دسترسی متن کامل – تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۴

دسترسی متن کامل – 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۴
۲۷٫۲۵

مخالف

۱۶۰

۴۰

کاملاً مخالف

۳۸

۹٫۵

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴- ۲۰: میزان اعتقاد مردم به طلب همه امور روستا از مسئولین
شکل ۴- ۲۱ :میزان اعتقاد روستائیان به طلب امور روستا از مسئولین بر اساس طبقه بندی روستاها
۴-۳-۸٫ میزان اعتقاد روستاییان به کار گروهی
اعتقاد به کار گروهی در جوامع روستایی و مشارکت روستائیان در گروه هایی که به مشکل یابی و گره گشایی در روستا می پردازند، رهیافت مناسبی در توسعه روستایی است، زیرا حرکت گروهی در بطن اجتماعات روستایی و محلی به تصمیمات آنها عینیت می بخشد واساس کار گروهی در هر جامعه ای وجود اعتماد بین افراد آن گروه یا جامعه است. زمانیکه اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در جامعه پررنگ باشد، می توان انتظار داشت افراد با انگیزه وهدفی مشترک در انجام کار بطور جمعی همفکری داشته باشند. هر گاه در جامعه ای تفردگرایی در کنار بی اعتمادی افزایش یابد، به مراتب روحیه کار گروهی نیز در آن جامعه سست تر می شود. با توجه به جدول (۴-۱۶)، ۴۷ درصد پاسخگویان، با این که کار گروهی کم تر به نتیجه می رسد مخالف بوده اند. ۱۷٫۷۵درصد کاملاًمخالف، ۱۸٫۳ متوسط، ۱۱درصد موافق و۶ درصد با اینکه کار گروهی کمتر به نتیجه می رسد کاملاً موافق بوده اند ودلیل مخالفت آنها با کار گروهی بدلیل پایین بودن سطح سواد وعدم آگاهی آنها از مزایای کارگروهی است. البته در برخی مواقع عدم تمایل افراد برای کار گروهی بدلیل عدم توانایی آنها برای دفاع از حقوق فردی در گروه است.با توجه به این که مشارکت گروهی در توسعه روستایی در زمان حاضر به عنوان پدیده ای سودمند پذیرفته شده است روستائیان محدوده مورد مطالعه نیز به این امر اعتقاد دارند که کار گروهی بیشتر، بهتر از کار انفرادی است به نظر می رسد که راهبردهای گذشته توسعه روستایی به خاطر فقدان این امر شکست خورده اند. و در نهایت می توان نتیجه گرفت که، کار گروهی سبب پاسخگویی مناسب تر به انواع نیازها و همچنین هماهنگی مناسب با مردم در راستای تأمین بهتر خواسته های آنها موثر خواهد بود. در مجموع در مورد این قسمت می توان دریافت که بیشترین میزان اعتقاد به کار گروهی (مشارکت) در روستاهای متوسط (۵۰درصد) وکمترین میزان اعتقاد به کار گروهی مربوط به روستاهای کوچک (۱۰درصد) می باشد.به طور کلی می توان نتیجه گرفت در همیاری هایی که آزادی و مالکیت فردی حفظ می شود، مردم روستایی بیشترین مشارکت را خواهند داشت.
جدول ۴-۱۶ : میزان اعتقاد روستاییان به کار گروهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

شرح فراوانی درصد فراوانی
کاملا موافق ۲۴ ۶٫۰
موافق ۴۴ ۱۱٫۰