سايت مقالات فارسی – تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۴

سايت مقالات فارسی – 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۴

متوسط

۱۳۹

۳۴٫۷۵

زیاد

۱۳۲

۳۳٫۰

خیلی زیاد

۶۱

۱۵٫۳

کل

۴۰۰

۱۰۰

منبع : مطالعات میدانی نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴-۶ :میزان رضا یتمندی افراد از محل سکونتشان
۴- ۲-۲٫ طرحها و پروژه های اجرا شده در روستا ها
این سوال در مورد طرح ها و پروژه های عمرانی صورت گرفته، در روستاها مطرح شده است که ۹۴٫۲۵درصد پاسخ مثبت و۵٫۷۵ درصد پاسخ منفی داده اند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه زیادی به روستاها صورت گرفت به طوری که سازمانهای متعددی برای رفع مشگلات روستاها و ارتقاء رفاه اجتماعی تشکیل شدند که جهاد سازندگی یکی از آن سازمانها بود. روستاهای مورد مطالعه پژوهش حاضر نیز از آن جمله محسوب می شوند. از آنجا که در همه روستاهای مورد مطالعه طرحهای عمرانی صورت گرفته، لازم دانستیم میزان رضایت مردم از طرحهای به اجرا گذاشته را به عنوان یکی از پارامترهای موثر در مشارکت مورد توجه قرار دهیم.
شکل ۴-۷ :طرحها و پروژه های اجرا شده در روستا
۴-۲-۳٫ میزان رضایت از طرح ها وپروژه های اجرا شده
بررسی و تعیین میزان رضایت روستاییان محدوده مورد مطالعه از طرحها و پروژه های اجرا شده، با توجه به جدول(۴-۷)،نشان می دهد که، ۳۴٫۷۵ درصد دارای رضایت خیلی کم، ۳۲٫۵ درصدکم، ۲۷ درصدمتوسط، ۵٫۰ درصدزیادوتنها ۰٫۷۵ درصد رضایت خیلی زیاد از طرحها دارند. پس به این نتیجه میرسیم که پاسخ گویان از طرح ها وپرو ژه های به اجرا گذاشته شده رضایت خیلی کمی دارندو این طرح ها چندان رضایت بخش نبوده است. .در کشور ما با توجه به نظام متمرکز اداری و تصمیم گیری از بالا بسیاری از طرح های توسعه در نواحی روستایی را با شکست مواجه کرده است که برای جلوگیری از تداوم چنین شکست هایی می بایست برای روستاییان اهمیت ویژه ای قائل شده و نظرات و افکار آنها مورد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.از مشکلات دیگری که نظام متمرکز در ایران به وجود آورده است، عدم هماهنگی طرحها و پروژه‎های عمرانی با نیاز روستائیان،در نهایت منجر به عدم رضایت روستائیان از طرحها و پروژه هامی شود.در واقع می توان نتیجه گرفت اکثر این طرحها بدلیل عدم هماهنگی با مردم روستا و عدم شناسایی نیاز روستایی تحولات یکسانی نداشته است ونتوانسته موجبات رضایتمندی روستائیان را بوجود آورد. برنامه ریزان توسعه هنگام برنامه ریزی در سطوح مختلف به سهم عمده مشارکت مردم توجه لازم را داشته باشند.برای رفع این مشکل باید بین روستائیان و برنامه ریزان و دست اندرکاران طرحها و پروژه ها ارتباط سازنده شکل گیرد وهرچه اهالی روستاها از طرحها وپروژه های عمرانی به اجرا گذاشته رضایت بیشتری داشته باشند به همان نسبت مشارکتهای جمعی توان وعملکرد بهتری خواهند داشت و مشارکت مردم در طرحها مستقیم ترین، کم هزینه ترین و مطلوب ترین راهبرد در برنامه ها و طرحهای توسعه روستایی می باشد.
جدول ۴-۷ :میزان رضایت اهالی از طرحها و پروژه ها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

شرح فراوانی درصد فراوانی
خیلی کم ۱۳۹