دسته بندي علمی – پژوهشی : تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۷

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۷
۷

عضو شرکت تعاونی دامداران

۲۹

۷٫۲۵

۸

عضو شرکت تعاونی تولید

۶

۱٫۵

۹

عضو شرکت تعاونی کشاورزی

۳۱

۷٫۷۵

منبع :مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴- ۹ :میزان عضویت پاسخ گویان در نهادهای مشارکتی
۴-۴٫ میزان اعتقاد روستائیان به مشارکت در توسعه روستایی
برای سنجش شاخص اعتقاد به مشارکت در توسعه روستایی گویه هایی در پرسشنامه اهالی روستا گنجانده شده که به بررسی آن ها می پردازیم و میزان اعتقاد روستاییان را به هر کدام از آنها می سنجیم.
۴-۴-۱٫ میزان اعتقاد روستاییان به مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا
تصمیم گیری و تصمیم سازی روستائیان می تواند عاملی بسیار مهم در حل مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی باشد. از سوی دیگر، به منظور تأثیر مقوله ی مشارکت و دخالت گروه های مردمی، باید آنها را در فرآیند تصمیم گیری نیز دخالت داد چرا که مشارکت مؤثر، متضمن تصمیم گیری و مداخله ی فعال در مسائل و رویه ها است. تصمیم گیری مهمترین عاملی که در جریان تخصیص و مدیریت منابع به کار گرفته می شود. این فرایند در واقع تصمیم گیران را ملزم می سازد، ابتدا راههای مختلف را سبک، سنگین کنند و سپس انتخاب نهایی و برترین انتخاب را به عمل آورند. جدول(۴-۹) نشان می دهد که ازمجموع پاسخگویان، ۹۳ درصد به این امر اعتقاد دارند که در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستای خود مشارکت دارند وتنها ۷درصد اعتقادی به مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا نداشته اند. در واقع روستائیان خود می توانند تصمیماتی بگیرند که در حل وفصل مسائل و مشکلات روستا مثمر ثمر باشد بنابراین به منظور دخالت گروه های مردمی در امر تصمیم گیری باید به افزایش اطلاعات وتخصص روستائیان بپردازیم که این امرخود مستلزم برنامه ریزی های منظم در آموزشهای رسمی وغیر رسمی، توانمندسازی روستائیان برای ایجاد تشکل های خاص ومشارکت و تصمیم گیری عادلانه ی آنان در تشکل های موجود است. بنابراین می توان نتیجه گرفت موضوع تصمیم گیری باید به عنوان یکی از شاخص های توانمندسازی روستائیان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای توسعه مورد توجه مسئولان، برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد و مشارکت و تصمیم گیری در برنامه های توسعه روستایی دو مقوله ی جدا از همدیگر نیستند و فرآیند تصمیم گیری جزئی از مشارکت به شمار می آید.
جدول ۴- ۹ :مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به روستا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

مشارکت در تصمیم گیریها فراوانی درصد فراوانی
بله ۳۷۱ ۹۲٫۷۵
خیر ۲۹