دسترسي به منابع مقالات : تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۵۶

دسترسي به منابع مقالات : 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۵۶

خیلی کم

۳۵

۸٫۷۵

کم

۲۸

۷

متوسط

۷۱

۱۷٫۷۵

زیاد

۱۱۱

۲۷٫۷۵

خیلی زیاد

۱۱۵

۲۸٫۷۵

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع :مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۵۷ : میزان تمایل اهالی به حل تعارضات
شکل ۴-۵۸ : میزان تمایل اهالی به حل تعارضات براساس طبقه بندی روستاها
۴- ۴٫ میزان مشارکت روستائیان در فعالیت های مختلف روستا
۴-۴-۱٫ میزان علاقمندی روستاییان به مشارکت در فعالیتهایفرهنگی
امروزه برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های ساختاری جامعه از جمله توسعه روستاها امری ضروری به نظر می رسد. ارائه نوآوری های مختلف، ایجاد راهکارها و راهبردهای علمی و کاربردی در حوزه پذیرش و تعامل متقابل جامعه روستایی در اجرای این طرحها، نیازمند یک مدیریت فرهنگی عمیقی می باشد. در واقع روستاها به دلیل اینکه محل برخورد فرهنگ در تقابل با توسعه و نوآوری های نوین درون زا و برون زا است. در برخی مواقع این توسعه با برخورد منفی بافت فرهنگی جوامع روستایی روبرو می شود.با توجه به جدول(۴-۳۷)، تنها ۱۰٫۵ درصد از روستاییان میزان تمایل به شرکت در فعالیتهای فرهنگی را خیلی زیاد بیان نموده اند. ۲۹٫۵ درصد دارای تمایل زیاد و ۲۵٫۷۵ درصد دارای تمایل متوسط، ۲۳ درصددارای تمایل کم و ۱۱٫۲۵ در صددارای تمایل خیلی کم بوده اند.با توجه به پاسخ روستاییان در می یابیم که میزان تمایل آنها به مشارکت در این زمینه مناسب می باشد. از دلایل اصلی موانع مشارکت روستاییان در برنامه های فرهنگی روستا، مقاومت در برابر دگرگونی، موانع سیاسی،عدم همخوانی برنامه ها با رسوم محلی و تجارب واعتقادات روستاییان، آرمان گرایانه بودن طرحها منجر به سرخوردگی و نا امیدی می شود. برای رفع مشکلات فرهنگی باید راهبردها و اصول برنامه ریزی فرهنگی در ساختار جامعه روستایی مبتنی بر حفظ انسجام مردم روستا با تأکید بر هویت بومی و ملی باشد. وشناخت عمیقی نسبت به آداب و رسوم یا فرهنگ آن منطقه داشته باشیم. به منظور ترغیب روستاییان برای فعالیت در برنامه های فرهنگی می توانیم به اجرای الگوهای تربیت فرهنگی در بین روستائیان در راستای نهادینه کردن سبک زندگی واقعی روستا متناسب با فرایند جهانی شدن و حفظ هویت بومی- محلی،اتخاذ تدابیر فرهنگی و اجتماعی جهت نکوداشت و حفظ نخبگان روستایی به عنوان یک سرمایه انسانی در روستا،ایجاد زمینه و بستر سازی مناسب برای بهره مندی روستائیان از نشریات، مطبوعات و مجلات منطقه ای و ملی، ابجاد گردهمایی در مساجد روستا،ایجاد روحیه ی نشاط وشادابی در جوانان و تشویق آنان به منظور ورود آنان به عرصه فعالیت های فرهنگی. با توجه به شکل (۴-۶۰)، بیشترین میزان مشارکت در فعالیتهای فرهنگی براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاشهر تمل(۳۷درصد)و کمترین میزان مشارکت مربوط به روستاهای بزرگ(۲۰ درصد) می‎باشد.
جدول ۴-۳۷ :میزان مشارکت اهالی در فعالیتهای فرهنگی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت