رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره رگرسیون چند متغیره-خرید و دانلود پایان نامه کامل

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره
رگرسیون چند متغیره-خرید و دانلود پایان نامه کامل

اهداف و ارزشیابی فردی میباشند؛ به عبارت دیگر فرد با پاسخگویی به سئوالات خودش را توصیف میکند. نحوۀ نمره گذاری این پرسشنامه ساده و راحت است. هریک از خرده مقیاسها دارای سئوال هایی است، به هر کدام از سئوال ها یک نمره تعلق میگیرد و نمرۀ هر یک از ابعاد، از مجموع نمرات خرده مقیاسهای آن بعد به دست میآید. طراحی سوالات به گونهای است که با توجه به محتوای عبارت، پاسخ صحیح و غلط هر دو میتوانند موجب افزایش نمره در یک مقیاس گردد. این طراحی بدین منظور صورت میگیرد که تأثیر پاسخ دهی ردیفی را در نتایج کاهش دهد. مقیاسها دارای تعداد یکسانی از سئوالات نیستند. مقیاسهای این پرسشنامه از ترکیب برداشت منطقی و روش های آماری تحلیل عوامل که طی چند سال گذشته در پژوهشهای گسترده بر روی نمونه های مختلف، پایایی و روایی خوبی را نشان داده اند، به دست آمده اند (سیمووا و پریسس، ۲۰۰۴).
در پژوهش آلون سو و همکاران (۲۰۰۸) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بالای ۶۸/۰ بدست آمده است. کاویانی و حق شناس (۱۳۸۶) ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را در مقیاس های هفت گانه از ۶۱/۰ تا ۹۶/۰ بدست آوردند. بین مقیاسهای چهارگانه سرشت با هم و مقیاسهای سه گانه منش همبستگی معنی داری بدست نیامد، این بدان معنی است که مقیاسها از یکدیگر مستقل هستند. ضریب همبستگی فرم کوتاه این پرسشنامه با فرم بلند آن برابر با ۶۲/۰ بدست آمده است.

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
جهت تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و جهت تحلیل سوالهای این پژوهش ازآمار استنباطی ( رگرسیون چند متغیره و یک مدل آنالیز واریانس چند متغیره با بهره گرفتن از متغیرهای کمکی کوواریانس) استفاده شده است.
۳-۹ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:
۳-۹-۱ ویژگی های شخصیتی (بر مبنای سرشت و منش):
منظور از ویژگیهای سرشت و منش شخصیت نمره ایی است که فرد از طریق پرسشنامهی سرشت و منش کلنینجر (TCI-125) که حاوی ۱۲۵ سوال است بدست میآید، که شامل هفت مقیاس است و به ارزیابی چهار خصوصیت سرشت (نوجویی، آسیبپرهیزی، پاداشوابستگی، پشتکار) و سه خصوصیت منش (خودراهبری، همکاری، خودفراروی) میپردازد.
۳-۹-۲ موفقیت شغلی:
منظور از موفقیت شغلی نمره ایی است که فرد آزمودنی که بستگی دارد در گروه کارکنان زمینی باشد و یا پروازی، از طریق پرسشنامهی موفقیت شغلی مربوطه بدست میآید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه
در این فصل یافتههای پژوهش در سه بخش آمار توصیفی و جمعیتشناختی، پاسخ به فرضیه های پژوهش و یافتههای جانبی ارائه میگردد. در بخش توصیفی به ارائهی نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، اعم از میانگین، انحرافاستاندارد، حداقل و حداکثر نمرات، پرداخته میشود. در بخـش دوم از طریق آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل رگرسیون چند متغیره به تأیید فرضیه های پژوهش بررسی میشود. و در بخش سوم، در قسمت یافتههای جانبی همبستگی بین ویژگیهای سرشت (نوجویی، آسیبپرهیزی، وابستگی به پاداش، پشتکار)، ویژگیهای منش (همکاری، خودراهبری و خودفراوری)، موفقیت شغلی و متغیرهای جمعیتشناختی (سن، تحصیلات) در کل گروه نمونه، همبستگی بین متـــغیرهای ویژگیهای سرشت و ویژگیهای منش در کل گروه نمونه ارائه مـیگردد.
۴-۲ توصیف داده ها
در این بخش، یافتههای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره های متغیرهای مورد مطالعهی پژوهش حاضر بررسی میگردد، که به ترتیبی که در پی میآید، ارائه میگردد:
۴-۲-۱ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
در داده های مربوط به توزیع جنسیت، نسبت مردان به زنان در گروه کارکنان پروازی (۷/۴۰% به ۳/۵۹%) و در گروه کارکنان زمینی (۹/۷۵% به ۱/۲۴%) میباشد. همچنین داده های مربوط به توزیع میزان سن در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی در جدول ۴-۱، نشان داده شده است. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر سن در بین دو گروه با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول ۴-۲ قابل مشاهده میباشد.
جدول۴-۱٫ فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حداقل، و حداکثر) سن در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی
گروه
جنسیت
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
تعداد
پروازی
مردان
۳۳/۳۲
۱۷/۷
۲۲
۴۵
۲۴

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زنان
۳۱/۲۹

۶۱/۵
۲۳
۴۳
۳۵
زمینی
مردان
۵۵/۳۲
۰۵/۶
۲۱
۵۰
۸۵
زنان
۰۷/۳۰
۸۲/۴
۲۴
۴۰
۲۷
جدول ۴-۲٫ نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی
متغیر
گروه
میانگین
انحرافمعیار
بررسی برابری واریانسها
بررسی برابری میانگینها
برآورد f
معناداری f
t
درجه آزادی
سطح معناداری
سن
پروازی
۵۴/۳۰
۴۱/۶
۶۰/۰
۴۴/۰
۴۵/۱-
۱۶۹
۱۵/۰
زمینی
۹۶/۳۱
۸۶/۵
در محاسبه تفاوت سن، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانسهای دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۶۰/۰ میباشد که با توجه به سطح معناداری (۴۴/۰)، تا سطح (۰۵/۰≥P) معنادار نمیباشد. بنابراین فرض برابری واریانسها تأیید میشود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانسهای برابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبهی تفاوت میانگینهای سن در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی درحالت واریانسهای مساوی، برابر با (۴۵/۱-) میباشد که با توجه به درجهی آزادی (۱۶۹)، تا سطح (۰۵/۰≥P) معنادار نمیباشد. با مقایسهی میانگین سن در دو گروه (گروه پروازی برابر با ۵۴/۳۰، گروه زمینی برابر با ۹۶/۳۱)، ملاحظه میگردد که بین میزان سن گروه کارکنان پروازی نسبت به گروه کارکنان زمینی به طور معناداری تفاوت وجود ندارد.
داده های مربوط به توزیع میزان تحصیلات در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی در جدول ۴-۳، نشان داده شده است. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر تحصیلات در بین دو گروه با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول ۴-۴ قابل مشاهده میباشد.
جدول۴-۳٫ فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حداقل، و حداکثر) تحصیلات در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی
گروه
جنسیت
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
تعداد
پروازی
مردان
۴۱/۱۵
۳۸/۱
۱۲
۱۶
۲۴
زنان
۸۲/۱۵
۳۱/۱
۱۲
۱۸
۳۵
زمینی
مردان
۷۹/۱۳
۲۳/۲
۹
۱۶
۸۵
زنان
۱۱/۱۵
۶۹/۱
۱۲
۱۸
۲۷
جدول ۴-۴٫ نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان تحصیلات در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی
متغیر
گروه
میانگین
انحرافمعیار
بررسی برابری واریانسها
بررسی برابری میانگینها
برآورد f
معناداری f
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تحصیلات
پروازی
۶۶/۱۵
۳۵/۱
۲۶/۴۶
۰۰۱/۰
۷۴/۵
۷۳۲/۱۶۴
۰۰۱/۰
زمینی
۱۱/۱۴
۱۸/۲
در محاسبه تفاوت تحصیلات، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانسهای دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۲۶/۴۶ میباشد که با توجه به سطح معناداری (۰۰۱/۰)، در سطح (۰۰۱/۰≥P) معنادار میباشد. بنابراین فرض برابری واریانسها رد میشود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانسهای نابرابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبهی تفاوت میانگینهای تحصیلات در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی درحالت واریانسهای نامساوی، برابر با (۷۴/۵) میباشد که با توجه به درجهی آزادی (۷۳۲/۱۶۴)، در سطح (۰۰۱/۰≥P)، معنادار میباشد. با مقایسهی میانگین تحصیلات در دو گروه (گروه پروازی برابر با ۶۶/۱۵، گروه زمینی برابر با ۱۱/۱۴)، ملاحظه میگردد که بین میزان تحصیلات گروه کارکنان پروازی نسبت به گروه کارکنان زمینی به طور معنادار تفاوت وجود دارد.
جدول ۴-۵ یافتههای توصیفی متغیر موفقیت شغلی را در بین دو گروه کارکنان پروازی و کارکنان زمینی به تفکیک جنسیت نشان میدهد. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای موفقیت شغلی در دو گروه با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول ۴-۶ قابل مشاهده میباشد.
لازم به ذکر است که با توجه به اینکه دو پرسشنامه موفقیت شغلی گروه کارکنان پروازی و زمینی دارای ابعاد و نمرات متفاوتی بودهاند، برای اینکه وارد یک محاسبه شوند نمره های دو پرسشنامه تبدیل به نمره های z یا استاندارد شدهاند و سپس تحلیل آماری بر روی نمونه ها انجام شد.
جدول۴-۵٫ فراوانی (میانگین استاندارد، انحرافمعیار استاندارد، حداقل، و حداکثر) موفقیت شغلی در دو گروه کارکنان زمینی و پروازی
گروه
جنسیت
میانگین z
انحراف معیار z
حداقل
حداکثر
تعداد
پروازی
مردان
۳۷/۰-
۹۶/۰
۹/۱-
۸/۱
۲۴
زنان
۲۵/۰
۹۵/۰
۱/۱-
۴/۲
۳۵
زمینی
مردان
۰۴/۰-
۰۹/۱
۰۸/۳-
۹/۱
۸۴
زنان
۱۲/۰
۰۲/۱
۲/۲-
۴/۱
۲۷
جدول ۴-۶٫ نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان موفقیت شغلی در دو گروه کارکنان پروازی و زمینی
متغیر
گروه
میانگین
انحرافمعیار
بررسی برابری واریانسها
بررسی برابری میانگینها
برآورد f
معناداری f
t
درجه آزادی
سطح معناداری
موفقیت شغلی
پروازی
۰۰۱/۰-
۹۹/۰

مدیر کل