متن کامل – تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۴۴

متن کامل – 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۴۴

منبع : مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۳۷ : مشارکت اهالی در اجرای طرحهای از طریق نیروی انسانی
۴-۳-۱۷٫ مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا
تشکیل شوراهای اسلامی در نواحی روستایی علاوه بر اینکه اقدامی بسیار موثر در فرآیند مردم سالاری ومشارکت مردم درتعیین سرنوشت خویش محسوب می شود، موجب می شود در نواحی روستایی که پیش از ایجاد سازوکارموجود که دارای خلأمدیریتی بودند این خلا رفع می شود. بررسی های مربوط به مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها نشان می دهد که، ۹۸٫۲۵ درصد روستاییان محدوده مورد مطالعه در فعالیتهای سیاسی روستا مشارکت داشته اند و معتقدند که شرکت در انتخابات به معنای مشارکت در تعیین سرنوشت روستایی است و انتخابات شوراها، به معنای مشارکت در موضوعات ریز و روزمره زندگی اجتماعی است. وتنها ۱٫۷۵درصد آنها تمایلی به شرکت در انتخاب نداشته اند وآنها معتقدندکه اعضای شورا با مردم ارتباط مستمر،مستقیم ومناسبی ندارندوشوراها نیز باید برای جلب اعتماد مردم سعی کنند خدمت صادقانه و پیگیری های مجدانه برای حل مشکلات مردم داشته باشند تا باز خورد مثبتی را در محیط روستایی بوجود آورند.
جدول ۴-۲۵ : مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شرح فراوانی درصد فراوانی
بله ۳۹۳ ۹۸٫۲۵
خیر ۷ ۱٫۷۵
کل ۴۰۰ ۱۰۰٫۰

منبع :مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۳۸ : مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها
۴-۳-۱۸٫ میزان مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها
شوراهای اسلامی روستایی به عنوان نهاد مشارکتی و مردمی در سطح روستاها که در واقع حلقه اتصال میان مردم وارگانها ودست اندرکاران اجرایی دولت می باشند نقش مهمی می توانددرفرآیند توسعه روستایی داشته باشداز مهمترین کارکردهای شوراهای اسلامی روستا، برنامه ریزی روستایی براساس نیازها و خواسته های محلی باشد. جدول (۴-۲۶) نشان می دهد که، ۳۸٫۷۵ درصد پاسخگویان معتقدند میزان مشارکتشان درانتخابات شورای اسلامی روستایشان در حد زیاد، ۳۸درصد این میزان را بسیار زیاد، ۱۹ درصد این میزان را متوسط، ۲٫۲۵ درصد کم و ۲درصد نیزمیزان مشارکتشان در انتخابات شوراهای روستا را خیلی کم بیان نموده اند. برای ترغیب بیشتر روستائیان در انتخابات باید سطح مشارکت و همکاری مردم با شوراهارا ارتقاء بخشیدوشوراها با انجام وظیفه قانونی و خدمت صادقانه، علاوه برجلب مشارکت مردم در برنامه های توسعه ی می توانند فضای صمیمانه و همکاری را در محیط روستا ایجاد کنندودر نتیجه تمامی این عوامل سبب ایجاد بازخورد مثبت در محیط روستا می شود. براساس شکل (۴-۴۰)بیشترین میزان مشارکت روستائیان در انتخابات براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستا شهر تمل با (۴۲درصد ) می باشد.
جدول ۴-۲۶:میزان مشارکت اهالی در انتخابات

مدیر سایت

میزان مشارکت در انتخابات فراوانی