دسته بندي علمی – پژوهشی : تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه- …

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه-  …

هر فعالیت می تواند در یک مد از چندین مد مختلف، اجرا شده و تکمیل یابد. یک مد نشان دهنده ترکیبات مختلفی از منابع و یا درجه نیاز به منابع، با زمان و هزینه مرتبط به خود است. وقتی انجام در یک مد شروع شد، تا پایان فعالیت هیچگونه وقفه و یا تعویض مد مجاز نمی باشد. فعالیت j امکان دارد از یکی از  مد اجرا شود که توسط مجموعه  داده می شود.
همانطور که در فصل دوم عنوان شد هدف از این پایان نامه، تدوین مدلی ۲ هدفه، جهت زمانبندی پروژه است که در ضمن تبعیت از محدودیت های پروژه، جبهه پارتوئی از نقاط بدست آورد که نمایانگر کمترین هزینه، زمان و مصرف بهینه منابع باشد.
در این بخش به دو مدل اصلی مسئله که مدل دوم حالت کاملتر و پیشرفته تری از مدل اولیه است پرداخته می شود، بدین صورت که ابتدا مدل اصلی را با ارائه یک م سنجی کرده و در قسمت بعد مدل دوم که مدل اصلی این پایان نامه و بسط مدل ابتدائی مسئله می باشد با ارائه یک مثال عددی حل خواهد شد. فرمول کلی مسئله تسطیح منابع (RLP) ما را ملزم به در نظرگرفتن عناصر زیر میکند:
مدل اول: تسطیح منابع در شرایط منابع نامحدود، چندین حالت اجرا و افق برنامه ریزی محدود
در این مدل تعداد n فعالیت برای اتمام پروژه باید تکمیل شوند. هر فعالیت i برای اجرا شدن Mi، امکان و حالت اجرا دارد. انجام فعالیت های پروژه توسط k نوع منبع انجام می شود و محدودیتی برای تامین و تهیه این منابع وجود ندارد. انجام پروژه در یک افق زمانی T دوره ای برنامه ریزی می شود. هر واحد منبع نوع k ام برای اجرای فعالیت در حالت m ام در دوره برنامه ریزی t ام هزینه ای برابر با Ckmt دارد. فعالیت i ام در زمان در حالت m ام زمان اجرایی برابر با dim دارد. برای انجام فعالیت i ام در حالت m ام در دوره برنامه ریزی tام مقدار Uimtمنبع استفاده می شود. بین فعالیت های پروژه روابط پیش نیازی از نوع پایان به آغاز با مقدار Lag مثبت یا منفی می باشند. هدف مدلسازی توسعه مدل برنامه ریزی ریاضی ای دو هدفه می باشد که زمانبندی مناسب فعالیت های پروژه را به گونه تعیین نماید که مجموع هزینه های منابع مصرفی در کل دوره های برنامه ریزی تسطیح شده باشند و همچنین زمان خاتمه پروژه نیز حتی المقدور کمینه گردد، همچنین محدودیت های روابط پیش نیازی تقدم و تاخر میان فعالیت های پروژه نیز رعایت گردند.
متغیرها و پارامترهای مدل پیشنهادی به شرح جدول ۱-۳ می باشد.
جدول ۱-۳- معرفی پارامترها و متغیرهای مدل شماره ۱

اندیس شرح
i, j شمارنده های تعداد فعالیت های پروژه (i,j=1,…,n)
m شمارنده تعداد حالت های انجام فعالیت ها (m=1,…, Mi)
t شمارنده دوره برنامه ریزی (t=1,…,T)
k شمارنده تعداد منابع پروژه (k=1,…,R)
پارامترها شرح
n تعداد فعالیت های پروژه
Mi تعداد حالت های انجام فعالیت i ام
T حد بالای زمان اتمام پروژه
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت