تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۳

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۲۳
۱۱٫۲۵

بیکار

۲۹

۷٫۳

سایر

۸۵

۲۱٫۳

کل

۴۰۰

۱۰۰٫۰

منبع : محاسبات آماری نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۴- ۵ : درصد توزیع پاسخگویان بر حسب اشتغال
۴- ۲ . رضایت از طرحها و پروژه ها
۴-۲-۱٫ رضایتمندی از محل سکونت
انسان در تعامل دائمی با محیط خود است ودر این تعامل سعی در بکار گیری ابزارو امکانات محیطی در جهت رفع نیازهای خود است. لذا محیطی که انسان در آن زندگی وفعالیت می کند می بایست برطرف کننده نیازهای آن باشد. اصولا تأمین این نیازها ست که تداوم سکونت را ممکن می سازد. از آنجا که به نظر می رسد رضایت از محل سکونت در نوع ومیزان مشارکت افراد در طرحها و پروژه ها ی عمرانی روستا موثر است، با افزایش میزان رضایت از محل سکونت، افزایش امیدواری به بهبود شرایط زندگی در آینده وافزایش ارائه خدمات به ساکنان، باعث تثبیت جمعیت وکاهش مهاجرت می شود..همانطور که جدول (۴-۶)، نشان می دهد تنها ۱۵٫۳ درصد رضایت کامل از محل سکونتشان دارند. ۳۳ درصد افراد دارای رضایت زیاد، ۳۴٫۷۵ در صد دارای رضایت متوسط و ۱۱و ۶ درصد دارای رضایت کم وخیلی کمی از محل سکونتشان هستند. وآنچه که می توان دریافت آن است که روستاییان محدوده مورد مطالعه دارای رضایت نسبی از محل زندگی خود می باشند. دلیل اصلی نارضایتی روستائیان به دلیل محدود بودن امکانات وعدم توجه مسئولین به سرمایه گذاری در زیر ساختهای این روستاها و عدم تقویت بنیه اقتصادی است. مسئولین می‎توانند مشوق های مناسب را برای مشارکت مردم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم نماید ودر نهایت موجبات رضایتمندی روستاییان وتثبیت جمعیت در روستاها را بوجود آورد. از آنجاکه روستاها از منابع در آمدی محدودی برخوردارند و همچنین بودجه اختصاصی از سوی دولت و دستگاههای اجرایی برای روستاها پاسخگوی همه طرحها و برنامه های اجرایی در سطح روستاها نیست و روستاهای کشورمان از جمله روستاهای محدوده مورد مطالعه از بسیاری امکانات عمران روستایی محروم هستند وهمین نارضایتی در طی سالهای اخیر حضور روستائیان ومشارکت آنان را در اجرای طرح ها و پروژه های روستایی کمرنگ کرده است.
جدول ۴-۶ :میزان رضا یتمندی افراد از محل سکونتشان

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

رضایت از محل سکونت فراوانی درصد فراوانی
خیلی کم ۲۴ ۶٫۲
کم ۴۴ ۱۱٫۰