پژوهش دانشگاهی – تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۶

پژوهش دانشگاهی – 
تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار- قسمت ۶

در محدوده ی مورد مطالعه عامل توپوگرافی نقش محدود کننده ای نداشته است. این بخش از شهرستان به دلیل شیب کم و دارا بودن شرایط مطلوب مانند آب فراوان و زمین حاصلخیز برای فعالیتهای عمرانی، استقرار سکونتگاهها، فعالیت های زراعی مناسب است وتوزیع فضای سکونتگاهها وجمعیت نسبت به مناطق پایکوهی وکوهستانی منظم تر و فضای اشغال اینگونه سکونتگاهها از نوع محیط های پایدار بوده وپیچیدگی پدیده های گوناگون به حداقل می رسد و مورفودینامیک حالتی ساده دارد (زمردیان، ۱۳۷۶، ص۸۰).
شکل ۳-۳ :توپوگرافی محدوده مورد مطالعه
۳-۱-۴٫ اقلیم
با توجه به اینکه بخش مورد مطالعه ( خشکبیجار )جزئی از شهرستان رشت است ودر فاصله کمی در شمال شرقی رشت قرار دارد واز نظر پارامترهای آب وهوائی ثبت شده در ایستگاه هواشناسی در شهر رشت وبخش خشکبیجار تفاوت چندانی مشاهده نمی شود (رمضانی، ۱۳۷۶،ص۵).
۳-۱-۵٫ پوشش گیاهی
پوشش گیاهی در این ناحیه شامل درختان و گیاهان مختلف از قبیل درخت توس، آزاد،توسکا، شمشاد، نارون، شاه بلوط، وانواع درختان میوه، راش می باشد. وجود درختان در این ناحیه باعث ایجاد سایبان و ایجاد کوران د ر داخل ساختمان در فصل تابستان می گردد.با توجه به اینکه از مصالح عمده در خانه سازی وشکل مساکن، کاربری چوب است بخصوص در بام بدون استثناء در همه مساکن از این مصالح استفاده می‎شود (اهلرز، ۱۳۷۲، ص۱۶۶).
۳-۱- ۶٫ خاک
خاک ناحیه مورد مطالعه از رسوبات یا نهشته های دلتایی یا رودخانه ای بوجود آمده ودارای پستی و بلندیهای اندکی هستند وبدلیل دارا بودن مواد آلی و سابقه جنگلی منطقه و ریزش برگ درختان در طی سالها به رنگ قهوه ای متمایل به سیاه خاکستری بوده وقابلیت بسیار خوبی برای کشاورزی داشته و در ردیف بهترین اراضی زراعی قرار می گیرند،این خاکها بهترین محل برای کشت محصولاتی چون برنج است.
شکل ۳-۴ :خاک محدوده مورد مطالعه
۳-۱-۷٫ هیدرولوژی
۱- رود خانه کفته رود یا گیشه دمرده : این رودخانه به موازات خمام رود جریان دارد. بعد از عبور از روستای ویشکاء و بعد از روستای بسته دیم، رودخانه تقسیم شده وبا استفاده از اضافه آب،آب بندان یوسف آباد در سمت غرب رودخانه آقا علی را تشکیل داده ودر انتها بعد از سیراب نمودن مزارع برنج به دریای خزر می ریزد. شاخه شرق آن در کناره روستای تمل خشکبیجار به علت استفاده آب آن جهت کشاورزی به تحلیل می رود.
۲- رودخانه نهر نورود : نهر نورود از سفید رود منشعب می شودو توسط کانالهای آبرسانی پرآب گردیده وبه سه شاخه تقسیم می شود که شاخه سوم آن بعد از عبور از کنار شهر خشکبیجار و در انتها قبل از رسیدن به دریا به علت استفاده های کشاورزی تحلیل رفته وبه جویباری تبدیل می شود.
۳-۲٫ ویژگیهای انسانی
۳-۲-۱٫ ویژگی های جمعیتی واجتماعی
۳-۲-۲٫ تعدادخانوار، جمعیت وبعد خانوار
بر طبق اطلاعات سرشماری نفوس ومسکن مرکز آمار ایران در سال۱۳۹۰ بخش خشکبیجار دارای ۲۰۱۱۶ نفر جمعیت بوده که این تعداد در قالب۶۵۶۶خانوار در سطح محدوده پراکنده هستند و نیز بعد خانوار در طی این دوره ۳٫۰۶نفر می باشدکه حاکی از کاهش بعد خانوار نسبت به سال ۱۳۸۵دارد.
جدول۳-۱: تعدادخانوار وچمعیت و بعد خانوار بخش خشکبیجار (۱۳۹۰)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

نام بخش تعداد خانوار تعداد جمعیت بعد خانوار
بخش خشکبیجار ۶۵۶۶ ۲۰۱۱۶ ۳٫۰۶

مأخذ : مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰
شکل ۳-۵ :پراکندگی آبادیهای محدوده مورد مطالعه براساس طبقات جمعیت
۳-۲-۳٫ تراکم نسبی
با توجه به اطلاعات بدست آمده مساحت بخش خشکبیجار درسال۱۳۹۰ برابر۹۵ کیلومتر مربع وتعداد جمعیت آن معادل ۲۰۱۱۶ نفر در طی دوره آماری اعلام گردیده بنابراین تراکم نسبی جمعیت در بخش خشکبیجاربرابر ۷٫۲۱۱ نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.
جدول ۳-۲ : تراکم نسبی جمعیت بخش خشکبیجار

مدیر سایت