عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع مشکلات روانی و کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

۱۵۴ پاسخ دهنده به سوال تحصیلات پاسخ دادند. در بین این ۱۵۴ نفر، ۹/۴۰ درصد مدرک پنجم ابتدایی، ۴/۲۳ درصد مدرک نهضت سواد آموزی، ۷/۲۲ درصد مدرک دیپلم، ۷/۹ درصد مدرک فوق دیپلم و ۲/۳ درصد مدرک لیسانس داشتند.
۴- نتایجحاصلازتجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق
۱) ۲/۳۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد جسمانیتاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. ۱/۲۱ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد جسمانیتاثیر متوسطی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۲/۱۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد جسمانیتاثیر کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۴/۱۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد جسمانیتاثیر خیلی زیادی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۱/۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد جسمانیتاثیر خیلی کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد.
۲) در سطح معنی داری ۵ درصد، عملکرد جسمانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۳) ۳/۳۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات جسمانیتاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. ۸/۱۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات جسمانیتاثیر متوسطی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۷/۱۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات جسمانیتاثیر خیلی زیادی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۵/۱۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات جسمانیتاثیر کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۷/۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات جسمانیتاثیر خیلی کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد.
۴) در سطح معنی داری ۵ درصد، مشکلات جسمانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۵) ۴/۳۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که دردجسمیتاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. ۸/۲۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که دردجسمیتاثیر متوسطی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۸/۱۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که دردجسمیتاثیر کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۶/۱۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که دردجسمیتاثیر خیلی زیادی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۴/۹ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که دردجسمیتاثیر خیلی کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد.
۶) در سطح معنی داری ۵ درصد، درد جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۷) ۴۰ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که سلامت عمومیتاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. ۵/۲۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که سلامت عمومیتاثیر متوسطی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۸/۱۶ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که سلامت عمومیتاثیر خیلی زیادی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۶/۱۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که سلامت عمومیتاثیر کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۱/۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که سلامت عمومیتاثیر خیلی کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد.
۸) در سطح معنی داری ۵ درصد، سلامت عمومی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۹) ۴/۳۵ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که نشاط تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. ۵/۲۳ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که نشاط تاثیر متوسطی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۴/۱۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که نشاط تاثیر کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۱/۱۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که نشاط تاثیر خیلی زیادی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۶/۹ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که نشاط تاثیر خیلی کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد.
۱۰) در سطح معنی داری ۵ درصد، نشاط بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۱۱) ۳/۳۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد اجتماعی تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. ۱/۲۳ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد اجتماعیتاثیر متوسطی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۹/۱۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد اجتماعی تاثیر کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۲/۱۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد اجتماعی تاثیر خیلی زیادی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۵/۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که عملکرد اجتماعی تاثیر خیلی کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد.
۱۲) در سطح معنی داری ۵ درصد، عملکرد اجتماعی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۱۳) ۹/۳۶ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روحیتاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. ۶/۲۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روحیتاثیر متوسطی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۹/۱۶ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روحی تاثیر کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۶/۱۶ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روحیتاثیر خیلی زیادی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روحیتاثیر خیلی کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد.
۱۴) در سطح معنی داری ۵ درصد، مشکلات روحی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۱۵) ۸/۳۶ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روانیتاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. ۶/۲۰ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روانیتاثیر متوسطی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۲/۱۸ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روانی تاثیر کمی بر کیفیتزندگیآنها دارد. ۷/۱۲ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روانیتاثیر خیلی زیادی بر کیفیت زندگیآنها دارد. ۷/۱۱ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات روانیتاثیر خیلی کمی بر کیفیت زندگیآنها دارد.
۱۶) در سطح معنی داری ۵ درصد، مشکلات روانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۱۷) در سطح معنی داری ۵ درصد، مولفه‌هایسلامتروانیوجسمانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیرمعنیداریدارد.
۱۸) در سطح معنی داری ۵ درصد،تاثیر مولفه‌هایسلامتروانیوجسمانی، یعنی : عملکرد جسمانی، مشکلات جسمانی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی و مشکلات روانی، بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم یکسان نمی‌باشد.
۱۹) سلامت عمومی و عملکرد اجتماعی بیشترین تاثیر را بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارند. همچنین مشکلات روانی و نشاط کمترین تاثیر را بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارند.
۵- محدودیتهایتحقیق
۱) جامعه آماری این تحقیق کلیه بازنشستگانکارگریشهرداریقممی‌باشند. دسترسی به کلیهبازنشستگانکارگریشهرداریقم و دریافت اطلاعات از آنها جزء یکی از محدودیت‌های اصلی این تحقیق می‌باشد.
۲) عدم همکاری بازنشستگانکارگریشهرداریقمدر تکمیل پرسشنامه‌ها نیز جزء محدودیت‌های این تحقیق می‌باشد.

پاسخی بگذارید