازه های عاطفی شامل: افکار منفی و احساساتی مثل احساس افسردگی، ناامیدی و بدبینی می­شن. شناختهای انطباقی گسترش تندرو، خیال انتخابی، بزرگ نمایی، شخصی­سازی که ممکنه با سوء استفاده از اینترنت همراه شه. و اون تمرینات زیر رو واسه پرهیز کاربران مشکل دار اینترنت پیشنهاد می­کنه: ۱- تمرین رفتار مخالف. ۲- متوقف کنندهای بیرونی : مثل یه اخطار دهنده، وقتی که جلسه استفاده از اینترنت پایان پیدا کنه. ۳ – تنظیم محدویت وقتی. ۴ – تنظیم اولویتای وظایف کاری واسه رسیدن به اهداف اینترنتی درزمان هر جلسه استفاده ازاینترنت. ۵ – استفاده از کارت­های یادآور که روی کامپیوتر نصب می­شه که پنج مشکل عمدی که به وسیله اعتیاد اینترنتی به وجود می­آید روی کارتا لیست شده. و شامل یه لیست موازی از پنج فایده کلی کاهش استفاده از اینترنته.۶ – ایجاد یه سیاهه شخصی بخاطر اینکه دکتر به مراجعه کمک کنه که فعالیت­های رو واسه دور کردن اون از کامپیوتر جانشین شه.۷-کتابهای خود کمک و نوارهای بصورت برخط در دسترس هستن که ممکنه واسه بعضی از آدما معتاد به اینترنت مفید باشه.

۲-۱-۱۱-۳-رفتاردرمانی[۳۱]
روش رفتارنگری، با باور بر این که ً شرطی شدن­ها و پاداش­های پنهون در فن­آورهای ارتباطی، موجبات وابستگی و اعتیاد کاربران رو پدیدآوردهه، خط ­مشی درمانی متنفر کردن کاربر، از فن­بیاری مورد نظر رو مورد توجه خود، قرار می­دهد. و روش درمانی رفتاری دیگری که در همین زمینه مؤثر واقع می­آید، روش کم اثر کردن تدریجی حساسیته. مبنای این روش درمانی، کاهش تدریجی حساسیت فرده (منطقی،۱۳۸۷).

edame