تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۱۲

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۱۲

در استراتژیهای توسعه روستایی باید به متنوع سازی اقتصاد روستایی وکارا نمودن آن از طریق ایجاد انواع فعالیتهای اقتصادی، به ویژه صنعتی کردن روستاها،توجه نمود. زیرا تمرکز صنایع درروستاها، علاوه برایجاد اشتغال ودرآمد،سبب کاهش مشکلات مربوط به همجواری صنایع با شهرها نظیر:تراکم شدید جمعیت، مشکلات مربوط به ترافیک، آلودگیهای زیست محیطی و…می شود.بنابراین باید هدف برنامه ریزی روستایی، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی وفراهم کردن زمینه ی فعالیت های غیر کشاورزی، همگام با کشاورزی، به ویژه صنایع روستایی باشد ( مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۳،ص۱۵۲). صنایع در بخش مورد مطالعه بیشتر به صورت کارگاهی است در گذشته ای نه چندان دور صنایع دستی بخش زیادی از وقت روستاییان به ویژه زنان روستایی را به خود اختصاص داده بود اما در حال حاضر با حاکم شدن فرهنگ جدید امروزی و رواج مصرف گرایی، تعداد این افراد انگشت شمار شده است وبا این وضعیت صنعت بومی روستایی به نابودی کشیده شده است از دلایل عمده‎ی این امر قابل پذیرش نبودن صنایع روستایی است. صنایع روستایی باید دارای نوآوری، بهره برداری از فناوری جدید، قابل رقابت در بازارهای ملی وبین المللی وقدرت ارزآوری باشد تا بتواند موقعیت اقتصادیمناسبی را در این مقطع جهانی شدن کارکردهای اقتصادی کسب نماید.در سال ۱۳۹۰از مجموع ۳۷روستای این بخش، ۱۸روستا دارای کارخانه برنجکوبی بودند ودر مناطقی که برنج کشت می شود، صنعت تبدیل برنج یکی از معمولی ترین صنایع به شمار می رود،۳روستا دارای واحد بلوک زنی، ۱روستا دارای کارخانه تولیدی مایعسفیدکننده،۱روستا دارای واحد تولیدی روستایی بانوان، ۵روستا دارای شرکت تعاونی تولیدی پره شمال می باشد( بخشداری خشکبیجار، ۱۳۹۲).
۳-۴٫ خدمات
۳-۴-۱ . خدمات زیربنایی
۳-۴-۱-۱٫ شبکه ارتباطی
با توجه به جدول (۳-۴-۹) از مجموع روستاهای بخش خشکبیجار،۸۶ در صد روستاهای بخش خشکبیجار در سال ۱۳۹۰دارای راه آسفالته می باشد ۸درصد روستاها برخوردار از راه شوسه و۶ درصد نیز دارای راه خاکی می باشد.
جدول ۳-۸ :وضعیت راه ارتباطی روستاهای بخش خشکبیجار (۱۳۹۰)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

شرح وضعیت راه ارتباطی
راه آسفالته راه شوسه راه خاکی
تعداد روستا ۳۲ ۳ ۲
درصد روستا ۸۶ ۸ ۶

مأخذ: محاسبات آماری نگارنده،۱۳۹۰
شکل ۳- ۳: وضعیت راه ارتباطی روستاهای بخش خشکبیجار
۳-۴-۱-۲٫ برق، آب، گاز
از مجموع روستاهای بخش خشکبیجاردر سال ۱۳۹۰، ۱۰۰درصد روستا ی برخوردار از برق، ۳۵درصد روستای برخوردار از آب لوله کشی، ۸ درصد روستای نیز برخوردار از سیستم تصفیه ی آب،۳۵ درصد روستای برخوردار از گاز می باشد.
جدول ۳-۹ : برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات زیر بنایی (۱۳۹۰)

مدیر سایت

شرح برق، گاز و آب