حقوق مخاطبین عمومی رسانه93- قسمت 20

حقوق مخاطبین عمومی رسانه93- قسمت 20
 • .حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین،ص179. ↑
 • .مقدم،‌ سعید، «سانسور اخلال در فرایند ارتباط»، نشریه جام، هفته267. ↑
 • .همان. ↑
 • .حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص229. ↑
 • .ر.ک. معتمدنژاد، کاظم، حقوق مطبوعات، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1379ش،ص223ـ201. ↑
 • .اسکندری، مصطفی، «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی»، نشریه حکومت اسلامی، سال15، شماره4، زمستان1389ش، ص148. ↑
 • .همان، ص157. ↑
 • .منصورنژاد، محمد، «نظام اسلامی و حریم خصوصی شهروندان»، نشریه حکومت اسلامی،‌ سال12، شماره2، ص145. ↑
 • .بابازاده، رسول، «هیچ‌ کس تنها نیست؛ حریم شکنی رسانه‌ها»، نشریه پویا (نشریه دانشجویی دفتر پژوهش‌های فرهنگی)، شماره8 و 9 ، بهار و تابستان1387ش. ↑
 • .پیش‌نویس راهنمای تولید کنندگان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1387ش. ↑
 • .قانون مجازات اسلامی، مواد608 و 697 و 698 و 700. ↑
 • .اسماعیلی، محسن، «امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل و ایران»، مجله پژوهش و سنجش، سال دهم،‌ شماره34، تابستان1382ش، ص109ـ 10۸. ↑
 • .همان، ص110. ↑
 • .همان. ↑
 • .لرنی، منوچهر، حسین مصلحتی، «تأملی بر نقش کارکردی رسانه‌ها در ایجاد مشارکت مردمی و امنیت عمومی»،‌ مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 6 و 7، تابستان و پاییز1385ش، ص99. ↑
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 • .اسماعیلی، محسن، پیشین، ص111ـ110. ↑
 • .عظیمی، حسین، نرگس‌آقاجانلو و فاطمه نجفی، «تأثیر رسانه‌های جمعی بر ایجاد امنیت»، فصلنامه دانش انتظامی، سال اول، شماره 4، پاییز 1391ش، ص136. ↑
 • .اسماعیلی، محسن، «امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل و ایران»، پیشین، ص118 ـ117. ↑
 • .عظیمی، حسین، نرگس‌ آقاجانلو، فاطمه نجفی، پیشین، ص128ـ127. ↑
 • .اسماعیلی، محسن، «امنیت و رسانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل و ایران»، پیشین. ↑
 • .قانون مطبوعات، ماده6 بند4. ↑
 • .همان، بند5. ↑
 • .همان، بند6. ↑
 • .همان، بند11. ↑
 • .همان، بند12. ↑
 • .قانون مطبوعات، مواد3 و 5. ↑
 • . حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص118. ↑
 • .بندرچی، محمدرضا، «حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران»، مجله دادرسی، شماره46، مهر و آبان1383ش، ص19. ↑
 • .ضیائی، سید یاسر، جواد طباخی ممقانی، پیشین. ↑
 • .برای مطالعه بیشتر رجوع شود به قانون مطبوعات. ↑
 • .ضیائی، سید یاسر، جواد طباخی ممقانی، پیشین، ص69. ↑
 • .حیدری، علی، «بررسی حق تصحیح رسانه‌ای در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره2 (پیاپی70)، تابستان1391ش، ص116ـ115. ↑
 • .همان، ص119. ↑
 • .قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ماده30. ↑
 • .اسماعیلی، محسن، «کودک در عصر رسانه»، پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر محسن اسماعیلی، مرداد1393ش. ↑
 • .رضایی بایندر، محمدرضا، «حقوق کودکان و رسانه‌ها»، سروش33،شماره968،دی1378. ↑
 • .اسماعیلی، محسن، «حقوق کودک در برابر رسانه‌ها»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره21،بهار1389،ص126.
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  =”https://novinyaban.ir/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-287″>↑

 

 • .همان. ↑
 • .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل3 بند1. ↑
 • .همان، بند2. ↑
 • .همان، اصل24. ↑
 • .همان، اصل175. ↑
 • . حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص155. ↑
 • .همان، ص156ـ155. ↑
 • .خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361ش، ج5، ص203. ↑
 • .مرکزطرح و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اهداف، محورها، اولویت‌ها و سیاست‌های تولید، تأمین و پخش، تهران، مبلغان، 1384ش، ص72. ↑
 • .سبحانی، محمدتقی، الگوی جامع شخصیت زن مسلمان، قم، دفتر مطالعات تحقیقات زنان، 1385ش، ص141. ↑
 • .پیشوایی، فریده، «رسانه ملی و کرامت اسلامی زن»، فصلنامه رسانه و خانواده 7 (پیاپی43)، تابستان 1392ش. ↑
 • . پیشوایی، فریده، مریم رضایی، حجاب و عفاف در سیما آسیب‌ها و راه‌کارها، تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1386ش، ص38. ↑
 • .محبی، فاطمه، «ردپای سطحی نگری در رسانه‌‌ها»، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره8،ص138. ↑
 • .پیشوایی، فریده، پیشین. ↑
 • .علاسوند، فریبا، «رسانه و بحران نقش‌های جنسیتی در خانواده»، بازتاب اندیشه، شماره1، 1389ش. ↑
 • .همان، ص103. ↑

مدیر سایت