تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۴۸

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۴۸

منبع :مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۴۳ :میزان تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه های مختلف
۴-۳-۲۲٫ میزان تمایل به مشارکت در زمینه مالی
یکی از مهم ترین تنگناهای توسعه در روستاها محدودیت تأمین منابع مالی فعالیتها به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است. با نظر به پاسخ روستاییان به میزان تمایل آنها در زمینه مشارکت مالی برای رفع نیازهای روستا، طبق جدول( ۴-۲۹)تنها ۶٫۲۵ درصد اهالی از خود تمایل خیلی زیادی نشان داده اند. ۳۱٫۵ درصد این تمایل را زیاد، ۳۹ درصد این تمایل را متوسط، ۱۲٫۵ درصد این تمایل را کم و۱۰٫۷۵ درصد آن را خیلی کم بیان نموده اند.از دلایل اصلی عدم تمایل خیلی زیاد روستائیان به مشارکت در زمینه مالی به دلیل فقدان فرصتهای شغلی ودرآمدی، عدم اعتماد آنها به مسئولان روستا،عدم تنوع اقتصادی،تسلط براقتصاد روستایی می باشد. بنابراین مسئولان به منظور غلبه بر پائین بودن درآمد روستائیان وبرای بهتر شدن وضعیت مالی روستا بایدبه تنوع بخشی به روشهای تأمین منابع مالی، توسعه وترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنایع روستایی از طریق پرداخت تسهیلات وفراهم نمودن امکانات و خدمات رفاهی، جذب کمک های دولتی و وام های بانکی برای ایجاد کارگاه های مرتبط با کشاورزی ودامداری درروستاهابپردازندو با توجه به اینکه اکثریت روستاهای محدوده مورد مطالعه در کنار ساحل واقع شده اندودارای جاذبه های طبیعی و توریستی می باشند می توان از جاذبه های گردشگری هم برای جذب گردشگر استفاده کرد که سبب غلبه بر پائین بودن سطوح در آمد، ارائه فرصتهای جدید شغلی و ایجاد تحولات اجتماعی در جامعه روستایی است و گردشگری روستایی می تواند به عنوان راهبردی برای بازساخت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصادی روستا انتخاب شود. با توجه به شکل( ۴-۴۵) بیشترین درصد میزان تمایل اهالی به مشارکت مالی بر اساس طبقه بندی روستاها منوط به روستاهای بزرگ ومتوسط (۳۲ درصد)و کمترین میزان تمایل اهالی به مشارکت مالی براساس اندازه جمعیت مربوط به روستاهای کوچک(۶ درصد)می باشد.
جدول ۴-۲۹ :میزان تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه مالی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

میزان مشارکت فراوانی درصد فراوانی
خیلی کم ۴۳ ۱۰٫۸
کم ۵۰ ۱۲٫۵
متوسط ۱۵۶ ۳۹
زیاد ۱۲۶ ۳۱٫۵
خیلی زیاد ۲۵ ۶٫۲۵