تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۶

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۶

موافق

۵۸

۱۴٫۵

تاحدودی

۷۸

۱۹٫۵

مخالف

۱۷۶

۴۴٫۰

کاملاً مخالف

۶۸

۱۷

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده ، ۱۳۹۲
شکل ۴- ۲۴ : تأثیردولت در بهبود وضعیت روستا
شکل ۴-۲۵ : تأثیر دولت در بهبود وضعیت روستا براساس طبقه بندی روستاها
۴-۳-۱۰٫ تأثیر نقش مسئولین در بهبود وضعیت روستا بدون حضور روستائیان
بررسی های صورت گرفته در خصوص اینکه مردم برای بهتر شدن وضعیت روستا کاره ای نیستند، بلکه این مسئولین هستند که باید کاری انجام دهند نشان می دهد که، توصیه کلی آن است که دولت باید سعی کند تا موانع موجود بر سر راه روستائیان را کمتر و تلاش خود را برای محو بی سوادی و ارتقاء سطح درآمد مردم مضاعف نمایندتا روستایی در طرحهای توسعه بدون توجه به منافع آنی مشارکت نمایند ومسئولیتهای مربوط به امور روستا را به روستایی واگذار کند. زیرا سابقه نشان می دهد که پروژه های عمرانی که با دخالت مستقیم دولت و بدون مشارکت مردم صورت گرفته شده با هزینه های بالا وبازده پائین اجرا شده‎اند و به تخصیص غیر بهینه منابع منجر شده است. برنامه ریزی از بالا به پایین و عدم نظارت روستائیان بر طرح‎های عمرانی سبب بروز فساد در فرآیند اجرای پروژه ها و کیفیت پایین و سوءمدیریت در حفظ ونگهداری زیرساخت می شود. با توجه به جدول(۴-۱۸)، ۴۲٫۲۵درصدپاسخگویان، با این که مردم برای بهتر شدن وضعیت روستا کاره ای نیستند مخالف بوده اند. همچنین۲۰٫۵ درصد پاسخگویان گزینه کاملاً مخالف،۱۷٫۲۵ درصد موافق،۱۵٫۲۵ درصد متوسط و تنها ۴٫۷۵ درصد با این سوال کاملاً موافق هستند . ونتیجه گرفته میشود بیشتر پاسخ گویان مخالف این هستند که مردم در بهتر شدن وضعیت روستا کاره ای نیستند. برای مقامات دولتی که در سطوح بالاتری کار می کنند، بسیار مشکل است که نیازهای روستاییان را تشخیص دهند و آن نوع کارهایی را در رابطه با امر توسعه پی گیری کنند که مورد قبول روستاییان است. آن چه که معمولاً اتفاق می افتد این است که مسئولان تصمیم به انجام کارهایی می گیرند که خود احساس می‎کنند به نفع مردم است. برخی از این تصمیمات ممکن است با نیازها وانتظارات مردم منطبق با شد و برخی دیگر ممکن است چنین نباشد. این اصل باید مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد که هیچ پروژه ای را نمی‎توان بدون مشارکت مردم ذی نفع، به صورت بهینه اجرا کرد. براساس شکل (۴-۲۷)بیشترین میزان مخالفت با اینکه مردم برای بهترشدن وضعیت روستا کاره ای نیستند بلکه این مسئولین هستند که باید کاری انجام دهند مربوط به روستاهای متوسط با (۳۵) درصد، کمترین میزان مخالفت مربوط به روستاهای بزرگ (۱۸)درصد می باشد.
جدول ۴-۱۸ :تاثیر نقش مسئولین در بهبود وضعیت روستا

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

شرح فراوانی درصد فراوانی