تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۵

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۵

متوسط

۷۳

۱۸٫۳

مخالف

۱۸۸

۴۷

کاملا مخالف

۷۱

۱۷٫۷۵

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده ، ۱۳۹۲
شکل ۴- ۲۲ : میزان اعتقاد روستاییان به کار گروهی
شکل ۴-۲۳ : میزان اعتقاد روستائیان به کار گروهی یراساس طبقه بندی روستاها
۴-۳-۹٫ تأثیر نقش دولت در بهبود وضعیت روستا
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که،کمک های دولتی برای انجام پروژه هاو یا طرح های عمرانی واقتصاد در هر جامعه ای موجب وابستگی و سر سپردگی مردم آن گروه یا جامعه می گردد.اگر دولت کمکی به مشارکت کنندگان می کند بهتر است در قالب قراردادی با مسئولان تعیین شده از سوی مشارکت کنندگان باشد تا ازدخالت مأموران دولتی فارغ شوندزیرا ساکنین روستاها خود عامل اصلی توسعه روستایی هستند به همین جهت پروژه های عمرانی باید با مشارکت سازمانهای مردم نهاد مانند شوراهای روستایی طراحی شوندتا نیازهای واقعی روستائیان را برآورده سازند ومردم را به حضور فعال در فرآیند اجرا و نظارت ترغیب کنند، با اجرای مشارکتی طرح های عمرانی، مردم در حفظ ونگهداری تجهیزات و زیرساختهای تعبیه شده دقت و حساسیت بیشتری خواهند داشت. با توجه به جدول(۴-۱۷)، ۴۴ درصدپاسخگویان، با اینکه دولت به تنهایی بتواند نیازهای روستاییان را تشخیص دهد مخالف بوده اند. همچنین ۱۷درصدپاسخگویان گزینه کاملاًمخالف، ۱۹٫۵ درصد متوسط، ۱۴٫۵ درصد موا فق و۵درصد با اینکه دولت بهتر می داند روستا چه می خواهد کاملاً موافق بوده اند. زمانیکه دولت برای روستایی تصمیم گیرنده باشد،اطاعت مردم از دولت مبتنی بر ضرورت وعافیت اندیشی است نه رضایت وپذیرش.درحالیکه درطراحی یک برنامه برای محیط خاص یا روستایی خاص، فردی که با محیط آشنایی دارد، باید در جریان طراحی برنامه حق اظهارنظر داشته باشد. یعنی روستایی از نیازها، کمبودها، ضعف ها و قوت های محیط خود بهتر از کارشناسان خبر دارد. پس لازم است روستاییان در طراحی برنامه ها شرکت داشته باشند. بیشترین میزان مخالفت بااینکه دولت بهتر می تواند برای روستا تصمیم بگیرد مربوط به روستاهای متوسط با (۴۰ درصد ) مخالفت و کمترین میزان مخالفت مربوط به روستا شهر تمل با (۱۵ درصد) مخالفت می باشد.
جدول ۴- ۱۷ :دولت بهتر می داند روستا چه می خواهد

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

شرح فراوانی درصد فراوانی
کاملا موافق ۲۰ ۵٫۰