سايت مقالات فارسی – تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۵۵

سايت مقالات فارسی – 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۵۵
۱۰٫۲۵

آموزشی

۱۴۱

۳۵٫۲۵

مذهبی

۶۸

۱۷

خدماتی

۹۰

۲۲٫۵

تفریحی

۶۰

۱۵

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع: مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴- ۵۶ :کاربری انتخابی زمین اهدایی از طرف اهدا کننده
۴-۳-۲۸٫ میزان تمایل روستاییان به حل تعارضات اجتماعی
باتوجه به اینکه نیروی انسانی جوامع روستایی به عنوان اصلی ترین دارایی، روستا مطرح است ووجود روابط سالم و همدلی وهمکاری بین اعضاء جوامع روستایی از مهمترین عوامل اساسی، برای موفقیت در طرحهای صنعتی، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و مانند آن است. واز طرف دیگر بدلیل پیچیدگی روز افزون تفاوت در اندیشه، نگرش وباورهای اجتناب ناپذیر زندگی با توانایی و مدیریت در روستاها باید پدیده تعارض را کنترل کرد. با توجه به جدول(۴-۳۶)،۲۸٫۷۵ درصد، میزان تمایل خود را برای حل تعارضات اجتماعی در روستا بسیار زیاد بیان نموده اند.۲۷٫۷۵ درصد دارای تمایل زیاد، ۱۷٫۷۵ درصد دارای تمایل متوسط و۷ و۸٫۷۵ درصد نیز میزان تمایل خود را کم وخیلی کم بیان نموده اند. مسئولان می توانند از طریق آموزش در گارکاههای آموزشی که به حل تعارضات موجود بپردازند. وبا آموزش افراد و گروهها،زمینه‎های کاهش هیجان اختلاف بین افراد روستاها شوند. وآنها را متقاعد کنند که باید با یکدیگر با لحن مودبانه واحترام متقابل رفتار کنند.با توجه به شکل( ۴-۵۸)می توان نتیجه گرفت بیشترین میزان تمایل به مشارکت براساس طبقه بندی روستاهادر زمینه حل تعارضات اجتماعی مربوط به روستاهای کوچک (۳۶درصد) وکمترین میزان تمایل به مشارکت در زمینه حل تعارضات اجتماعی مربوط به روستاهای متوسط و روستاـ شهربا (۲۰درصد)می باشد. در واقع روستاییان معتقدند تنها با صلح و همدلی وسازگاری است که آنها می‎توانند به خواستهای خود دست پیداکنند. در واقع برای کاهش تعارضات در محیط های روستایی برای تقویت روابط بین افراد وگروه ها باید بررسی کارشناسی و سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه انجام داد. باید اعتماد متضمن بین اعضای روستا بوجود آورد و عوامل تضعیف کننده آن را از بین ببریم.
جدول ۴-۳۶ : میزان تمایل روستاییان به حل تعارضات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

میزان مشارکت فراوانی درصد فراوانی