عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع مشکلات روانی و مشکلات جسمی

دانلود پایان نامه

نمودار۱-۱ مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۴
نمودار۱-۴ فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………۷۳
نمودار۲-۴ فراوانی میزان سابقه کاری پاسخ دهندگان………………………………………………………………………..۷۵
نمودار۳-۴ فراوانی سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..۷۶
نمودار۴-۴ فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………۷۷
نمودار۵-۴p-p برای متغیرهای عملکرد جسمانی و مشکلات جسمی………………………………………………..۸۲
نمودار۶-۴p-p برای متغیرهای عملکرد درد جسمی و سلامت عمومی………………………………………………۸۳
نمودار۷-۴p-p برای متغیرهای عملکرد نشاط و عملکرد اجتماعی…………………………………………………….۸۳
نمودار۸-۴p-p برای متغیرهای عملکرد مشکلات روحی و روانی…………………………………………………….۸۳
نمودار۹-۴ فراوانی متغیر عملکرد جسمانی……………………………………………………………………………………..۸۶
نمودار۱۰-۴ فراوانی متغیر مشکلات جسمانی…………………………………………………………………………………۸۹
نمودار۱۱-۴ فراوانی متغیر درد جسمی…………………………………………………………………………………………..۹۲
نمودار۱۲-۴ فراوانی متغیر سلامت عمومی…………………………………………………………………………………….۹۵
نمودار۱۳-۴ فراوانی متغیر نشاط………………………………………………………………………………………………….۹۷
نمودار۱۴-۴ فراوانی متغیر عملکرد اجتماعی………………………………………………………………………………..۱۰۰
نمودار۱۵-۴ نمودار فراوانی متغییر مشکلات روحی………………………………………………………………………۱۰۳
نمودار۱۶-۴ نمودار فراوانی متغیر مشکلات روانی…………………………………………………………………………۱۰۶
جداول
جدول ۱-۳ ارتباط سوالات پرسشنامه با متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………۶۵
جدول ۲-۳ ضریب پایایی سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………….۶۹
جدول ۱-۴ فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………۷۳
جدول۲-۴فراوانی میزان سابقه کاری پاسخ دهندگان………………………………………………………………………..۷۴
جدول۳-۴فراوانی سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..۷۵
جدول۴-۴فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………۷۷

مطلب مشابه :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره بهزیستی روانشناختی

پاسخی بگذارید