تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۱۰

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۱۰

مأخذ: محاسبات آماری نگارنده، ۱۳۹۲
شکل ۳-۲ : درصدجمعیت با سواد بخش خشکبیجار به تفکیک زن ومرد سال ۱۳۹۰
۳-۲-۷٫مهاجرت
مهاجرت یکی از عوامل مؤثر در تغییرات جمعیتی هر ناحیه است اهمیت مهاجرت را می توان در تأثیر آن بر میزان رشد و کاهش جمعیت، دگرگونی در ساخت سنی و جنسی جمعیت، ترکیب و اندازه نیروی کارو چگونگی پراکندگی جمعیت در سکونتگاههای مختلف جستجو نمود.از دلایل اصلی مهاجرت بیشتر در جستجوی کار وتحصیل و برخورداری از رفاه و بهداشت و بطور کلی امید به زندگی بهتر سکونتگاههای خود را ترک می کنند (مولائی هشجین، ۱۳۷۴،صص ۱۷۱-۱۷۰).مهاجرتهای روستایی آثار نامطلوب بسیاری در فضای جغرافیایی (چشم انداز روستایی وشهری) برجا می گذارد که رکود تولیدات کشاورزی و رها شدن منابع طبیعی محدوده روستاها و کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی را به دنبال دارد(مهدوی ۱۳۷۷،صص۱۴۲-۱۳۸). براساس نتایج و اطلاعات بدست آمده و با مقایسه جمعیت سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ در می یابیم که در روستاهای محدوده مورد مطالعه بیشتر جابه جاییهای جمعیتی در خود بخش مورد مطالعه صورت گرفته است و جمعیت و تعداد خانوار روستاها نه تنها نسبت به سال ۱۳۸۵ کاسته نشده بلکه افزایش جمعیت نیز صورت گرفته است و بدلیل موقعیت جغرافیایی ویژه محدوده مورد مطالعه مهاجرت معکوس نیز صورت گرفته است.
۳-۳٫ ویژگیهای اقتصادی
۳-۳-۱٫ فعالیت و اشتغال
در بخش خشکبیجار در سال ۱۳۹۰از مجموع ۲۰۱۱۶ نفر جمعیت،دارای ۱۷۸۷۴ نفرجمعیت فعال و۷۱۳۴ نفرازجمعیت،شاغل می باشند
جدول ۳-۶ : تعداد جمعیت فعال واشتغال

جمعیت شاغل جمعیت بالای ۱۰ سال جمعیت شرح
درصد تعداد درصد تعداد
۹/۳۹ ۷۱۳۴ ۸/۸۸ ۱۷۸۷۴ ۲۰۱۱۶ بخش خشکبیجار

مأخذ : محاسبات آماری نگارنده، ۱۳۹۲
۳-۳-۲٫ کشاورزی
اقتصاد بخش خشکبیجار بر محور زراعت وتولیدات دامی استوار است. گر چه در کنار این فعالیت ها صید، پرورش ماهی ونوغان داری و جنگلداری وباغداری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ولی عموماٌ اقتصاد ناحیه بر پایه زراعت، عمدتاٌ کشت برنج استوار است و آب کشاورزی مزارع ازرودخانه های ناحیه تأمین می گردد. بیشتر مردم علاوه بر کشت برنج، لوبیا وباقلا وانواع سبزیجات مثل ترب، جعفری و…کشت می نمایند،که مقداری از آن مصرف و مقداری نیز به فروش می رسد.از انواع برنجها می توان دم سیاه، زرد، کاظمی، هاشمی، خزر،سپید رود وغریب نام برد. توزیع زمینهای زراعی این بخش بطور یکسان نیست و سطح زیر کشت آنها متغیر می باشد تعداد کسانی که در حدود ۵هکتار یابیشتر زمین برنج کاری دارندبسیار اندک است، و بیشتر مردم زمینهای زراعی با میانگین ۱٫۵هکتار دارا هستند.میزان تولید برنج بستگی به عوامل طبیعی، خصوصا آب وهوا ومیزان بارش در زمان مناسب دارد واغلب برنج تولید شده جهت امرار معاش روستائیان به بازارمنتقل می گردد.از جمله بازارهای فروش روستائیان میتوان خشکبیجار، خمام، کوچصفهان، رشت، وتهران را نام برد.

مدیر سایت

سطح زیر کشت دهستان