دارند که ممکن است به دلیل توانایی فکرکردن ازروی امیدواری درباره آینده را از دست بدهند: اول اینکه آنها از زمان تولد هرگز، محبت، مراقبت وتوجهی که به آنها اجازه ایجاد تفکر امیدوارانه را بدهد، دریافت نکرده اند. دوم اینکه ممکن است که در آغاز یاد می گیرند که امیدوارانه فکرکنند، اما امیدشان به وسیله وقایع پراسترس زندگی د رطول دوران رشد تخریب می شود با این وجود روانشناس مثبت گرا معتقد است امیدواری را می توان ایجاد و ارتقا داد.
سبک اسنادی:

هر نظریه اسنادی با این پیش فرض آغاز می شود که افراد می خواهند از تجارب خودشان سر درآورند، علل رخدادهایی را که شاهدشان هستند درک کنند و همان طور که کلی(۱۹۷۱) نوشت، پاسخی برای سوالی که به صورت چرا؟ مطرح می شود بیابند. تئوری اسناد منشاء شناختی دارد و تمایل اساسی انسان را به رسیدن به درکی از دنیا جهت فهمیدن علل رخدادها ارزیابی می کنند. واینر (۱۹۸۵)، توضیحات علی را نه فقط سازگاری های شناختی تلقی می کند، بلکه برای تجربه های هیجانی که توسط رخدادها برانگیخته می شوند نیز آن ها را حیاتی می پندارد (نقل از اسپیلکا، شیور و کرکپاتریک ، ۱۹۸۵).
فرضیه اصلی نظریه اسناد این است که مردم فعالانه در جست وجوی کشف این موضوع هستند که چرا وقایع اتفاق می افتند. انسان ها می خواهند علت های نهفته درپیامدهایی که برای آنها و دیگران اتفاق می افتد بدانند. کنجکاوی اغلب خواهان توجیه نمودن پیامدها است. ما سوال هایی نظیر این را می پرسیم: چرا در آن امتحان ریاضی موفق شدم؟ چرا فلان تیم بر حریف خود پیروز شد؟ انسان ها همیشه برای توجیه پیامدهایشان به تحلیل رابطه علت و معلولی نمی پردازند. درحقیقت بیشتر پیامدهای رفتاری به توجیه مشخصی نیاز ندارند. اگر شخصی انتظار وقوع پیامد خاصی را داشته باشد و آن با اطمینان کافی اتفاق افتد، پس نیازکمی به تحلیل علت و معلولی است. مثلا اگر مطمئن باشید که اتوبوس به موقع خواهد آمد، و با اطمینان کافی نیز اتوبوس به موقع برسد، پس برای اینکه چرا اتوبوس به موقع آمده است نیاز به تلاش شناختی کمی دارد. پیامدهای قابل پیش بینی معمولا نیازی به اسناد ندارند. موفقیت یا شکست زمانی که انتظار آن می رود، پیامدهای پیش بینی شده ای هستند. ازطرف دیگر، در پیامدهای غیرمنتظره، مردم برای کشف علت های آن به فعالیت شناختی می پردازند. شکست زمانی که انتظار موفقیت می رود پیامدهای پیش بینی نشده هستند. موفقیت و شکست غیرمنتظره موجب توجیه می شوند:
برای ورزشکار بازنده ای که انتظار پیروزی داشته است، یا سیاست مداری که انتظار باخت داشته است، ولی در انتخابات پیروز می شود، جست و جوی رابطه علت و معلولی ضروری است.
پیامدهای غیرمنتظره، تردید شناختی را ایجاد می کنند. با فرض اینکه در تکلیفی شکست وجود داشته باشد، تحلیل علت و معلولی سعی دارد به چرای نهفته در پرسش های «چرا شکست خوردم؟»، «چرا آن شغل را انتخاب نکردم؟»، «چرا او دعوت مرا قبول نکرد؟»، «چرا به من ترفیع ندادن؟» پاسخ دهد. پاسخ به این سوال ها فرد را از احساسات ناراحت کننده تردید و دودلی رها می سازد و نیز به عنوان یک منبع ارزش برای غلبه کردن بر شکست در آینده به فرد خدمت می کند. اسنادهایی که مردم می کنند، تلویحات مهمی برای تعدادی از پدیده هایی انگیزشی دارد، مثلا اسناد بر درماندگی آموخته شده تاثیر می گذارد زیرا برخی از اسنادها به خاطر غیر قابل کنترل بودن واقعه آزارنده به کمبودهای درماندگی می انجامد، در حالی که اسنادهای دیگر چنین نیستند. ناهمخوانی پیامد مورد انتظار با پیامد واقعی، موجب حالت ناخوشایند تردید و دودلی می شودکه مردم برای حل کردن آن تلاش می کنند. اسنادها این تردید شناختی را رفع می کنند. هنگامی که اسنادها ایجاد می شوند، به صورت بالقوه برای انواع حالت های انگیزشی تاثیر می گذارند (به نقل از سیدمحمدی، ۱۳۷۶).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این مقدمه درباره نظریه های انگیزشی به بررسی نظریه های اسنادعلی می پردازیم.
از میان کسانی که دراسنادهای علی کارکرده اند هایدر به عنوان بنیان گذار نظریه اسنادی بوده وهارولدکلی، شیور، راتر و واینر نیز سهم زیادی در این موضوع دارند.

نظریه یادگیری اجتماعی راتر سوگیری کنترل درونی و بیرونی:
یکی از مسائل عمده در متون مربوط به کنترل این است که آیا ادراک کنترل به این باور اشاره دارد که فرد بر آنچه در دنیا اتفاق می افتد تاثیر می گذارد، یا به این باور که شخص اجازه تصمیم گیری و انتخاب درباره چگونه رفتار کردن و اینکه چه چیزی را انجام دهد ارتباط دارد. باور اول که به معنی بازشناسی ارتباط بین رفتار فرد و نتیجه به دست آمده است، زیر بنای نظریه یادگیری اجتماعی است. به نظر راتر افرادی که باور دارند بین رفتارشان و نتایج به دست آمده ارتباط و وابستگی وجود دارد، دارای سوگیری کنترل درونی هستند. یعنی آنها باور دارند که توان تاثیر گذاری بر دنیای خود را دارند، باور دارند که اعمال آنها، آنچه را که اتفاق می افتد، تغییر می دهد. در مقابل افرادی که معتقدند بدون قدرت و ناتوان هستند، آنچه اتفاق می افتد با آنچه انجام می دهند ارتباطی ندارد، دارای سوگیری بیرونی هستند. آنها گرایش دارند تا فکر کنند که دلیلی برای صرف انرژی و تلاش در رفتارشان وجود ندارد، زیرا که چه آنها تلاش کنند و چه تلاش نکنند، نایج فرقی نمی کند( اسپالدینگ، ۱۹۹۲).
بر اساس نطریه یادگیری اجتماعی، کسانی که دارای مرکز کنترل درونی هستند، تصور بالایی از کنترل دارند؛ در حالی که افراد دارای مرکز کنترل بیرونی ادراک پایینی از کنترل دارند. پژوهش هایی که در چند دهه گذشته برای تعیین هسته های سوگیری کنترل درونی انجام شده، نشان می دهد سوگیری کنترل درونی در موقعیت های شکست و اسناد به آن عوامل تغییر پذیر مانند تلاش و کوشش و یا شانس ارتباط مثبتی با عزت نفس افراد و بهزیستی آنها دارد (واینر، ۱۹۷۹). نکته با ارزش دیگری که در این جاست، سازه کنترل در نظریه یادگیری اجتماعی (سوگیری کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی) به فرصت های واقعی کنترل داشتن بر یک موقعیت ارتباطی ندارد. در واقع، افراد دارای سوگیری کنترل درونی و بیرونی در مواجه با موقعیت های مشخص و یکسان، این موقعیت های یکسان را به سادگی به طور متفاوتی درک می کنند. فرصت های واقعی و عینی برای کنترل فرقی ندارد، بلکه ادراکات آنها از فرصت ها خیلی متفاوت است. به نظر راتر شخص در مقابل یک موقعیت، با انتظاراتی روبرو می شود که نتایج احتمالی رفتارهای ممکن او را در بر دارند و مبتنی بر گذشته فرد هستند. این تجارب را می توان به دو دسته تقسیم کرد: عام و خاص. تجارب خاص در برگیرنده تجاربی است که همانند تجارب جاری هستند و تجارب عام، در بر گیرنده فشرده ای از همه تجارب دیگر است. بنا به نظر راتر، احتمال رفتاری معین، به گونه قانون مندی با توجه به انتظار فرد نسبت به نتایج آن رفتار، فرق می کند.
نظریه اسنادی واینر:
نظریه اسنادی، رویکردی برای درک رفتار است. نظریه اسنادی با چگونگی درک انگیزش از طرف مردم، و چگونگی استنتاج انگیزش فرد از رفتارش توسط یک مشاهده گر سروکار دارد. بنابراین مفاهیم نگره اسنادی بیشتر به ارتباط ادراک و رفتار میان فردی مربوط است و به طورکلی به روانشناسی اجتماعی محدود می شود. به هر حال از مفاهیم اسنادی در مطالعه خویشتن و تدوین یک نظریه انگیزش فردی می توان استفاده کرد (واینر، ۱۹۷۹).
نظریه اسنادی با فرایندهایی سرو کار دارد که بوسیله ان فرد پدیده ها را به عنوان علتی از محیط نسبتا ثابتی تفسیر می کند (کلی، ۱۹۶۷). بنابراین اندیشمندان اسنادی با سوالات «چرا» یا «روابط بین پدیده و اثر» و «دلایل» (عوامل مسئول) برای آن پدیده ها سرو کار دارند. ادراک علیت، یک اسناد تحمیل شده بوسیله ادراک کننده است. علت ها به خودی خود به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند. به طور مثال وقتی یک نفر روی انگشت پای شما ایستاده است فقط می توانید نتیجه بگیرید که او «ناراحت است» یا اینکه «او به طور تصادفی این کار را انجام داده است». فرض اساسی نظریه پردازان اسنادی این است که «بشر برای رسیدن به مهارت شناختی بوسیله ساختار علی محیطش» انگیخته می شود. او می خواهد بداند که چرا یک پدیده اتفاق می افتد، از چه منبعی، حالتی یا انگیزه ای رفتار بوجود می آید (واینر، ۱۹۸۶). واینر تحلیل خود را از انگیزش با این فرض شروع می کند که مردم حتما علت شکست یا موفقیت خود را به ۱- خوش شانسی یا بد شانسی۲- دشواری یا آسانی تکلیف ۳- حمایت مردم یا رفتار غیردوستانه آنها ۴- میزان تلاش و کوشش یا عدم تلاش ۵- میزان توانایی خود نسبت می دهند (بوریچ و تومباری ، ۱۹۹۵).
بر اساس نظریه اسنادی، موفقیت ها و شکست های قبلی در تکالیف نه تنها مستقیما بر ادراکات شخص از شایستگی و درنتیجه بر انگیزش بعدی او درنتایج مشابه تاثیر می گذارند، بلکه اسنادهای شخص برای موفقیت ها و شکست هایش بر انتظارات او برای موفقیت در آینده و در نتیجه انگیزش او تاثیر می گذارد. یعنی باورهای فرد درباره علت شکست ها یا موفقیت برای درک موفقیت بعدی از خود موفقیت ها و شکست ها مهم تر هستند. برای مثال، شاگردی که در آزمون ریاضیات شکست می خورد، امکان دارد معتقد باشد که شکست او به خاطر تنفر معلم از اوست و به این وسیله مسئولیت پاسخ های اشتباه خود را بر عهده نگیرد، یا ممکن است اعتقاد داشته باشد که او ریاضی را خوب نفهمیده است. هر کدام از این اسنادها برای شکست، نتایج متفاوتی برای انتظارات عملکرد او در آزمون های ریاضی بعدی دارد (اسپالدینگ ، ۱۹۹۲).
بر اساس نظریه واینر، به طورکلی شاگردان شکست ها و موفقیت های خود را به یکی از چهار علت توانایی، تلاش، دشواری تکلیف و شانس اسناد می دهند. این چهار اسناد را می توان در سه بعد مشخص کرد که به روشن شدن چگونگی تاثیر آنها برانتظارات فرد برای موفقیت آینده تاثیر می گذارند.
الف) آنها را می توان به اسنادهای درونی یا بیرونی طبقه بندی کرد. اسنادهای درونی در خود فرد قرار دارند در حالی که اسنادهای بیرونی چیزی در بیرون فرد هستند. توانایی و تلاش اسنادهای درونی هستند؛ زیرا آنها مستقیما به فرد مربوط هستند. در حالیکه میزان دشواری تکلیف و شانس اسناد های بیرونی هستند (اسپالدینگ، ۱۹۹۲).
ب) علاوه بر این اسنادها را می توان به بعد ثبات پذیری یا ثبات ناپذیری تقسیم کرد. اسناد ثبات پذیر(پایدار) درطول زمان ها و موقعیت های گوناگون یکسان باقی می ماند، در حالی که اسناد ثبات ناپذیر (ناپایدار) در طول زمان و مکان تغییر پیدا می کند یا در نوسان است. مردم معمولا توانایی را یک ویژگی ثابت در نظر می گیرند. در مقابل تلاش به عنوان یک ویژگی شخصی ناپایدار در نظر گرفته می شود. بسیاری از مردم که به شانس اسناد می کنند، آن را خیلی متغیر می دانند (اسپالدینگ، ۱۹۹۲).
ج) سرانجام اسنادهای چهارگانه را می توان دربعد کنترل پذیر یا کنترل ناپذیر بودن طبقه بندی کرد. یعنی شخص، یا می تواند موقعیت را آگاهانه برای یک هدف مطلوب دستکاری کند یا نمی تواند چنین کاری را انجام بدهد. تلاش تنها اسنادی است که به عنوان اسناد کنترل پذیر در نظر گرفته می شود. دانش آموزان می توانند به طورآگاهانه فردا بیشتر از امروز تلاش کنند تا به هدف مطلوب خود برسند. اما تصور می شود که توانایی شامل کیفیت یا ویژگی است که فرد با آن متولد شده است و یا در سال های تولد زندگی از طریق تجارب ویژه ای آن را بدست آورده و قابلیت های فرد را گسترش می دهد. به همین نحو، شانس و دشواری تکلیف، معمولا غیر قابل کنترل هستند (حداقل بوسیله خود فرد) امکان دارد معلم بر دشواری تکلیف کنترل داشته باشد، اما شاگرد آن را نمی تواند قابل کنترل تصورکند. بعضی از افراد ممکن است بر روی خوشبختی خود کنترل زیادی داشته باشند، اما این باورها تاثیری بر ادراک آنها ازکنترل پذیری ندارند. نظریه اسنادی، عقیده دارد وقتی افراد موفقیت های خود را به تلاش و توانایی ( علت های درونی) اسناد می کنند، برای موفقیت های بعدی، و سطوح بالاتر شایستگی ادراک شده خود، انگیزش بیشتری خواهد داشت. اسناد موفقیت ها به توانایی ثابت است و احتمالا درآینده نیز ادامه دارد و اسناد تلاش، اسناد مناسب انگیزشی برای موفقیت ها وشکست ها است زیرا که قابل کنترل است، چنان که شاگرد تصمیم بگیرد می تواند آن را بدست آورد. به هر حال وقتی افراد شکست را تجربه می کنند، مناسب ترین اسناد از لحاظ انگیزشی، تلاش است. یعنی، شاگردانی که شکست خود را به فقدان تلاش اسناد می کنند، به احتمال زیادی باور دارندکه می توانند در آینده موفق شوند. به علت اینکه تلاش به عنوان اسناد قابل کنترل تفسیر می شود، شاگردانی که شکست خود را به فقدان تلاش اسناد می دهند، احتمالا باور دارند که مجبور به تکرار شکست نیستند و می توان آن را تغییر داد. بعلاوه به علت اینکه تلاش کنترل پذیر است، به احتمال زیاد آنها معتقدند که می توان با انجام کارهایی موقعیت را تغییر داد (اسپالدینگ، ۱۹۹۲).
نظزیه اسنادی بر این باور است که رفتار برانگیخته شده از دو منبع انرژی دریافت می کند، بدین قرار:
الف) سرچشمه ذاتی: نیروهای زیست شناختی رفتار را برای رسیدن به موفقیت و پرهیز از شکست سوق می دهد (اتکینسون، ۱۹۵۷، به نقل از بوریچ و تومباری، ۱۹۹۵).
ب) تعامل هیجانی: ارزیابی شناختی انسان از پیشرفت ها و عقب ماندگی های گذشته، همچنین جهت رفتار انگیخته شده مثل هدف هایی که دنبال می کنیم از سه منبع زیر تاثیر می پذیرد:
۱- تجربه قبلی با تکلیف یا تکلیف های مشابه
۲- اسنادهای علی موفقیت ها یا شکست ها که در طی این تکالیف ساخته می شوند.
۳- انتظارات درباره موقعیت های مشابه بعدی
واینر عقیده دارد اسنادهای اطراف از سه منبع سرچشمه می گیرند:
۱- اشاره یا نشانه های موقعیتی: تعداد متنوعی از اطلاعات در هر موقعیت یادگیری به تصمیم گیری یادگیرنده درباره این که چرا ضعیف یا قوی بوده اند کمک می کنند. این اشاره ها عبارتند از: الف) تجارب با تکلیف یا تکالیف مشابه ب) موقعیت خود و همسالان ج) زمان گذرانده شده برای تکلیف د) مقدار کمک درک شده در طی فعالیت.
۲- عقاید قبلی یا طرح علی: معلمان و شاگردان، عقایدی درباره شکست یا موفقیت دارند که این ها را از خلال تجارب، خواندن، گوش دادن به والدین یا متفکران مشهور کسب می کنند. بعضی از فراگیران معتقدند که تلاش کلید موفقیت است در حالی که بعضی دیگر مخالفند.
۳- ادراک خویشتن: فراگیرانی که عزت نفس بالایی دارند ریشه موفقیت های خود را در کوشش و توانایی می دانند نه در درجه دشواری یا شانس، فراگیران دارای انگیزش بالای پیشرفت، کوشش را به عنوان کلید موفقیت خود می دانند در حالی که افرادی که دارای انگیزش پایین هستند، اغلب شانس یا میزان دشواری تکلیف را علت موفقیت یا شکست خود می دانند ( بوریچ و تومباری، ۱۹۹۵).
رابطه اسناد علی و سوگیری تسلط (استقامت) / درماندگی:
دوک و رپوسی (۱۹۷۸)، دو سبک اسناد اصلی را که کودکان مدرسه ای هنگام روبرو شدن با تکلیف پیشرفت به کار می برند، مشخص کرده اند. اولین سبک اسنادی (سوگیری تسلط) نامیده شده است و دومین سبک را (سوگیری درمانده) خوانده اند. تفاوت این دو سبک بعد از تجربه شکست بسیار آشکار است. کودکان با سوگیری تسلط هنگام روبرو شدن با شکست، استقامت نموده و سعی می کنند مسئله های دشوار را حل کنند، در حالی که کودکان با سوگیری درمانده، هنگام مواجه شدن با شکست تکلیف را رها می کنند. کودکان با سوگیری درمانده به این علت هنگام روبرو شدن با شکست تکلیف را رها می کنند که اسناد توانایی کمی برای توجیه شکست شان می نمایند و به هنگام شکست تکلیف را رها می کنند چون توانایی (اسناد پایدار و درونی) با افزایش تلاش و استقامت در معرض تغییر قرار نمی گیرد. این کودکان شکست هایشان را کنترل ناپذیر و حل نشدنی می بینند. از طرف دیگر، کودکان با سوگیری تسلط، هنگام روبرو شدن با شکست، اسناد توانایی کم نمی کنند، بلکه به خودآموزی هایی می پردازند که به عنوان تدابیری برای غلبه کرند بر شکست طراحی شده اند. آنها شکست هایشان را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *