تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳- قسمت ۱۸

تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳- قسمت ۱۸

۶۹۶/۰

 

 

 

سوال نهم (اطلاعات قبلی علوم تجربی دانش آموزان)

 

 

۵ عدد

 

 

۸۵۸/۰

 

 

۳-۴ روش تحلیل داده ها
با عنایت به روش انجام پژوهش در بخش تحلیل محتوای ویلیام رومی (سوال های اول تا سوم) و بررسی جامع کتاب جدیدالتألیف ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول، تحلیل آماری داده های پژوهش در سطح توصیفی انجام شده و در این ارتباط از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی چون؛ فراوانی، درصد، میانگین، رتبه بندی و جداول توصیفی استفاده شد. در بخش پیمایشی (سوال های چهارم تا دهم) از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود. در تحلیل توصیفی داده های حاصل از پرسش نامه، پس از ارائه فراوانی پاسخ های حاصله با بهره گیری از ارزش های عددی اعطاء شده به فراوانی ها، میانگین پاسخ های حاصل محاسبه و از آماره های توصیفی متناسب همچون نسبت، درصد، طبقه بندی، ارائه جدول و نمودار برای توصیف مقدماتی نتایج استفاده شد. اما در تحلیل استنباطی پژوهش، ابتدا نرمال بودن توزیع نمرات از طریق آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف[۴۹]بررسی شد و با توجه به توزیع نرمال نمرات از آزمون های آماری پارامتریک مناسب همچون “تی تک نمونه ای” و “تی مستقل” برای متغیرهای دو سطحی و آزمون تحلیل واریانس (F) برای متغیرهای چند سطحی و آزمون تعقیبی توکی و شفه LSD استفاده گردید. در ضمن عملیات آماری در محیط نرم افزارهای ۲۰-SPSS و EXCEL انجام می شود.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴- ۱توصیف و تحلیل داده ها به تفکیک سوال های پژوهش:
در این فصل داده های جمع آوری شده با توجه به سوال های پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، اما قبل از شروع به بررسی سوال های پژوهش، وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و توصیف می شود. در این بخش در واقع داده های جمع آوری شده مربوط به شش (۶) پرسش ابتدای پرسش نامه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نتایج مربوط به هر یک از سوال های پژوهش و برخی دیگر از نتایج فرعی آن همراه با یکسری جدول و نمودار که خلاصه ای از نتایج را در اختیار خواننده گزارش قرار می دهد آورده می شود. در ضمن پرسش نامه شامل ۳۲ گویه بسته پاسخ و ۶ پرسش جمعیت شناختی است که توسط دبیران ریاضی شهر مشهد پاسخ داده شده است.
۴-۲ بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان
در این قسمت داده های مربوط به ۱۷۰ نفر از پاسخگویان مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۲-۱ جنس
جدول ۴-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب جنس

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنس فراوانی درصد
زن ۱۱۷ ۸/۶۸
مرد ۵۳ ۲/۳۱
جمع ۱۷۰ ۱۰۰

 

نتایج جدول نشان می دهد ۸/۶۸ درصد از پاسخگویان زن و ۲/۳۱ درصد مرد می باشند.
نمودار ۴-۱ توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
۴-۲-۲ مدرک تحصیلی
جدول ۴-۲ توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

مدیر سایت