جستجوی مقالات فارسی – تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۸

جستجوی مقالات فارسی – 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۸
فراوانی

درصد فراوانی

کاملا موافق

۱۲۸

۳۲

موافق

۱۸۳

۴۵٫۸

تاحدودی

۶۳

۱۵٫۸

مخالف

۲۵

۶٫۳

کاملا مخالف

۱

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۲۸ :همکاری مداوم روستاییان در طرحها و پروژه ها
شکل ۴-۲۹ :همکاری مداوم روستائیان در طرحها و پروژه ها براساس طبقه بندی روستاها
۴-۳-۱۲٫ میزان اعتقاداهالی به اختصاص دادن بخشی از در آمد برای اجرای طرحهای عمرانی روستا
در راستای افزایش میزان مشارکت روستائیان برای اختصاص دادن بخشی از درآمد برای اجرای طرحهای عمرانی روستا باید به تنوع بخشی فعالیتهای زراعی، کاهش هزینه های مردم و افزایش درآمد روستائیان بپردازیم. با توجه به جدول( ۴-۲۰ )، ۳۷٫۸درصدپاسخگویان با اینکه، بخشی از درآمدشان را برای اجرای طرحهایی که در روستا اجرا می شود اختصاص دهند، تمایل داشته اند و این بیانگر این است که مردم تا حد متوسط اعتقاد دارندکه، بخشی از درآمدشان را برای اجرای طرحهای عمرانی روستااختصاص دهند. و۳۴درصد پاسخگویان میزان اعتقادشان به اختصاص دادن بخشی از درآمدشان برای اجرای طرحها را زیاد، ۱۵٫۸درصد خیلی زیاد، ۷٫۵درصدکم و ۵ درصد نیز به این امراعتقاد خیلی کمی داشته اند. طبیعتاًزمانیکه تعداد کثیری از روستاییان محدوده مورد مطالعه به علت عدم تناسب آنها با میزان زمین های زراعی و بافت اقتصادی روستا،بسیاری از روستاییان هنوز در دستیابی به درآمد،تنوع شغلی،امنیت ورضایت شغلی وازکیفیت زندگی مناسبی برخوردار نباشند، نمی توان انتظار داشت که در اجرای این برنامه هامشارکت مطلوب داشته باشند. لذا باید با حمایت از ابتکارات کار آفرینان روستایی به ویژه جوانان روستایی، ظرفیت سازی برای رشد اقتصادی و توان رقابتی مناطق روستایی، ایجاد زمینه های مناسب برای دسترسی به تسهیلات بانکی در روستاها و ارتقای امنیت اجتماعی روستائیان وفرصت های شغلی و درآمدی وبسط وترویج سرمایه گذاریهای کوچک که روستائیان قادر به اجرای آن باشند را در روستاهای محدوده مورد مطالعه بوجودآوریم تنها از این رو بستری مناسب برای اختصاص بخشی از درآمد روستائیان برای طرحها وپروژه ها ایجاد می شود. بیشترین میزان اعتقاد به اختصاص بخشی از درآمد برای طرحهای روستا براساس طبقه بندی روستاهامربوط به روستاهای کوچک (۳۶ درصد) وکمترین مربوط به روستاهای بزرگ(۱۵ رصد) می باشد.
جدول ۴- ۲۰ :میزان اعتقاد روستاییان به اختصاص بخشی از درآمد برای طرحها

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت