سايت مقالات فارسی – تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۹

سايت مقالات فارسی – 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۹

خیلی زیاد

۴۶

۱۱٫۵

کل

۴۰۰

۱۰۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴- ۱۱:میزان مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا
شکل ۴-۱۲ : میزان مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا براساس طبقه بندی روستاها
۴-۳-۳٫ تاثیر نقش مشارکت مردم روستایی در به ثمر رسیدن طرحهای توسعه روستایی
مشارکت به معنای همکاری روستائیان در طرح ها و پروژه هایی که توسط دیگران تهیه شده نیست بلکه مشارکت مطلوب زمانی انجام می شود که روستائیان بتوانند در سطوح ذهنی، عینی، تصمیم گیری و اجرایی، دخالت داشته باشند. در چنین جریانی، روستائیان بدون نیاز به اعمال کنترل و نظارت خاصی، به اجرای طرحها و پروژه ها می پردازند وعملاً موفقیت طرح ها را تضمین می کنند. با توجه به جدول (۴-۱۱)، ۹۷٫۲۵ درصد پاسخگویان اعتقاد دارند که مشارکت مردم در به ثمر رسیدن طرحها ی توسعه روستایی موثر می باشد وتنها ۲٫۷۵درصد از روستائیان به نقش موثر روستائیان در به ثمر رسیدن طرحهای توسعه روستایی اعتقادی ندارند واین ناشی از عواملی مثل عدم آگاهی واحساس تعهد مردم روستاهای محدوده مورد مطالعه از طرحهای عمرانی ونتایج آن می باشد. روستاییان معتقدند مسئولین نقش موثر آنها را در به ثمر رسیدن طرحها نادیده می گیرند و موجبات نارضایتی روستاییان را فراهم می‎آورند. مسئولین باید به این امرتوجه داشته باشند که با درگیر شدن مردم در تعیین سرنوشت خویش که به وسیله ی مشارکت آنها در طرح ها تحقق می یابد پروژه ها و برنامه های توسعه روستایی نیز به شکل مطلوبی راه پیشرفت و اجرا را خواهد پیمودوموجب افزایش کارایی برنامه های توسعه ای وموجب کاهش زمان و هزینه اجرای طرح ها و پروژه ها می شود.آگاهی از اهداف و نتایج طرحها و اطمینان از اینکه اجرای این طرحها با کمک ومشارکت آنها به بهتر شدن وضعیت روستا کمک می کند، موجب بر انگیختن حس مسئولیت افراد شده وروستائیان به نقش موثر خود در به ثمر رسیدن طرحها آگاه می شوند. مشارکت زمانی مفهوم واقعی خود را می گیرد که در بر انگیختن تجارب روستائیان موثر باشد مردمی که در طرحهای توسعه روستایی مشارکت داشته باشند آن را از آن خود دانسته و با علاقمندی وبا رعایت نظم و انظباط با آن همکاری خواهند کرد. که این همکاری وبرنامه ریزی مناسب، استفاده از توانایی های روستائیان و مشارکت آگاهانه وداوطلبانه آنها، می‎تواند بستری مناسب برای موفقیت و به ثمر رسیدن طرح های توسعه را فراهم کند.
جدول ۴-۱۱ : تأثیرمشارکت مردم در به ثمر رسیدن طرحها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

تأثیر مشارکت و توسعه فراوانی درصد فراوانی
بله ۳۸۹ ۹۷٫۲۵
خیر ۱۱ ۲٫۷۵
کل ۴۰۰ ۱۰۰٫۰