عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع آموزش مهارتهای زندگی و افزایش کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

۳) با توجه به اینکه این تحقیق در دوره زمانی یکساله ۱۳۹۲– ۱۳۹۳ و در استان قم انجام شده است، ممکن است نتایج این تحقیق را نتوان به دوره‌های زمانی دیگر تعمیم داد، این موضوع جزء محدودیت‌های این تحقیق می‌باشد.
۶- پیشنهادات
۱-۶ پیشنهاداتبرایاینتحقیق
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و فرضیه‌های تحقیق، پیشنهادهای پژوهش حاضر بصورت زیر ارائه می‌گردد:
۱) عملکرد اجتماعی، بیشترین تاثیر معنی‌دار را بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم دارد. پس با بهبود دید اجتماع نسبت به بازنشستگانکارگریشهرداریقم می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.
۲) مشکلات جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد. پس با رفع مشکلات جسمی بازنشستگانکارگریشهرداریقم می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.
۳) سلامت عمومی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد. پس با افزایش سطح سلامت عمومیبازنشستگانکارگریشهرداریقم می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.
۴) عملکرد جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.پس با بهبود عملکرد جسمیبازنشستگانکارگریشهرداریقم می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.
۵) دردجسمیبرکیفیتزندگیبازنشستگانکارگریشهرداریقمتاثیرمعنی‌داریدارد. پس با کاهش درد جسمیبازنشستگانکارگریشهرداریقم می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.
۶) نشاط بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد. پس با افزایش سطح نشاط دربازنشستگانکارگریشهرداریقم می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.
۷) سلامت روانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد. پس با افزایش سطح سلامت روانی بازنشستگانکارگریشهرداریقم می‌توان باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.
۲-۶ پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی
باتوجهبهنتایجپژوهشحاضر،پیشنهادهایزیربرایتحقیقاتآتیضروریبهنظرمی‌رسد:
۱) در این تحقیق تاثیرمولفههایسلامتروانیوجسمانیبرکیفیتزندگیبازنشستگانکارگریشهرداریقمبررسی شد. پیشنهادمی‌شود کهدرتحقیقاتآتیمولفههایسلامتروانیوجسمانیاز نظر میزان تاثیرشان برکیفیتزندگیبازنشستگانکارگریشهرداریقم، با روش تاپسیس رتبه‌بندی شوند.
۲) در این تحقیق تاثیرمولفههایسلامتروانیوجسمانیبرکیفیتزندگیبازنشستگانکارگریشهرداریقمبررسی شد. پیشنهادمی‌شود کهدرتحقیقاتآتی تاثیرمولفههایسلامتروانیوجسمانیبرکیفیتزندگیسایر بازنشستگانبررسی شود.
الف- منابع فارسی
اتکینسون، ریتا، ال؛ اتکینسون، ریچارد، اس؛ هیلگارد، ارنست، آر،(۱۳۸۰)، زمینه روانشناسی، ترجمه براهنی و دیگران،تهران، انتشارات رشد.
باقری، منصور؛(۱۳۸۱)، نقش آموزش مهارتهای زندگی در دانش، نگرش و عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
بیات، معصومه؛ بیات،محبوبه؛(۱۳۹۰)، ” بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد”، کتاب اندیشه های راهبردی، زن و خانواده.
پناهی، حمید؛ﺍﻛﺒﺮﻳﺎﻥ، مهدی؛ نور محمد،جاوید؛ ناصری نژاد، علی؛ (۱۳۸۹)، افزایش ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺫﻝ ﻭﺍﻭﺑﺎﺵ.
پیشولتس، دوان؛ شولتس سیدنی، آلن؛ (۱۳۸۲)، تاریخ روانشناسی نوین، ترجمه علی اکبر سیف تهران، نشر دوران.
ﺗﻮﻛﻠﻲ ﻗﻮﭼﺎﻧﻲ، ﺣﻤﻴﺪ؛آرﻣﺎت، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ؛اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده، زﻫﺮا؛ (۱۳۷۸)، ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس.
ﺣﺴﯿﻦدﺧﺖ، آرزو؛ ﻓﺘﺤﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ، علی؛ ﺗﻘﯽزاده،ﻣﺤﻤﺪاﺣﺴﺎن؛ (۱۳۹۲)،راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، روان شناسی دین، ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﻡ.
ﺣﻤﻴﺪی زاده، ص؛ ﺻﺎﻟﺤﻲ، ک؛ (۱۳۸۳)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳـﺎﻛﻦ در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ،ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺳﺮاﺳـﺮی ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی و ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، اﺻﻔﻬﺎن.

پاسخی بگذارید