رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره بهزیستی روانشناختی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره
بهزیستی روانشناختی

افزار SPSS استخراج گردیده است.
۲-۴: توصیف آماری متغیرهای مورد پژوهش:
برای مولفه های بهزیستی، امیدواری و سبک های اسنادی تعداد نمونه، ماکزیمم، مینیمم، میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس و چولگی محاسبه شده است.
جدول(۴-۱) میانگین، میانه، انحراف معیارو واریانس متغیرهای مورد پژوهش
میانگین میانه مد انحراف معیار واریانس چولگی کمترین بیشترین

مسیرتفکر ۰۱/۳۶ ۰۰/۳۶ ۰۰/۳۶ ۹۳/۶ ۰۵/۴۸ ۶۳/.- ۰۰/۱۱ ۰۰/۴۸
منابع تفکر ۵۰/۳۱ ۰۰/۳۱ ۰۰/۲۸ ۱۶/۶ ۹۴/۳۷ ۰۳/. ۰۰/۱۱ ۰۰/۴۸
مکان درنی ۷۴/۳۳ ۰۰/۳۵ ۰۰/۳۸ ۴۴/۷ ۵۰/۵۵ ۳۱/.- ۰۰/۱۱ ۰۰/۵۳
ثبات ۹۵/۲۷ ۰۰/۲۸ ۰۰/۲۶ ۳۳/۸ ۴۹/۶۹ ۰۸/.- ۰۰/۸ ۰۰/۵۶
کلی وجزئی ۴۵/۲۵ ۰۰/۲۶ ۰۰/۲۰ ۱۳/۹ ۵۱/۸۳ ۱۶/. ۰۰/۸ ۰۰/۵۰
بهزیستی ۱۳/۷۳ ۱۳/۷۳ ۰۰/۷۴ ۹۰/۸ ۲۷/۷۹ ۰۶/. ۰۰/۴۹ ۰۰/۹۸
پذیرش خود ۱۶/۱۲ ۰۰/۱۲ ۰۰/۱۳ ۹۸/۲ ۹۰/۸ ۲۵/.- ۰۰/۳ ۰۰/۱۸
تسلط محیطی ۳۱/۱۲ ۰۰/۱۲ ۰۰/۱۲ ۸۹/۲ ۳۷/۸ ۲۵/.- ۰۰/۳ ۰۰/۱۸
رشدشخصی ۹۷/۱۲ ۰۰/۱۲ ۰۰/۱۴ ۹۲/۲ ۵۶/۸ ۳۵/.- ۰۰/۴ ۰۰/۱۸
رابطه مثبت ۳۴/۱۱ ۰۰/۱۱ ۰۰/۱۳ ۸۷/۲ ۲۸/۸ ۱۶/.- ۰۰/۳ ۰۰/۱۸
هدف ۰۵/۱۳ ۰۰/۱۳ ۰۰/۱۵ ۸۰/۲ ۸۷/۷ ۲۹/.- ۰۰/۵ ۰۰/۱۸
استقلال ۱۳/۱۱ ۰۰/۱۱ ۰۰/۱۱ ۵۷/۲ ۶۵/۶ ۱۶/.- ۰۰/۳ ۰۰/۱۸

جدول (۴-۱)میانگین، میانه، مد، انحراف معیارو… متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. این جدول بیانگر آن است که در مولفه های امیدواری، مسیر تفکربا ۰۱/۳۶=X از بالاترین میانگین برخوردار است. همچنین در سبک های اسنادی، کنترل با ۷۴/۳۳= X از میانگین بالاتری برخوردار است. بالاخره این جدول نشان می دهد در بین مولفه های بهزیستی روانشناختی دانش آموزان هدفمندی در زندگی با میانگین ۰۵/۱۳=X از بالاترین میانگین و استقلال با ۱۳/۱۱=x از کمترین میانگین در بین دانش آموزان بر خوردار است.

نمودار۴ -۱٫ توزیع پراکندگی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان شهر تبریز
نمودار(۴-۱)، بیان گر آن است که بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای توزیع نرمال می باشد.

نمودار ۲-۴٫ توزیع پراکندگی مولفه مسیر تفکرمولفه امیدواری دانش آموزان شهر تبریز
نمودار(۴-۲)، بیانگر آن است که مولفه مسیر تفکر امیدواری داری توزیع نرمال می باشد.

نمودار ۳-۴٫ توزیع پراکندگی مولفه منبع تفکر مولفه امیدواری دانش آموزان شهر تبریز
نمودار(۴-)، بیانگر آن است که منبع تفکر امیدواری دانش آموزان دارای توزع نرمال می باشد.

شکل۴-۴٫ توزیع پراکندگی مولفه مکان کنترل دانش آموزان شهر تبریز

نمودار(۴-۴)، بیانگر آن است که مولفه مکان کنترل دانش آموزان شهر تبریز دارای توزیع نرمال می باشد.

شکل ۴-۵٫ توزیع پراکندگی مولفه ثبات سبک اسنادی دانش آموزان شهر تبریز
نمودار(۴-۵)، بیانگر آن است که مولفه ثبات سبک اسنادی دانش آموزان دارای توزیع نرمال می باشد.

شکل ۴-۶٫ توزیع پراکندگی مولفه کلی و جزئی سبک اسنادی
نودار (۴-۶)، بیانگر آن است که مولفه منبع کنترل سبک اسنادی دانش آموزان دارای توزیع نرمال می باشد.
۴-۴: بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها:
برای بررسی توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگروف_اسمیرنوف استفاده کرده ایم (جدول۲-۴). فرض صفر در این آزمون نرمال نبودن توزیع متغیرهاست. اگر سطح معنی داری آزمون کمتراز۰۱/. باشد فرض صفر رد شده و نتیجه می گیریم که توزیع متغیر مورد نظر نرمال نمی باشد.
با توجه به سطوح معنی داری به دست آمده نتیجه می گیریم که متغیرهای بهزیستی روانشناختی، مسیرتفکر، منبع تفکر، ثبات، منبع کنترل و مکان کنترل از توزیع نرمال برخوردار می باشد.

جدول ۴-۲٫ توزیع نرمال متغیر های بهزیستی روانشناختی
متغیر تعداد آماره Z کولموگروف اسمیرنوف سطح معنی داری
بهزیستی ۳۸۰ ۱۴۱/۱ ۱۴۸/.
مسیر تفکر ۳۸۰ ۴۷۳/۱ ۰۲۶/.
منبع تفکر ۳۸۰ ۰۵۹/۱ ۲۱۲/.
مکان درونی و بیونی ۳۸۰ ۴۶۳/۱ ./۰۲۸
ثبات و عدم ثبات ۳۸۰ ۲۷۱/۱ ./۷۹
بعد کلی وجزئی ۳۸۰ ۹۴۵/ ۳۳۴/.

۵-۴: آزمون فرضیه ها:
برای تعیین رابطه بین مولفه های بهزیستی روانشناختی (متغیر ملاک) با متغیرهای پیش بین (مولفه های امیدواری و سبک های اسنادی) از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول (۳-۴) نشان دهنده روابط بین متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین می‌باشد.

جدول (۴-۳). رابطه مولفه های امیدواری و سبک های اسنادی دانش آموزان با مولفه های بهزیستی روانشناختی
متغیرهای پیش بین
پذیرش خود هدف رابطه مثبت رشدشخصی استقلال تسلط بهزیستی
امیدواری مسیر تفکر ضریب همبستگی ۲۸۲/. ۲۲۵/. ۰۱۹/.- ۴۰۲/. ۰۶۴/. ۳۳۹/. ۴۱۰/.

سطح معنی داری ۰۰۱/. ۰۰۰/ ۷۱۹/. ۰۰۱/ ۲۱۶/. ۰۰۰/. ۰۰۱/.
منبع تفکر ضریب همبستگی ۰۷۹/. ۱۱۹/. ۰۲۱/.- ۰۹۶/. ۰۳۹/. ۱۱۹/. ۱۲۹/.

سطح معنی داری ۱۲۵/. ۰۲۲/. ۶۸۵/. ۰۶۵/. ۰۶۵/. ۰۲۱/. ۰۱۲/.
سبک های اسنادی مکان کنترل درونی ضریب همبستگی ۱۰۹/. ۰۹۱/. ۰۲۲/. ۰۸۹/. ۰۵۳/.- ۱۰۰/. ۱۰۳/.

سطح معنی داری ۰۳۶/. ۰۷۸/. ۶۷۳/. ۰۸۵/. ۳۰۹/. ۰۵۴/. ۰۴/.
ثبات ضریب همبستگی ۲۰۷/.- ۲۱۰/.- ۰۲۲/. ۲۲۵/.- ۰۷۹/.- ۲۵۳/.- ۳۱۳/.-

سطح معناداری ۰۰۱ ۰۰۰ ۶۷۳/. ۰۰۱ ۱۲۵/ ۰۰۱ ۰۰۱/.
بعد کلی ضریب همبستگی ۱۶۶/.- ۱۱۳/.- ۰۱۷/.- ۰۸۷/.- ۰۳۸/.- ۱۵۸/. ۱۶۶/.-

سطح معناداری ۰۰۱/. ۰۲۹/. ۷۴۷/. ۰۹۴/. ۴۶۰/. ۰۰۲/. ۰۰۲/.

تعداد ۳۸۰ ۳۸۰ ۳۸۰ ۳۸۰ ۳۸۰ ۳۸۰ ۳۸۰

۱-۵-۴: آزمون فرضیه۱: امیدواری با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه مثبت دارد.
برای آزمون فرضیه ۱ از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول ۳-۴ رابطه بین مسیر تفکر امیدواری دانش آموزان و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان شهر تبریز را نشان می دهد. نتایج جدول بیانگر آن است که ضریب همبستگی پیرسون برابر با۴۱۰/.=r و سطح معنی داری ۰۰۱/.=P بدست آمده است. چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه مسیر تفکر امیدواری با بهزیستی روانشناختی دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان‌گونه که در جدول (۳-۴) مشاهده می‌شود همبستگی (r) محاسبه شده بین منبع تفکر امیدواری و بهزیستی روان شناختی برابر (۱۲۹/۰) در سطح معنی داری (۰۱۲/۰) است. این داده‌ها نشانگر آن است که بین منبع تفکر امیدواری و بهزیستی روان شناختی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. از این‌رو فرضیه شماره (۱) پژوهش تائید می‌شود.
۲-۵-۴: آزمون فرضیه ۲:سبک های اسنادی با بهزیستی روان شناختی دانش آموزان رابطه مثبت دارد.
جدول ۳-۴رابطه بین مولفه های سبک اسنادی با بهزیستی روان شناختی دانش آموزان شهر تبریز را نشان می دهد. نتایج جدول بیانگر آن است که ضریب همبستگی پیرسون مولفه مکان کنترل ۱۰۳/.=r و ضریب معنی داری ۰۴/.=P می باشد. و نیز همبستگی مولفه ثبات برابر ۳۱۳/.- =r و ضریب معنی داری برابر با ۰۰۰/=P می باشد که همبستگی منفی را نشان می دهد و نیز مولفه بعد کلی برابر با ۱۶۶/.- =r و ۰۰۲/.=P که همبستگی منفی را نشان می دهد می باشد. بنابراین مولفه های سبک اسنادی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه دارد. دانش آموزان اگر شکست های خود را به عوامل بیرونی مانند درجه دشواری و شانس و تصادف نسبت دهند، بهزیستی روانشناختی بالایی خواهند داشت و بر عکس اگر شکست ها را به عوامل درونی مانند استعداد نسبت دهند بهزیستی روانشناختی پائین خواهد بود.
۶-۴: سوال پژوهش: کدامیک از انواع امیدواری و سبک های اسنادی پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی دانش آموزان هستند؟
جهت پاسخ به این سوال از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شده است. برای اینکه مدل رگرسیونی معنادار باشد باید بین متغیر ملاک ومتغیر های پیش بین رابطه رگرسیونی وجود داشته باشد.

جدول ۴-۴٫ خلاصه تحلیل واریانس تغییرات ناشی از رگرسیون متغیرملاک به طرف متغیرهای پیش بین
گام مجموع مجذورات درجات آزادی مجذور میانگین F سطح معنی داری
۱ رگرسیون
باقیمانده
تغییرات کل ۰۴۹/۵۰۵۵
۶۲۱/۲۴۹۹۴
۶۷۰/۲۰۰۴۹ ۱
۳۷۸
۳۷۹ ۰۴۹/۵۰۵۵
۱۲۳/۶۶ ۴۴۹/۷۶ ۰۰۱/۰
۲ رگرسیون
باقیمانده
تغییرات کل ۲۸۹/۶۳۲۱
۳۸۱/۲۳۷۲۸
۶۷۰/۳۰۰۴۹ ۲
۳۷۷
۳۷۹ ۶۴۵/۳۱۶۰
۹۴۰/۶۲ ۲۱۷/۵۰ ۰۰۱/۰
۳ رگرسیون
باقیمانده
تغییرات کل ۱۶۲/۶۶۵۰
۵۰۸/۲۳۳۹۹
۶۷۰/۳۰۰۴۹ ۳
۳۷۶
۳۷۹ ۷۲۱/۲۲۱۶
۲۳۳/۶۲
۰۰۰/۰
مدل ۱- متغیر پیش بین: مسیر تفکر
مدل ۲- متغیر پیش بین: مسیر تفکر، کنترل ناپذیری
مدل ۳- متغیر پیش بین: مسیر تفکر، کنترل ناپذیری، مکان کنترل

مندرجات جدول (۴-۴) نشان می‌دهد که رگرسیون نمره های بهزیستی روان شناختی به طرف میانگین متغیرهای پیش بین از نظر آماری معنی دار است، چرا که F های محاسبه شده، در سطح ۰۰۰۱/۰P< معنی دار می‌باشد. مبتنی بر این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای پیش بین (مسیر تفکر، کنترل ناپذیری، مکان کنترل) قادرند تغییرات متغیر ملاک (بهزیستی روان شناختی) را به طور معنی دار پیش بینی کنند. جدول 4-5. آزمون معنی داری ضریب تعیین متغیرهای پیش بین در روش گام به گام
گام R مجذور R (R2) مجذور R میزان شده(∆R2) برآورد خطای استاندارد تغییر مجذور R F اصلاح شده معنی داری
۱
۲
۳ ۴۱۰/.
۴۵۹/.
۴۷۰/. ۱۶۸/.
۲۱۰/.
۲۲۱/. ۱۶۶/.
۲۰۶/.
۲۱۵/. ۱۳۱۶۳/۸
۹۳۳۴۷/۷
۸۸۸۷۷/۷ ۶۸/.
۰۴۲/.
۰۱۱/. ۴۴۹/۷۶
۱۱۸/۲۰
۲۸۵/۵ ۰۰۱/.
۰۰۱/.
۰۲۲/.
مدل ۱- متغیر پیش بین: مسیر تفکر
مدل ۲- متغیر پیش بین: مسیر تفکر، کنترل ناپذیری
مدل ۳- متغیر پیش بین: مسیر تفکر، کنترل ناپذیری، مکان کنترل
مندرجات جدول (۵-۴) نشان می‌دهد که در بین متغیرهای پیش بین سه متغیر بر اساس اولویت توانسته‌اند تغییرات بهزیستی روان شناختی را به طور معنی داری پیش بینی کنند. این سه متغیر عبارتند از : مسیر تفکر، ثبات، مکان کنترل درونی. به عبارتی، متغیر مسیر تفکر اولین متغیری است که در تحلیل رگرسیون وارد معادله شده و با توجه به مقادیر (∆R2) می‌توان گفت که، این متغیر به عنوان اولین و نیرومندترین متغیر قادر به تبیین ۱۶ درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی است. ثبات در گام دوم وارد معادله شد و به همراه مسیر تفکر می‌تواند حدود ۲۰ درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین کند. با افزوده شدن مکان کنترل درونی در گام سوم، هر سه متغیر توانایی تبیین حدود ۲۱ درصد از واریانس بهزیستی روان شناختی را دارند.
جدول (۴-۶): ضرایب بتای متغیرهای پیش بین (مسیر تفکر، کنترل ناپذیری، مکان کنترل) در پیش بینی تغییرات متغیر بهزیستی روان شناختی
مدل
ضریب استاندار نشده ضرایب استاندارد شده t معنی داری

B خطای معیار بتا(Beta)

۱ (ثابت) ۱۵۹/۵۴ ۲۱۰/۲
۵۱۰/۲۴ ۰۰۱/.
مسیر تفکر ۵۲۷/. ۰۶۰/. ۴۱۰/. ۷۴۴/۸ ۰۰۱/.
۲

(ثابت) ۲۸۸/۶۲ ۸۱۸/۲
۱۱۶/۲۲ ۰۰۱/.
مسیر تفکر ۴۴۹/. ۰۶۱/. ۳۴۹/. ۳۱۵/۷ ۰۰۱/.
بعد ثبات ۲۰۹/.- ۰۴۷/. ۲۱۴/. ۴۸۵/۴- ۰۰۱/.
۳ (ثابت) ۶۱۲/۵۸ ۲۲۵/۳
۱۷۵/۱۸ ۰۰۱/.
مسیرتفکر ۴۴۰/. ۰۶۱/. ۳۴۲/. ۱۹۳/۷ ۰۰۱/.

مدیر کل