دی اکسید کربن

دی اکسید کربن

ک های هوازی هستند از این رو چنین فرض شده که اکسیژن برای رشد قارچ و تولید سم ضروری است کاهش تراکم اکسیژن یا افزایش دی اکسیدکربن و یا ازت تولید آفلاتوکسین را کاهش می دهد. معمولا رشد آسپرژیلوس ها در تراکم بالای CO2 متوقف می شود. حداقل ۵/۱% اکسیژن زمانی که CO2 بیشتر از ۳% باشد جهت تولید آفلاتوکسین لازم است.
لندرز و همکاران در یک بررسی همه جانبه روی اثر اکسیژن و گاز دی اکسید کربن، ازت در رشد، اسپورزایی و تولید آفلاتوکسین توسط قارچ آسپرژیلوس فلاووس اثبات کردند که درجه حرارت c°۳۰ و رطوبت نسبی ۹۹ درصد پس از دو هفته چنانچه میزان CO2 از ۳ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت هر چند که تغییر محصولی در رشد قارچ مشهود نبود، اما میزان تولید آفلاتوکسین تا۷۵ درصد کاهش یافت با بالا رفتن این درصد گاز دی اکسید کربن کم کم رشد قارچ متوقف و در محیط صد در صد اشباع با گاز دی اکسید کربن هیچ رشدی از قارچ مشاهده نشد. ترکیب گازهای اتمسفر اطراف قارچ نیز از پارامترهای تاثیر گذار در روند رشد آفلاتوکسین است. اتمسفرهای کنترل شده که ترکیب مشخصی از گازها در آن به چشم می خورد همراه با لایه های نگهدارنده و محافظ، می تواند میزان رشد آفلاتوکسین تولید شده توسط گونه فلاووس را تا حد زیادی کاهش دهد.
رقابت میکروبی
مایکوتوکسین توسط میسیلیوم قارچ تولید و در محیط آزاد می شود. رشد رقابتی در میان قارچ ها می تواند منجر به توقف تولید توکسین گردد. مثلا لاکتوباسیلوس کازئی و استرپتوکوکوس لاکتیس رشد آسپرژیلوس فلاووس و پارازتیتکوس را متوقف کرده و در حضور برخی از افزودنی ها این باکتری ها قادرند رشد قارچ و تولید مایکوتکسین را بطور موثرتری متوقف کنند. در هر حال زمان لازم جهت تولید آفلاتوکسین ها بر حسب شرایط محیطی متفاوت است توکسین ها احتمالا پس از h22 تولید شده و ماکزیمم تولید سم احتمالا در هفته اول و یا دوم و یا بیشتر اتفاق می افتد.ولی حتی در محیط های کشت خالص A.Flavus میزان تولید سم پس از رسیدن به حد نهائی (ماکزیمم) کاهش می یابد. احتمالا مکانیسم های شیمیایی غیر اختصاصی برای تخریب سم می تواند وجود داشته باشد.
ترکیب میکروب یکی از مهمترین عوامل موثر در تولید آفلاتوکسین است. عناصری مانند آهن، مس، کادمیوم تاثیر منفی در تولید آفلاتوکسین دارند و بر عکس کبالت و روی تولید آفلاتوکسین را افزایش می دهند. طول عمرتوده میکروبی نیز در تولید آفلاتوکسین توسط آسپرژیلوس فلاووس بسیار موثر است. بیشترین میزان آفلاتوکسین توسط توده های سلولی (میسیلیوم) جوان تولید می شود، حال آن که توده های با طول عمر بیشتر (حدود ۱۴ روز و بیشتر) میزان تولید آفلاتوکسین را کاهش می دهند.
مقاومت
در تحقیقات انجام گرفته توسط محمدی مقدم و همکاران ۱۳۸۸بین شش رقم اکبری،خنجری،احمدآقایی، عباسعلی،اوحدی و کله قوچی) بیانگر آن است که رقم احمدآقایی کمترین مقاومت و در مقابل رقم اکبری بیشترین میزان مقاومت به رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس را از خود نشان دادند و همچنین سنجش میزان تولید آفلاتوکسین B1 روی مغز پسته در بین ارقام مورد مطالعه، رقم عباسعلی دارای بیشترین میزان تولید آفلاتوکسین B1 و رقم خنجری کمترین میزان تولید آفلاتوکسین B1 را دارا بود.
زودخندانی پسته
پسته های زود خندان مهمترین عامل آلودگی محصول پسته به آفلاتوکسین در باغ به شمار می روند. داستر و همکاران ۱۹۹۵ در یک بررسی روی زودخندانی بر روی ۱۷ رقم پسته ایران در یافتند که میزان آلودگی به قارچ آسپرژیلوس و میزان آفلاتوکسین تولید در بسته های زودخندان نسبت به پسته های دیر خندان ۳ برابر بیشتر می باشد در صورتی که پسته های سالم هیچگونه آلودگی را نشان نداده اند. عواملی که برزودخندانی تاثیر دارند عبارتند:
الف-رقم:
مطالعات تاج آبادی پور و همکاران ۱۳۸۴بر روی ۴۴ رقم پسته طی سه سال متوالی نشان داد که ارقام مختلف مورد بررسی از لحاظ میزان پسته های زودخندان و شکاف خورده نامنظم با یکدیگر تفاوت داشته و بیشترین درصد زودخندانی مربوط به ارقام جوادآقایی، فندقی زودرس، فندقی غفوری و کله قوچی و سیف الدینی و کمترین زودخندانی مربوط به رقم قزوینی بوده است.
تاج آبادی (۱۳۷۷) بیشترین درصد زودخندانی و شکاف خوردگی نامنظم در رقم کله قوچی نسبت به ارقام تجارتی اوحدی، احمدآقایی و اکبری گزارش کردند.
ب – سن درخت
نتایج حاصل از بررسی میزان زودخندانی کل (مجموع پسته های زودخندان با پوست نرم، صاف، چروکیده و خشک) در سنین مختلف۳۰ ،۲۵ ،۲۰ ،۱۵ ،۱۰ رقم احمدآقایی نشان داد که میزان زودخندانی در سنین۱۰، ۲۰ سالگی کمترین (به ترتیب۸ / ۰و ۸۶/ ۰درصد) و در سن ۳۰ سالگی بیشترین مقدار (۳۳/۱درصد) می باشد که اختلاف معنی دار را از لحاظ آماری در سطح ۵% داشتند میزان زودخندانی در سایر سنین ( ۱۵ و ۲۵) به ترتیب ۲ /۱ و ۰۱/۱ درصد بود. نتایج مطالعات تاج آبادی پور و همکاران (۱۳۸۲) و تاج آبادی پور و فولادی (۱۳۸۳) و تاج آبادی پور و همکاران ۱۳۸۴ Michailides ,Doster 1995 نشان داد که میزان زودخندانی در سال های مختلف و از درختی به درخت دیگر و حتی بین خوشه های یک درخت در ارقام مختلف تغییرات زیادی دارد.
پ- میزان بارندگی

edame