تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۳

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۳
۱۰

۲٫۵

کاملاً مخالف

۵

۱٫۲۵

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴- ۱۸ : میزان اعتقاد روستاییان به تصمیم گیری های گروهی
شکل ۴-۱۹ :اعتقاد روستائیان به تصمیم گیری گروهی براساس طبقه بندی روستاها
۴-۳-۷٫ میزان اعتقاد مردم به طلب همه امور روستا از مسئولین
با توجه به اینکه مشارکت اغلب توسط بخش دولتی به ویژه مسئولان و دولت مرکزی به مردم تحمیل می‎شود مشارکت اصیل در بیشتر موارد نادر است. بر اساس جدول (۴-۱۵)۴۰درصداز پاسخگویان، از اینکه همه امور مربوط به روستا را از مسئولین طلب کنند مخالف بوده اندومعتقدند که روستائیان نیز باید به همراه مسئولین محلی در انجام کارهای مربوط به روستا سهیم باشند ونباید همه امور مربوط به روستایشان را از مسئولین طلب کنند بلکه از دانش و تجربه بومی خود نیز باید استفاده کنندو نظر روستاییان ومسئولین بایدمکمل یکدیگر باشند.۹٫۵درصداز روستائیانکاملاً مخالف، ۲۷٫۲۵درصد نظرشان در مورد طلب همه امور روستا از مسئولین متوسط، ۱۴٫۳درصدبا طلب همه امور روستا از مسئولین موافق و ۹درصد نیز کاملاً موافق بوده اند. باتوجه به اینکه هدف از مشارکت، تواناسازی مردم روستا وتبدیل روستاییان به افرادی مسئولیت پذیر، تاروستائیان بتوانند بدون اتکای جدی بر برنامه های رسمی بتوانند بر مشکلات خود فایق آیندو نیازهای اساسی خود را رفع کنند.بنابراین مسئولان باید سعی نمایند تاگرایش روستائیان به اتکاواتصال به نیرویی قدرتمند(دولت)و میل فراوان مأموران دولت به دخالت در امور روستا را کاهش دهند تا مشارکت روستاییان پررنگ ترشود. براساس شکل (۴-۲۱) بیشترین میزان مخالفت با طلب همه امور روستا از مسئولین براساس طبقه بندی مربوط به روستاهای متوسط (۴۷ درصد)می باشد.بنابراین دولت باید میدان فعالیت را برای مشارکت روستاییان را بوجودآوردوتحمل مأموران دولتی رادرواگذاری مسئولیت ها به مردم را بالا ببرد وکمترین میزان، مربوط به روستاهای بزرگ (۱۰درصد ) می باشد.
جدول ۴- ۱۵: میزان اعتقاد مردم به طلب همه امور روستا از مسئولین

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

شرح فراوانی درصد فراوانی
کاملا موافق ۳۶ ۹٫۰
موافق ۵۷ ۱۴٫۳
متوسط ۱۰۹