تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۴۰

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۴۰

شکل ۴-۳۰ : میزان اعتقاد روستاییان به اختصاص بخشی از درآمد برای طرحها
شکل ۴-۳۱ :میزان اعتقاد اهالی به اختصاص بخشی از درآمدبرای طرحها براساس طبقه بندی روستاها
۴-۳-۱۳٫ میزان اعتقاد به مشارکت برای پیشبرد طرحهای عمرانی در روستا
با توجه به جدول(۴- ۲۱)،۳۵٫۸درصد از پاسخگویان اعتقاد زیاد به مشارکت در طرحهای عمرانی بدون دریافت دستمزد دارند. ۲۶٫۵ درصداعتقاداتشان درحدمتوسط، ۱۷٫۸درصددر حد خیلی زیاد میزان اعتقاد خود را به مشارکت در طرحها را بدون دریافت دستمزد بیان نموده اند. وبا توجه به سوالاتی که از روستاییان صورت گرفته، بیشترین مشارکت مردم در پیشبرد طرحهای بدون دستمزد، در روستاهای نمونه شامل مشارکت در ساخت مساجد در روستای بسته دیم، کانال آبرسانی برای کشاورزی در روستای رودپشت، لایروبی انهار وتعمیرات مربوط به حفظ ونگهداری مدارس می باشد. ۱۵٫۸ درصدکم و۴٫۳ درصدپاسخگویان میزان مشارکت خود رادرحد خیلی کم بیان نموده اند.این حاکی ازآن است در روستاهایی که از نظر اقتصادی و امکانات رفاهی در سطح بسیار پایین تری قرار دارند، همکاری و مشارکت اقتصادی آنها در طرحها کم رنگتر است. بیشترین قشری که در جوامع روستایی تمایل به مشارکت در طرحها همراه با دریافت دستمزد دارند افراد بیکار وکارگران روستایی که دارای مشاغل فصلی هستند این افراد در فصول بهار و تابستان در مزارع دیگر افراد روستا مشغول به کار کردن هستند وبا کارگری به زندگی می پردازند. می‎توان نتیجه گرفت علت اصلی تمایل آنها به دریافت دستمزد درازای کار کردن ضعف اقتصادی است و تا زمانی که معضل اقتصادی حل نشود این طرز تفکر نیز در روستایی وجود دارد که مشارکت در طرحها باید همراه دستمزد باشد. بیشترین میزان اعتقاد به مشارکت در طرحها بدون دریافت دستمزد براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای متوسط با (۵۷درصد) وکمترین میزان اعتقاد مربوط به روستاهای کوچک(۱۱ درصد) می باشد.
جدول ۴- ۲۱ : میزان اعتقاد اهالی به مشارکت در طرحها بدون دریافت دستمزد

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

شرح فراوانی درصد فراوانی
خیلی کم ۱۷ ۴٫۳
کم ۶۳ ۱۵٫۸
متوسط ۱۰۶ ۲۶٫۵
زیاد ۱۴۳ ۳۵٫۸
خیلی زیاد ۷۱ ۱۷٫۸
کل ۴۰۰