تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۴۶

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۴۶

بررسی های صورت گرفته در زمینه میزان مشورت روستائیان با شورای روستا در رابطه با امور مربوط به روستا نشان می دهد که ۵۱٫۵ درصد از پاسخگویان در محدوده مورد مطالعه اعتقاد داشتند که تنها ۱باربا شورای روستا مشورت داشته اند.۱۸٫۲۵ درصد از روستاییان ۲-۱ بار، ۲۱درصد ازروستاییان ۴-۲ بار،۹٫۲۵ درصد از روستاییان بیش از ۴ بار با شورای خود مشورت نموده اند. در واقع دلیل عدم تمایلشان برای مشورت بی توجهی شوراها به نظرات و پیشنهادات روستاییان می باشدکه باعث بروز تضادهایی بین مردم وشوراها میشود واین عوامل از ایجاد همبستگی و ارتباط نزدیک بین شورا و مردم روستا جلوگیری می کندو معتقدند بیشتر تصمیماتی که شوراها اتخاذ می کنند در برگیرنده تمام روستا نمی باشد وبیشتر تصمیمات به صورت طایفه ی می باشد در حالیکه هدف از تشکیل شوراها(به عنوان نماندگان مردم) نقش آفرینی مردم در تمام عرصه ها بود تا جوامع روستایی به سمت توسعه هدایت شود.
جدول ۴-۲۷ :میزان مشورت روستاییان با شوراها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

میزان مشارکت فراوانی درصد فراوانی
۱بار ۲۰۶ ۵۱٫۵
۲-۱ ۷۳ ۱۸٫۲۵
۴-۲ ۸۴ ۲۱
بیش از۴ ۳۷ ۹٫۲۵
کل ۴۰۰ ۱۰۰٫۰

منبع : مطالعات میدا نی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۴۲ : میزان مشورت روستاییان با شوراها
۴-۳-۲۱٫ میزان تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه های مختلف
با توجه به جدول( ۴-۲۸)و بررسی پاسخ روستاییان محدوده مورد مطالعه، در می یابیم که ۲۸ درصد روستاییان ترجیح می دهند که در جهت توسعه روستای خود، مشارکت فکری ومشورتی ومشارکت کاری و فیزیکی انجام دهند. ۱۴٫۵ درصدحل تعارضات اجتماعی واهدای زمین،۸٫۵درصدرعایت حریم و۶٫۵درصد تمایل به مشارکت در زمینه مالی را بیان نموده اند.یک آینده ی امیدبخش آن است که مردم مشتاق باشند که مشارکت کنند و منابع شان را در راستای توسعه ی جامعه شان تسلیم کنند. طبیعتاً زمانی که بسیاری از روستاییان هنوز در دستیابی به شغل مناسب و درآمد کافی با مشکل مواجه اند، نمی توان انتظار داشت که در اجرای این برنامه ها مشارکت مطلوبی داشته باشند. انگیزه جلب مشارکت روستاییان، امید به آینده و احساس نیاز به شکوفایی است که این امر تا زمانی که مشکلات شغلی و در آمدی در درجه اول قرار دارد فرصت ظهور پیدا نمی کند. برای رفع مسائل و مشکلات روستاهاباید به صورت سیستماتیک وهمه جانبه نسبت به اولویت بندی و طبقه بندی آنان اقدامات اساسی صورت پذیرد.در سالهای اخیر بدلیل بالا رفتن قیمت زمین و از آنجایی که بسیاری از روستاییان بین ۱ تا ۱٫۵ هکتار زمین دارند و مهم ترین منبع درآمدی روستاییان از زمین حاصل می شود میزان تمایل روستاییان به اهدای زمین نیزکمتر شده است.ازاین رو ضروری است که دولت تلاش کندتا مردم را در همه مراحل هر پروژه پیشنهادی شرکت دهد.
جدول ۴- ۲۸ : میزان تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه های مختلف

مدیر سایت