دیدگاههای آدلر و الیس در مورد  سلامت روانی

دیدگاههای آدلر و الیس در مورد  سلامت روانی

دیدگاههای آدلر و الیس در مورد  سلامت روانی

در بعضی از نظریه­های شخصیت، مسأله سلامت عمومی تحت عنوان شخصیت سالم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در آن ویژگی­های افراد سالم و ملاکهای سلامت عمومی مشخص شده است از جملهاین دیدگاهها:

دیدگاه آدلر

درنظریه آدلر ، فرد برخوردار از سلامت عمومی فردی است که توان و شهامت رسیدن به اهدافش را دارد.چنین فردی جذاب، شاداب، مطمئن و خوش بین است و ضمن پذیرفتن اشکالات خود، در حد توان اقدام به رفع آنها می­کند. او روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خود را در جامعه و خانواده بدرستی می­شناسد، در زندگی هدفمند و غایت مدار است و به دنبال غلبه بر بی­جرأتی و یاس خود می­باشد و در نهایت موفق می­شود که اهداف غیر سازنده خود را دگرگون سازد. علاقه اجتماعی و مشارکت از جمله معیارهای سلامت روان هستند(آدلر۱۹۵۶،به نقل از تقوی،۱۳۸۷).

سلامت روانی از دیدگاه روانشناسان آدلری با اصول زیر مشخص می شود :احترام گذاشتن به حقوق دیگران ،جراٌت مندی ،همکاری وداشتن علاقه اجتماعی ،بردباری نسبت به دیگران،تلاشهای خالصانه برای انجام کار، شناخت نیازها و موقعیت ها برای تصمیم گیری بهتر ، فکر کردن به جمع(ما) تا به فرد(من) ، داشتن اهداف اجتماعی و فردی (دینک میر و کارلسون،۲۰۰۶  ).

دیدگاه الیس

الیس مشکلات روانی افراد را نتیجه شناخت­های نادرست آنان می­داند؛ زیرا جهان به خودی خود نه خوب است و نه بد بلکه طرز تفکر ما آن را خوب یا بد می­بیند. در نتیجه می­توان گفت که هیجانهای هر فرد ناشی از شناخت­های وی است. الیس باورهای غیرمنطقی را علت بروز اختلالهای عاطفی و رفتاری می­داند، بنابراین، فرد سالم کسی است که افکار، باورها، نگرش­ها و عقاید منطقی داشته باشد ( الیس ۱۹۷۳ ،به نقل از شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۷۶) الیس، دوازده اصل زیر را به عنوان معیارهای سلامت عمومی- شناختی ذکر می­کند: نفع شخصی، رغبت اجتماعی،خود فرمانی، تحمل،انعطاف­پذیری، پذیرش، عدم قطعیت، تعهد و تعلق نسبت به چیزی خارج از وجود خود، تفکر علمی، پذیرش خود، خطر نمودن و لذت گرایی پایدار. در جدول (۲-۲) مفاهیم ۳ رویکرد مورد بحث در این پایان نامه مقایسه شده است .

جدول شماره (۲-۲)  مقایسه سه رویکرد( تلخیص و تدوین با استفاده از شارف ،۱۹۹۶ )

CT(بک) REBT(الیس) آدلر
مفاهیم اساسی در تئوری شخصیت
افکار اتوماتیک ، طرحواره های شناختی ، تحریف های شناختی ، مثلث شناختی ، مارپیچ شناختی مسئولیت ، اصالت انسان ، واقع گرایی باورهای غیر منطقی ، مدل ,ABCنگرانی درباره نگرانی شیوه زندگی ، علاقه اجتماعی ، حقارت و برتری ، ترتیب تولد ، تکالیف زندگی ، منطق خصوصی ، اهداف غلط
تکنیک های مورد استفاده
شناسایی افکار اتوماتیک ، اکتشاف هدایت شده ، بررسی شواهد و مدارک بازسازی سبک اسنادی ، لیست کردن معایب و مزایا ، تمرین های شناختی ، تکالیف منزل استفاده از مدل A-B-C-D-E ، خود ابرازی سازگارانه ، تصویر سازی ذهنی ، حل مسأله ، آموزش دادن به دیگران ، ایفای نقش ، شرم زدایی ، گفت و گوی پر قدرت با خود ، تشویق و ترغیب ، مهارت آموزی ، تکالیف منزل ، فوریت (تماس بی واسطه)، دلگرمی ، عمل گویی که ، سئوال کردن ، تف انداختن در سوپ مراجع ، دکمه فشار ، قصد متناقض ، تکالیف منزل
اهداف درمانی
تغییر دادن انحرافات شناختی و سوگیریهای فکری ، تغییر آشفتگی های فکری به سمت کارکرد های موثر ، ایجاد احساسات ، رفتارها و افکار مثبت کوچک کردن آشفتگی های هیجانی، کاهش رفتارهای خود تخریب گر، یادگیری فلسفه ای که منجر به کاهش و تغییر آشفتگی های وجودی به وسیله تغییر در باورهای غیر منطقی شود افزایش علاقه اجتماعی ، تغییر دادن رفتارهای خود تخریب گر ، حل کردن مشکلات
چشم اندازهای گروه درمانی
ارزیابی رفتارها و شناخت های مراجعین ، ارائه پیشنهاداتی برای تغییر در داخل و خارج از فرآیند گروه ، تاکید استراتژی تغییر بر مداخلات رفتاری و شناختی ، هدف گذاری گروهها برای برخی اختلالات و یا به منظور حل مساله یا بازسازی شناختی عملکرد آموزگار منشانه درمانگران ، برخورداری از همیاری اعضا در کمک کردن به یکدیگر در مشکلات ، عمل به شیوه مستقیم و چالش با باور های غیر منطقی از طریق بازسازی شناختی تنوع رویکرد های خلاق در کار گروهها : گروههای تحلیل سبک زندگی شامل روابط خانوادگی ، خاطرات دوران کودکی ، تکالیف زندگی ، آگاهی دادن در زمینه علایق اجتماعی، ایجاد شهامت عمل برای حمایت از تغییر در مراجعان

edame