تصحیح و تحقیق کتاب خطی مجموعه اعتقادات و اخلاق از فیض کاشانی- قسمت ۱۰

تصحیح و تحقیق کتاب خطی مجموعه اعتقادات و اخلاق از فیض کاشانی- قسمت ۱۰
 • – طلاق /۳٫ ↑

 

 • – زمر ۳۶٫ ↑

 

 • – تاج‌الدین شعیری، جامع الاخبار (قم: رضی، ۱۳۶۳)، ص ۱۱۷٫ ↑

 

 • – دیلمی، ارشاد القلوب (قم: رضی، ۱۴۱۲هـ.ق)، ج ۱، ص ۱۲۰، باب ۳۵ فی التوکل علی الله…، در منع اینجواه آمده: من انقطع الله کفاه الله کل موئه و من انقطع الی الدنیا و کله الله الیها و من اراده یرزقه الله من حیث لا یعتسب فیتوکل علی الله. ↑

 

 • – مستدرک الوسائل، پیشین، ج ۱۱، ص ۲۱۸، تتمه کتاب الجهاد، باب وجوب التوکل علی الله، ح ۸؛ کافی، پیشین، من اراد ان… دارد، کافی، ج ۲، ص ۱۳۴، کتاب الایمان و الکفر، باب القتاعه، ح ۸٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب فضل الیقین، ص ۵۸، ح ۷٫ ↑

 

 • – ق / ۳۷٫ ↑

 

 • – حدید / ۲۳٫ ↑

 

 • – مستدرک الوسائل، پیشین، ج ۱۲، کتاب جهاد، باب استحباب الزهد…، ح ۱۷٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب حب الدنیا…، ح ۱، ص ۳۱۵٫ ↑

 

 • – همان، باب ذم الدنیا و الحرص…، ص ۱۲۸، ح ۲٫ ↑

 

 • – همان، ح ۳٫ ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب ذم الدنیا…، ح ۱، ص ۱۲۸٫ ↑

 

 • – همان، حدیث ۶، ص ۱۲۹٫ ↑

 

 • – همان، کتاب المعیشه، باب معنی الزهد، ح ۲، ص ۷۰٫ ↑

 

 • – همان، ح ۳، ص ۷۱٫ ↑

 

 • – اعبدالله شبر، لاخلاق، پیشین، ص ۱۸۸، باب ۱۱ فی المال…. ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۸، ص ۲۴۳، ح ۳۳۷٫ ↑

 

 • – محمد بن حسن قتال نیشابوری، روضه الواعظین (قم: رضی، ]بی‌تا[)، ج ۲، ص ۴۲۹٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب القناعد، ح ۹، ص ۱۳۹٫ ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الکفاف، ح ۴، ص ۱۴۰٫ ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الکفاف، ح ۴، ص ۱۴۰٫ ↑

 

 • – وسائل الشیعه، پیشین، ج ۲۱، تتمۀ کتاب النکاح، باب ۱۶ من ابواب النفقات، ح ۳؛ کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الکفاف، ح ۳؛ در کافی و وسائل «و من احب محمد و آل محمد» هم وجود دارد یعنی اللهم ارزق محمد و آل محمد و من احب محمداً و آل محمد…. ↑

 

 • – صدوق، عیون اخبار الرضا، پیشین، ج ۲، ص ۵۲ و ۵۳، باب ۳۱٫٫٫ من الاخبار المجموعه، ح ۲۰۳٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب العفه، ح ۱، ص ۷۹٫ ↑

 

 • – همان، ح ۵٫ ↑

 

 • – ورام بن ابی فراس، مجموعه ورام (قم: مکتب فقیه، ]بی‌تا[)، ج ۱، جزء اول باب تهذیب الاخلاق، ص ۱۰۰٫ ↑

 

 • – بحار الانوار، پیشین، ج ۶۳، باب ۵ ذم کثره الاکل…، ح ۷، ص ۳۳۱٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۶، کتاب الاطعمه، باب کراهیه کثره الطعام، ح ۴، ص ۲۶۹٫ ↑

 

 • – وسائل الشیعه، پیشین، ج ۱۲، تتمۀ کتاب الحج، باب ۱۱۷ باب استحباب الصمت من ابواب العشره فی السفر…، ص ۱۸۴٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الصمت، حدیث ۱۴، ص ۱۱۵، در کافی اینطور آمده: هل یکب الناس علی مناخر هم فی النار…. ↑

 

 • – همان، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الصمت، ح ۱۹، ص ۱۱۶٫ ↑

 

 • – ق / ۱۸٫ ↑

 

 • – من لا یحضره الفقیه، پیشین، ج ۴، باب النوادر، ح ۵۸۴۱، ص ۳۹۶٫ ↑

 

 • – مجموعه ورام، پیشین، ج ، ص ۱۵۱، باب ما جاء فی الصمت. ↑

 

 • – مائده / ۲۷٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الطاعه و التقوی، ح ۳، ص ۷۴٫ ↑

 

 • – وسائل الشیعه، پیشین، ج ۱۵، کتاب الجهاد، باب ۱۸ من ابواب جهاد النفس، ص ۲۳۴ و ۲۳۵٫ ↑

 

 • – همان، ج ۱۵، کتاب جهاد، باب ۲۳ من ابواب جهاد النفس، ص ۲۵۳٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۸، ص ۱۵۰، ح ۱۳۰٫ ↑

 

 • – اعراف / ۷٫ ↑

 

 • – بحار الانوار، پیشین، ج ۶۸، باب ۹۲ حسن الخلق…، ص ۳۹۳٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب محاسبه العمل، ح ۲، ص ۴۵۳٫ ↑

 

 • – مطففین / ۱۴٫ ↑

 

 • – نور / ۳۱٫ ↑

 

 • – تحریم / ۸٫ ↑

 

 • – عبدالله شبر، الاخلاق، پیشین، فصل دوم، ص ۲۰۸٫ ↑

 

 • – بقره / ۲۲۲٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب التوبه، ح ۳، ص ۴۳۴٫ ↑

 

 • – اعراف / ۹۹٫ ↑

 

 • – یوسف / ۸۷٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الخوف و الرجاح، ص ۶۷٫ ↑

 

 • – بحار الانوار، پیشین، ج ۶۷، باب الخوف و الرجاء، ص ۳۹۴، ح ۶۴٫ ↑

 

 • – کافی، پیشین، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب الخوف و الرجاء، ح ۶، ص ۶۸٫ ↑

 

 • – همان، ح ۱۱، ص ۷۱٫ ↑

 

 • – بقره / ۲۱۸٫ ↑

 

 • – اعراف / ۱۶۹٫ ↑

 

 • – نجم / ۴۱-۳۹٫ ↑

مدیر سایت