عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع تاریخچه کیفیت زندگی و مطالعات میدانی

دانلود پایان نامه

۱-۱۲ مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱۲ مطالعات میدانی………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………..۱۲
۱۴- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱۵- واژگان و اصطلاحات اصلی تحقیق
۱-۱۵ کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱۵ سلامت……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۳-۱۵ بازنشستگی…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۴-۱۵ سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۵-۱۵ سلامت جسم…………………………………………………………………………………………………………..۱۷
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲ مبانی نظری
۱-۲ تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲ کیفیت زندگی در بیان عمومی……………………………………………………………………………………………….۲۳
۳-۲ کیفیت زندگی و شخصیت انسانی………………………………………………………………………………………….۲۷
۴-۲ نظریه مزلو و بوم شناسی انسانی…………………………………………………………………………………………….۳۰
۵-۲ سلامت……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۶-۲ سلامت روان……………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۷ بازنشستگی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۸-۲بازنشستگی و سلامت…………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳ تحقیقات پیشین
۱-۳مرور تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۳مرور تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………۵۲

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع مقیاس رضایت از زندگی و تعریف کیفیت زندگی

پاسخی بگذارید