تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۸

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۸
۷٫۲۵

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۱۰ : میزان اعتقادبه مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا
۴-۳-۲٫ میزان مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا
مشارکت وسیع روستائیان در تصمیم گیری یکی از پیش نیازهای توسعه روستایی است وسبب مشروع شدن تصمیم ها، برنامه ها و پشتیبانی در اجرای آنها می شود. در واقع روستاییان با مشارکت هر چه بیشتر خود دراین زمینه از خطر تحت تأثیر قرار گرفتن تصمیمات توسط گروههای مخالف وافراد ناآگاه روستا، ایجاد تعارض ونگرانی، امکان اخذ تصمیمات نادرست که از نظر سیاسی غیر قابل اغماض، جلوگیری می کنند. در سنجش میزان مشارکت روستاییان در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستابا توجه به جدول(۴-۱۰) ۱۱٫۵درصداز پاسخگویان میزان مشارکت خود در تصمیم گیریهای مربوط به روستا را خیلی زیاد بیان نموده اندو ۲۵٫۲۵ درصدمشارکت در این بخش را زیاد، ۲۷درصد متوسط و به ترتیب ۲۱ درصد و۱۵٫۲۵ درصد میزان مشارکت در تصمیمات مربوط به روستای خود را کم وخیلی کم بیان نموده اند. مشارکت روستائیان درتصمیم گیریهای اداره ی امور محلی خود مستلزم داشتن اختیار تصمیم گیری است واختیار تصمیم گیری مستلزم فراهم آوردن امکانات گوناگون برای اجرای تصمیمات و سیاست ها و خط مشی های اتخاذ شده در محل است.وبرای موفقیت برنامه های توسعه روستایی ومشارکت آنان در امر تصمیم گیری باید راههای مشارکت روستائیان را تسهیل کرده وبا توجه به اینکه توانمندی روستائیان برای شرکت در فرآیند توسعه از مرحله تصمیم سازی آغازمی‎شوداین توانمندی را مسئولان با افزایش سطح آگاهی و دانش روستائیان ارتقاء بخشند تا باعث افزایش قدرت تصمیم گیری روستائیان در امور مربوط به روستا شود واز حقوق اساسی خویش دفاع کنند. براساس شکل (۴-۱۲)بیشترین میزان مشارکت در تصمیم گیریها براساس طبقه بندی روستاها مربوط به روستاهای متوسط (۳۲) وکمترین میزان مشارکت مربوط به روستاهای کوچک (۱۸) درصد می باشد.
جدول ۴-۱۰ :میزان مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

میزان مشارکت در تصمیم گیری روستا فراوانی درصد فراوانی
خیلی کم ۶۱ ۱۵٫۲۵
کم ۸۴ ۲۱٫۰
متوسط ۱۰۸ ۲۷
زیاد ۱۰۱ ۲۵٫۲۵