داده های توصیفی

داده های توصیفی

Business & Industrial Marketing,12(1),51-65.
۳۲- Dibb,S., & Simkin,L.(2001).Market segmentation:Diagnosing and Treatimg the Barriers.Industrial Marketing Management,30,609-625.
۳۳- Dibb,S.(1998).Market segmentation:Strategies for success. Marketing Intelligence & Planing,16(7),394-406.
۳۴- Edith,F.D.(2009).Unintended consequences of race-based segmentation strategies.Journal of Consumer Marketing,26(3),141-142.
۳۵- Emily,A.,& et al.(2009).Marketing the downtown through geographically enhanced consumer segmentation,Journal of Place Management and Development,2(2),125-139.
۳۶- Erdener,K.(2005).American consumers attitudes towards commercial banks A comparison of local and national bank customers by use of geodemographic segmentation.International Journal of Bank Marketing, 23(1), 73-89.
۳۷- Eunju,K.(2007).Cross-national market segmentation in the fashion industry. International Marketing Review,24(5),629-651.
۳۸- Eun-Ju,L.(2005).Segmenting the non-adopter category in the diffusion of internet banking.International Journal of Bank Marketing,23(5),414-437.
۳۹- Hans,H.S.,& Hermann,D.(2006). Price segment stability in consumer goods categories.Journal of Product & Brand Management,15(1),62-72.
۴۰- Herbert,J.R.(2007).Mistaking demographic segments for people:another source of customer abuse.Journal of Consumer Marketing, 24(6), 332-333.
۴۱- Irene,G.S.,& et al.(2008).Customer segmentation based on commitment and ICT use.Industrial Management & Data Systems,109(2),206-223.
۴۲- Jackie,L.M.,& et al.(1995).The psychographic segmentation of the female market in Greater China. International Marketing Review,15(1), 61-77.
۴۳-Ansell,J.,& et al.(2007).Identifying cross-selling opportunities, using lifestyle segmentation and survival analysis.Marketing Intelligence & Planning, 25(4),394-410.
۴۴- Joseph,F., Hair,J.R., & et al.(1995). Multivariate Data Analysis (part I). Fourth edition.New Jersey, Prentic Hall, 14-15.
۴۵- Kotler,P., & et al.(1999).Principles of Marketing.New York: Prentice Hall Europe.
۴۶- Kucukemiroglu,O.(1999). Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions and ethnocentrism.European Journal of Marketing , 33(5/6), 470-487.
۴۷-Quinn,L.,& et al.(2007).” Making sense of market segmentation: a fashion retailing case”. European Journal of Marketing,41(5/6), 439-465.
۴۸- Ling,G.(2009).Potential niche markets for luxury fashion goods in China. Journal of Fashion Marketing and Management,13(4),514-526 .
۴۹- Lyndon,S.(2007).Achieving market segmentation from B2B sectorisation. Warwick Business School, University of Warwick, Conventry UK.
Marketing Intelligence & Planning,25(6),632-642.
۵۰- Lynn,S.,& Peter,S.(2009).A multivariate segmentation model of senior consumers. Journal of Consumer Marketing,26(4), 251-262.
۵۱- Malcolm,M.,& Ian,D.(1995).Market Segmentation.Londen:Macmillan Presses LTD.
۵۲- Malcolm,M.,& Ian,D.(2004).Market Segmentation:Elsevier.
۵۳- Malcolm,M.(2001).An introduction to market segmentation. http://www.marketsegmentation.com

۵۴- Michael,R.S.(1994).Consumer Behavior.Second Edition,Massachusetts: Allyn and Bacon.
۵۵- Mihai,N.(2006).Strategic positioning in Romanian higher education, Journal of Organizational Change Management,19(6),725-737.
۵۶- Mohammed,I.E.(2007).Shopping malls attractiveness:a segmentation approach. International Journal of Retail & Distribution Management,35(11), 936-950.
۵۷- Natalia,K.(2008).Consumer attitudes towards local wines in an emerging region:a segmentation approach. International Journal of Wine Business Research ,20(4),321-334.
۵۸- Paul,T.W.(2008).Familiarity, expertise and involvement: key consumer segmentation factors. Journal of Consumer Marketing,25(6),361-368.
۵۹- Pinya,S(2007).The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach. European Journal of Marketing,41(11/12), 1495-1517.
۶۰- Musyoka,S.M.(2007).Market segmentation using geographic information systems (GIS). Marketing Intelligence & Planning,25(6),632-642.
۶۱- Sandra,S.L.,& Jie,C.(2009).Using data mining to segment healthcare markets from patients’preference perspectives. International Journal of Health Care Quality Assurance,22(2),117-134.
۶۲- Sally,D.,& Robin,W.(2000).” Segmentation analysis for industrial market: Problems of integrating customer requirements into operations strategy”. Warwick Business School, University of Warwick, Conventry UK.

۶۳- Dalnicar,S.(2007).Management learning exercise and trainer’s note for market segmentation in tourism.International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research,1(4),289-295.
۶۴- Solomon,M.R.(1994).Consumer Behavior.Second Edition,Needham Heights,Massachusetts:Allyn and Bacon.
۶۵- Stuart,J.B.(2007).Segmenting cyberspace:a customer typology for the internet.European Journal of Marketing,41(1/2),71-93.
۶۶- Stuart,V.A.(2008).Assessing the nomological validity of a cognitive age segmentation of Japanese seniors. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics,21(3), 315-328.
۶۷- Thomas,L.P.(2008).Segmenting business-to-business markets:a micro-macro linking methodology.Journal of Business & Industrial Marketing,23(3),170-177.
۶۸- Wilkie,W.L.(1994).Consumer Behavior.Third Edition,New York: John Wiley & Sons INC.

پیوست یک: داده های توصیفی بخشها
جدول پ-۱) توزیع جنسیت در بخش ۱
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
زن
۴۳
۵۶
۴/۴۳
۶/۵۶
۴/۴۳
۱۰۰
جمع
۹۹
۱۰۰

جدول پ-۳) توزیع جنسیت در بخش ۲
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
زن
۳۹
۴۱
۸/۴۸
۲/۵۱
۸/۴۸
۱۰۰
جمع
۸۰
۱۰۰

جدول پ-۵) توزیع جنسیت در بخش ۳
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
زن
۳۱
۱۳
۵/۷۰
۵/۲۹
۵/۷۰
۱۰۰
جمع
۴۴
۱۰۰

جدول پ-۷) توزیع جنسیت در بخش ۴
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
زن
۲۴
۱۷
۵/۵۸
۵/۴۱
۵/۵۸
۱۰۰
جمع
۴۱
۱۰۰

جدول پ-۹) توزیع جنسیت در بخش ۵
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
زن
۲۵
۱۱
۴/۶۹
۶/۳۰
۴/۶۹
۱۰۰
جمع
۳۶
۱۰۰

جدول پ-۲) توزیع وضعیت تاهل در بخش ۱
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مجرد
متاهل
۴۸
۵۱
۵/۴۸
۵/۵۱
۵/۴۸
۱۰۰
جمع
۹۹
۱۰۰

جدول پ-۴) توزیع وضعیت تاهل در بخش ۲
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مجرد
متاهل
۵۵
۲۵
۸/۶۸
۲/۳۱
۸/۶۸
۱۰۰
جمع
۸۰
۱۰۰

جدول پ-۶) توزیع وضعیت تاهل در بخش ۲
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مجرد
متاهل
۳۱
۱۳
۵/۷۰
۵/۲۹
۵/۷۰
۱۰۰
جمع
۴۴
۱۰۰

edame