راز موفقیت در زندگی

راز موفقیت در زندگی

راز اول
از كارهایی كه مجبوری بکنی لذت ببـــر.
نق زدن تنها تو رو خسته تر می آروم و نمی گذارد كار رو درست بکنی.
اما اگه با موفقیت مثل یك دوست رفتار كنی.
مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.
راز دوم
تلاش كن كارهایت رو از صمیم دل بکنی.
نه به صرف این كه مجبوری بکنی.
باید به كارت ایمان داشته باشی.
یك جریان آب ضعیف ، تنها نصف باغچه رو آبیاری می آروم.

راز سوم
همه چیز رو همونطور كه هست قبول کن.
خواستن تنها، چیزی رو تغییر نمی دهد.
خواستن، باد رو از وزیدن باز نمی داره و برف رو به آب نبات تبدیل نمی آروم.
اگه می خواهی چیزها رو بهتر از خودشون تبدیل كنی، با اونا همون گونه كه هستن روبه رو شو.

راز چهارم
تمرین كن تا از درون خوشحال باشی.
اجازه نده بقیه واسه خوشحال كردن تو تصمیم بگیرند.
خودت رئیس كارخانة شادی سازی باش.

راز پنجم
ذهنت رو مثل ابر سفیدی كه در آسمان ه، آزاد كن.
تلاش كن، اما نتایج كار رو واگذار تا با هم كار اعلام
واسه ابر چه فرقی می آروم باد از کدوم سو بوزد.
چرا وقتت رو واسه چیزی كه در كنترل تو نیس، تلف می كنی؟

راز ششم
وقتی تصمیم به انجام كاری می گیری،
از خود نپرس : من چه می خواهم ؟
بلكه بپرس : چه كاری به نفع همه ه ؟
اگه به فكر منافع بقیه باشی، بقیه در كنارت كار خواهند كرد و كمكت خواهند كرد تا موفق شی.

راز هفتم
هنگام تصمیم گیری شروع نباید بپرسی، از این كار چه نفعی عایدم خواهد گردید؟
سوال درست این ه كه : چه كاری به نفع همه ه؟
خونه وقتی مستحكم خواهد گردید كه همة دیوارهایش استوار باشن.
راز هشتم
وقتی كار به مشكل می خورد، نه بقیه رو سرزنش كن و نه خود رو،
بشر وقتی شنا یاد می گیرد كه از فرو رفتن در آب نترسد.

راز نهم
واسه موفقیت در هر كار،
باید شروع تصویر واضحی از نقشة كار داشته باشی.
اون بعضی وقتا، همون گونه كه در باد شدید، نخ بادبادك رو سفت نگه می داری،
باید هدفت رو هم به همون محكمی نگه داری.

راز دهم
اگه طرحی در اقدام مشكل تر از اون گردید كه فكر می كردی،
دلسرد نشو.همه چیز این دنیا همین گونه ه،
خصوصاً اگه مهم باشه.
مجبور خود حبابی بیش نبود، قشنگ اما توخالی.

راز یازدهم
مشكلات ما رو قوی و به طرف
پیروزی ای بزرگ تر هدایت می کنن.
كوهنوردی آسون نیس، اما منظره ای هم كه
از قله كوه دیده می شه، خیلی زیباست.

راز دوازدهم
اراده ات رو قوی كن.
خود رو وارد به انجام كارهایی كن كه برات مشكل ان.
بعد اونا رو با جدیت انجام بده.
بعد از یه مدت خواهی دید كه اراده ات مثل
گرزی فولادی سخت و نورانی شده ه.

راز سیزدهم
با انرژی كامل روی كارهایت تمركز كن.
شیشه ای رنگی كلیسا، هنگام عبور نور از اونا
خیلی قشنگ و نورانی می شن.
كارهایت رو هم اگه با انرژی بکنی،
شفاف و قشنگ خواهند گردید.

راز چهاردهم
هنگامی كه هدف انجام كاری رو داری، از خود نپرس :
بقیه اونو چجوری و با چه روشی انجام داده ان ؟
بلكه بپرس : چجوری می میتونم اونو درست و به بهتـــــــــرین وجه ممكن انجام دهم.
این رو به اون كه همیشه حقیقتی تازه در انتظار كشف شدن ه.
بی احساس وجود این حقایق، كریستف كلمب
هیچ وقت به آمریكا نمی رسید و گراهام بل تلفن رو اختراع نمی كرد.

راز پانزدهم
هر كاری رو با جون و دل انجام بده.
اگه شعاع انرژی ات رو مثل ذره بینی كه نور خورشید رو متمركز می آروم،
روی معضلات تمركز دهی،
هر مانعی كه سر راهت باشه خواهد سوخت.

راز شانزدهم
امروز رو آغازی تازه به اون.
چرا به چیزی كه دیروز اتفاق افتاده، یا انجام شده فكر می كنی؟
زندگی رودخانه ای ه كه پش سر هم به طرف آینده در جریان ه.
هیچ قطره ای از اون دوبار از زیر یك پل رد نمی شه.
كار رو با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه.

راز هفدهم
فکرا و رویاهایت رو گسترش بده.
هنگامی كه در بیرون چمنزاری پهناور ه
كه از هر طرف تا افق امتداد داره.
چرا خود رو در آغل حبس كنی.

راز هجدهم
نگذار فکرا و ذهنیاتت به شکل عادت درآیند.
تلاش كن هیچ وقت در جا نزنی.هر روز از زاویه ای تازه به كارها نگاه كن.
زندگی یك صحنة پر از ماجراست.
به دورت نگاه كن: نشونه ای زیبایی وجود دارن كه به كشفیات تازه تصریح می کنن.

راز نوزدهم
مهم ترین چیز احساسی ه كه نسبت به كارت داری.
وجود رنگ ای تیره در یك تابلوی نقاشی.
نشانة افسردگی نقاش اون تابلوست.
رنگ ای روشن، حاكی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش اون تابلوست.
هر كاری رو با شادی انجام بده، تادیگران رو هم خوشحال كنی.

راز بیستم
زندگی مثل یك تاب ه كه هم می تــــــــــواند سرگرم كننده باشه و هم حال به هم زن.
اگه هر بار كه تاب می خوری احساس تعجب كنی،
لذت تاب خوردن رو احساس خواهی كرد.
در زندگی هم هر بار كه كاری رو انجام می دهی،
از انجام اون تعجب احساس كن.

راز بیست و یكم
حرف حق رو قبول کن و كاری به گویندة اون نداشته باش.
مثلاً اگه بوی دود رو احساس می كنی و طوطی ات فریاد بزند كه :
خونه آتیش گرفت!
به مهمانهایت خواهی گفت :
این طوطی نمی فهمد چه می گه؟

راز بیست و دوم
عقاید رو با حقایق اشتباه نكن.
حقیقت مثل دانة بادام ه،
و عقاید پوستة اون دانة بادام هستن.
اگه به دنبال حقیقت هر چیز هستی،
باید پوسته رو بكنی، تا خود دانه رو ببینی.

راز بیست و سوم
قبل از انجام هر كار مهمی، اول ببین
چه احساسی نسبت به انجام اون داری.
اون كار رو مهم می دانی؟ واقعی به نظرت می رسد؟
به بقیه كمك می آروم؟

راز بیست و چهارم
هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر.
در این صورت اشتباه خواهی كرد.
اول درونت رو آروم كن.
ذهن مثل یك دریاچه ه.
هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج ه.
دریاچه هنگامی نور ماه رو منعكس می آروم كه آروم باشه.

راز بیست و پنجم
هنگام روبه رو شدن با مشكلی یادت باشه كه حتماً راه حلی هست.
چون هر چیز با جفتش به وجود می آید.
بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی هست.
ذهنت رو روی راه حل ا متمركز كن.
واسه بیرون اومدن از یك اتاق باید در رو پیدا كنی،
نه این كه به دیوارها فكر كنی.

راز بیست و ششم
همیشه از نعمتهایی كه زندگی به تو بخشیده ه،
خوشحال باش و به یاد اون چیز که كه نداری گله مند نباش.
ساختمان با سنگ ایی ساخته می شه كه در دسترس ان،
نه با سنگ ای حیاط خانة بقیه.

راز بیست و هفتم
تلاش كن مثل ماشین خرابی كه خاموش نمی شه،
همیشهً در حال عذرخواهی نباشی.
با این كار توجه بقیه رو به اشتباهاتت جذب خواهی كرد.
تلاش كن كه بهترین رو بکنی.
اون بعضی وقتا لبخند بزن و حركت كن.
تنها خداوند كامل ه.

راز بیست و هشتم
هر كار خیری كه در این دنیا بکنی،
بیشتر از هر كس به خودت كمك خواهد كرد،
به تو قدرت و انرژی و درك بیشتر خواهد بخشید.
اگه خودت نقاشی كنی،
بقیه از تماشای اون لذت میبرن.
علاوه بر آنكه در بین كار
تجربه ات هم در نقاشی بیشتر شده ه.

راز بیست و نهم
واسه اقدام كردن از درونت فرمون بگیر.
واسه تفكر از درونت راهنمایی بجو.
چون درك و آگاهی رو باید دریافت كنی
و نمی میتونی خودت ایجاد كنی.
زمین هنگامی گرم می شه كه
به طرف خورسید مایل باشه.

راز سی ام
هر چیز كه راست و درست باشه،
به نفع تو و بقیه هستش.
خداوند بهتر از هر كس می داند كه
چه چیز به تو شادی واقعی می بخشه.
یك گیاه می فهمد كه باد، اونو تقویت می آروم
یا باران خسته کننده باعث
رشد گل ای قشنگ می شه.

راز سی و یكم
هیچ وقت مغرور نشو،
چون غرور میكروبی كشنده ه.
غرور کم کم عقل رو زایل می آروم
و باعث می شه هیچ كاری رو بدرستی انجام ندهی

edame