پژوهش – تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۲

پژوهش – 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۲
۲

۰٫۵

کل

۴۰

۱۰۰٫۰

منبعمطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۱۶: میزان اعتقاد اهالی به مشورت با دیگران
شکل ۴-۱۷ :میزان اعتقاد اهالی به مشورت با دیگران براساس طبقه بندی روستاها
۴-۳-۶٫ میزان اعتقاد روستاییان به تصمیم گیری های گروهی
بررسیهای مربوط به میزان اعتقاد روستائیان به تصمیم گیریهای گروهی نشان می دهد که ۵۹٫۵ درصد پاسخگویان، به این امر که تصمیم گیری های گروهی بیشتر بهتر از تصمیم گیری های فردی است اعتقاد داشته اند. و همچنین ۲۵٫۵ درصد هم با این گزینه کاملاً موافق، ۱۱٫۲۵ درصد نیز اعتقاد به تصمیم گیری گروهی را متوسط می دانند.با مقایسه پاسخ اهالی،درمی یابیم که روستاییان مشارکت در تصمیم گیری گروهی را به مشارکت در تصمیم گیری انفرادی ترجیح می دهند ومعتقدند در این شرایط برای افراد بیشتر امکان شرکت در فرایندهای تصمیم سازی و مداخله در تصمیم گیری ها فراهم می شود. و۲٫۵ درصد نیز اعتقاد خود رابه تصمیم گیری گروهی کم و۱٫۲۵ درصد نیز باتصمیم گیری های گروهی کاملاً مخالف هستند واز دلایل اصلی مشارکت گریزی آنها در فعالیتهای گروهی به دلیل فردگرایی، مسئولیت گریزی، ضعف اعتماد مردم نسبت به یکدیگر تک الگو اندیشی، منفعت طلبی، فقدان آینده نگری، پائین بودن سطح سواد، پائین بودن پایگاه اجتماعی و اشتغال رسمی از مهمترین موانع اصلی ابراز قدرت و مشارکت در تصمیم گیری گروهی می باشدبر این اساس روستائیان باید بدانند بدون حضور در تصمیم گیری گروهی، احقاق حقوق و رفع تبعیض در جوامع روستایی صورت نمی گیرد. برای ترغیب روستائیان به مشارکت در تصمیم گیری گروهی می توان از طریق رسانه های جمعی واز طریق آموزش های رسمی و غیر رسمی رشد تفکر جمعی را در جوامع روستایی ایجاد نمود. براساس شکل (۴-۱۹)بیشترین میزان اعتقاد به تصمیم گیری گروهی براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای کوچک (۴۵درصد)، کمترین میزان اعتقاد به تصمیم گیری گروهی مربوط به روستاهای متوسط (۱۰درصد) می باشد.
جدول ۴- ۱۴:میزان اعتقاد روستاییان به تصمیم گیری های گروهی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت

تصمیم گیری گروهی فراوانی درصد فراوانی
کاملاً موافق ۱۰۲ ۲۵٫۵
موافق ۲۳۸ ۵۹٫۵
متوسط ۴۵ ۱۱٫۲۵
مخالفم