مقاله علمی با منبع : تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۰

مقاله علمی با منبع : 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۳۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۱۳ :تأثیرمشارکت مردم در به ثمر رسیدن طرحها
۴-۳-۴٫ کار گروهی وآسان شدن کارها
اعتقاد به کار گروهی عاملی مهم در روی آوردن به مشارکت تلقی می شود . اگر روابط بین روستاییان خالی از صفات منفی باشد و با همدیگر متحد بوده و انسجام خود را حفظ نمایند، در این شرایط به طرحها و برنامه های توسعه روستایی عکس العمل مثبت نشان می دهند و به صورت فعال در آن مشارکت می نمایند. جدول(۴-۱۲)، نشان می دهد که از مجموع پاسخگویان، ۵۷٫۳ درصدروستاییان محدوده مورد مطالعه به این امر اعتقاد دارندکه کار گروهی آسان شدن کارها را در پی داردو ۲۷٫۳درصد باانجام کار گروهی کاملاًموافق هستندواعتقاد دارند کار گروهی موجب ایجاد روحیه همدلی، حس مسئولیت و حضور فعالتر دولت در جهت ارائه امکانات می گردد. ۱۱درصد این امر را متوسط، ۴٫۲۵ درصد مخالف، و۲۵درصد نیز با انجام کار گروهی کاملاً مخالف می باشند واین به این دلیل است که احساس می کنند که ایده و نظراتشان مهم نیست. به افرادی که دچار کمبود اعتماد به نفس هستند باید فهمانده شود که مشارکت آنها در فعالیتهای گروهی به اندازه مشارکت هر گروه دیگری اهمیت دارد. لذا لازم است مسئولان سعی نمایند که این افراد احساس کنند نه تنها مهم هستند بلکه حضور آنها در کارهای گروهی روستا ضروری است. می توان نتیجه گرفت که مشارکت وسیع گروهی زمانی که به صورت سازمان یافته انجام پذیرد موجبات دگرگونی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را که نقش تعیین کننده ای در امر پیشرفت و سازندگی دارد، فراهم می آورد.در واقع کار گروهی سبب می شود که روستائیان به درجه ای از اطمینان واعتماد متقابل برسند وبه جامعه با دید مثبت نگاه کنند، موجب گسترش عمل آنها به جامعه و افزایش انسجام ووفاق اجتماعی ودر نتیجه افزایش مشارکت می گرددو بر نا ایمنی درونی غلبه می کند. براساس شکل (۴-۱۵) می‎توان دریافت که بیشترین میزان اعتقاد به کار گروهی (مشارکت) براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای متوسط(۵۰) درصد وکمترین میزان اعتقاد به کار گروهی مربوط به روستا ـ شهر می باشد.
جدول ۴-۱۲ :کار گروهی وآسان شدن کارها

مدیر سایت

اعتقاد به کار گروهی فراوانی درصد فراوانی
کاملا موافق ۱۰۹ ۲۷٫۳
موافق ۲۲۹ ۵۷٫۳
متوسط ۴۴ ۱۱٫۰
مخالف ۱۷ ۴٫۲۵
کاملا مخالف ۱ ۲۵
کل