آموزان بتوانند استفاده کنند. برای ارزشیابی الکترونیکی از آزمون های الکترونیکی آنلاین و آزمونهای ساخته شده توسط نرم افزار ادوب کاپتیویت استفاده گردید.

۳-۹-۴- انتخاب نمونه آماری
نمونه آماری این تحقیق شامل دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. که برای انتخاب آن ها به شیوه خوشه ای از میان ۴ دبیرستان دخترانه شهرستان ایوان، که در سال تحصیلی ۹۳/۹۲ کلاس های پایه سوم دارای درس شیمی ۳ و آزمایشگاه بودند، دبیرستان کوثر انتخاب شد. سپس دو کلاس سوم رشته تجربی آن مدرسه به صورت گمارش تصادفی برای گروهای آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

۳-۹-۵- همسان سازی (همگن نمودن)گروه ها
برای کنترل متغیر های مزاحم و همسان سازی هرچه بیشتر گروه ها اقدامات زیر انجام شد:
* انجام آزمون رفتار ورودی به منظور آگاهی از میزان آموخته های قبلی دانش آموزان
* بررسی و مقایسه میانگین نمرات درس شیمی دانش آموزان در نیمسال اول سال تحصیلی
* بررسی و مقایسه معدل درسی دانش آموزان در نیمسال اول سال تحصیلی
* انتخاب گروه ها از یک جنس(دختران)
* انتخاب گروه ها از یک پایه تحصیلی
* انتخاب گروه ها از یک رشته تحصیلی(دو رشته ریاضی و تجربی در درس شیمی ۳ مشترک هستند)
* انتخاب گروه ها از یک منطقه جغرافیایی و آموزشی

۲- ۹ – ۶- اجرای تدریس
در این پژوهش برای آموزش مبحث محلول ها از کتاب شیمی ۳ و آزمایشگاه پایه سوم دبیرستان انتخاب شد و از این مبحث ۸ موضوع برای تدریس در ۸ جلسه انتخاب شد. در جدول شماره ۴-۳ موضوع و هدف کلی هر جلسه آموزشی مشخص شده است.
جدول شماره ۳-۴: موضوع و هدف کلی درس جلسه های آموزشی
هدف کلی درس
موضوع و عنوان درس
جلسه
شناخت محلول و فاز و اجزای آن
محلول ها ، فاز ، محلول های مایع واجزای آن
اول
بررسی انحلال پذیری مواد در یکدیگر
انحلال پذیری مواد، حلال های قطبی وناقطبی
دوم
آشنایی با انتالپی انحلال ، چگونگی تعیین انتالپی انحلال
انتالپی انحلال، تعیین انتالپی انحلال
سوم
آشنایی با انحلال پذیری ترکیبات یونی و گاز ها در آب
پیش بینی انحلال پذیری ترکیبات یونی و گاز ها در آب
چهارم
شناخت محلول های الکتولیت وغیر الکترولیت
محلول های الکترولیت وغیر الکتولیت
پنجم
آشنایی با خواص کولیگاتیو محلول ها
خواص کولیگاتیو محلول ها
ششم
آشنایی با ویژگی های کلویید ها
ویژگی های کلویید ها
هفتم
آشنایی با پاک کننده های صابونی وغیر صابونی
صابون ها ونقش امولسیون کنندگی
هشتم

در گروه کنترل، تدریس درس شیمی به روش معمول(روش سخنرانی) و به مدت ۸ جلسه آموزشی (هرجلسه ۹۰ دقیقه) صورت گرفت. در این گروه، از دانش آموزان در این ۸ جلسه هیچ امتحانی به عمل نیامد و فقط تدریس و پرسش کلاسی صورت گرفت. در گروه آزمایش، تدریس به شیوه ی فعال فناورانه ( TEAL)انجام شد. مراحل تدریس به شیوه ی فعال فناورانه (TEAL) به طور خلاصه به قرار زیر اجرا گردید:
۱٫ قبل از شروع جلسات آموزشی دانش آموزان در کارگاه آموزشی توسط محقق، با نحوه ارسال و دریافت ایمیل ، استفاده از اینترنت برای جستجوی مطالب و نحوه استفاده از رایانه برای نشان دادن فایل های صوتی، تصویری، ویدیو و … آشنا شدند.
۲٫ در طی ۸ جلسه ی آموزشی، معلم (محقق) سوال های ارزشیابی آغازین را چند روز قبل از تشکیل کلاس درس برای دانش آموزان ایمیل می نمود و از دانش آموزان پاسخ دریافت می کرد. دانش آموزانی که در خانه امکان دسترسی به اینترنت نداشتند، با همکاری کادر دبیرستان از امکانات دبیرستان استفاده می کردند.
۳٫ در تمام طول این ۸ جلسه، کلاس درس در آزمایشگاه تشکیل شد و دانش آموزان از همان جلسه اول گروه بندی شدند. به این صورت که دانش آموزان در گروه های ۴ نفره به دور یک میز آزمایشگاه نشستند.در هر گروه یک رایانه وجود داشت. علاوه بر آن وسایل آزمایش مورد نیاز بر روی میز ها قرار می گرفت.
۴٫ معلم با نشان دادن تصاویر، فیلم وسؤال از طریق ویدیو پروژکشن که برای همه گروه ها قابل رؤیت بود یا از طریق سخنرانی کوتاه دانش آموزان را بر می انگیخت. سپس دانش آموزان با وسایل موجود بر روی میز ها، کاوشگری را آغاز می کردند.
۵٫ دانش آموزان از کامپیوتر جهت مشاهده ی انیمیشن یا فیلم و آنچه در آزمایشگاه با چشم دیده نمی شد(مانند جابجا شدن یون ها در محلول ها، حل شدن نمک در آب در مقیاس میکروسکوپی ) و تجزیه وتحلیل نمودارها (مانند، نمودار انحلال پزیری گازها در آب) یا دریافت اطلاعات بیشتر استفاده می کردند.
۶٫ معلم از قبل انیمیشن، فیلم و عکس های مربوط به بحث کلاسی را تهیه کرده بود و در صورت لزوم ( قطع اینترنت یا نیاز به سخنرانی از پروژکشن استفاده می کرد.
۷٫ معلم با سوال های خود از دانش آموزان، پیشروی صحیح آن ها را کنترل می کرد.
۸٫ دانش آموزان می توانستند با سؤال کردن و راهنمایی گرفتن از معلم به کاوشگری خود عمق بخشند.
۹٫ در پایان هرجلسه ارزشیابی پایانی به صورت گروهی به عمل می آمد.
۱۰٫ جهت تعیین تکلیف در خانه از دانش آموزان خواسته می شد با استفاده از اینترنت در باره سوال هایی که معلم مطرح کرده بود جستجو نمایند وپاسخ های خود را که شامل متن، انیمیشن یا فیلم بود ، برای معلم پست الکترونیکی نمایند.

۲-۹-۷- اجرای آزمون های مربوطه
آزمون ها به صورت همزمان و در موعد مقرر با کمک کادر اجرایی دبیرستان انجام شدند. جدول۳-۴ مشخصات آزمون ها را به تفکیک نشان می دهد:
جدول شماره ۳-۵: شرح آزمون ها
ی تحقیق
ردیف
نام ازمون
متغیر مربوطه
زمان اجرا
۱
پیش آزمون
یادگیری
قبل از اجرای تحقیق
۲
پس آزمون یادگیری
یادگیری
بعد از اجرای تحقیق
۳
پس آزمون یادداری
یادداری
سه هفته بعد از اجرای تحقیق

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی به شرح ذیل استفاده شده است:

۳-۱۰-۱- آمار توصیفی:
جهت تجزیه و تحلیل دادها در آمار توصیفی از جدول، نمودار، میانگین، انحراف معیار استفاده شد.

۳-۱۰-۲- آمار استنباطی:
جهت تجزیه وتحلیل داده ها در آمار استنباطی از آزمون t گروه های مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. همچنین از آزمون کواریانس جهت بررسی اثر مداخله ( روش تدریس فعال فناورانه برای کنترل متغیر معدل نیمسال قبل به عنوان متغیر کواریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه
فصل چهارم، هسته اساسی پژوهش و مشتمل بر جداول، نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. به عبارتی در این بخش، پژوهش گر برای پاسخ گویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیه‌هایی که برای پژوهش در نظر گرفته است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لیکن ، ذکر این نکته نیز ضروری است که تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این اطلاعات نیز لازم است. قبل از پرداختن به آزمون فرضیه ها ، لازم است اطلاعات مختصری نسبت به توصیف جامعه آماری ارائه شود. در این پژوهش که با هدف بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه ( TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دوره متوسطه، می باشد اطلاعات حاصل بر اساس آزمون های مربوطه ( یادگیری، یادداری ) برای پیش آزمون و پس آزمون ۵۶ نفر دانش آموز در دو گروه آزمایش و کنترل، فراهم آمده است، این اطلاعات به ترتیب آزمون های یاد شده در سطوح مقایسه ای به صورت جدول ها و نمودارهای جداگانه ی هرکدام ارائه می گردند. جدول ها شامل توزیع فراوانی و درصد نمرات دانش آموزان هردو گروه در آزمون های فوق و شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی می باشد.

۴-۲- آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی اطلاعات بدست آمده در قالب جدول ها ونمودارهای آماری خلاصه می شود در این بخش از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و سایر آماره ها استفاده شده است.

۴-۲-۱- توزیع فراوانی و درصد گروه های شرکت کننده در تحقیق
جدول ۴- ۱- توزیع فراوانی و درصد گروه های پاسخ دهندگان
گروه
فراوانی
درصد
گروه کنترل
۲۸
۵۰
گروه آزمایش
۲۸
۵۰
کل
۵۶
۱۰۰

با توجه به جدول و نمودار شماره ۴- ۱ فراوانی پاسخ دهندگان نشان میدهد، که ۵۰ درصد پاسخ دهندگان در گروه کنترل و ۵۰ درصد دیگر در گروه آزمایش هستند.

نمودار ۴- ۱توزیع فراوانی و درصد گروه های پاسخ دهنده
۴ – ۲- ۲- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان دوگروه کنترل و آزمایش در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳/۹۲
به منظور بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره ی معدل نیمسال اول دانش آموزان برحسب گروهی که در آن قرار دارند یک جدول توافقی دو طرفه که سطر های آن شامل گروه و ستون هایش معدل دانش آموزان می باشد را رسم نموده بررسی می نماییم.

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد نمره معدل دانش آموزان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳ /۹۲ بر حسب گروه

گروه ها
معدل دانش آموزان
کل

۱۴ تا ۱۶
۱۶ تا ۱۸
۱۸ تا ۲۰

آزمایش
فراوانی
۴
۱۴
۱۰
۲۸

درصد
۱۴
۵۰
۳۶
۵۰

کنترل
فراوانی
۵
۹
۱۴
۲۸

درصد
۱۸
۳۲
۵۰
۵۰

کل
فراوانی
۹
۲۳
۲۴
۵۶

درصد
۱۶
۴۰
۴۴
۱۰۰

با توجه به داده های موجود در جدول ۴-۲ مشاهده می شود از ۵۶ دانش آموزی که در این تحقیق شرکت کرده اند، معدل ۹ نفر بین ۱۴ تا ۱۶ می باشد که از این تعداد ۴ نفر در گروه آزمایش و ۵ نفر در گروه کنترل قرار دارد و معدل ۲۳ دانش آموز در گستره ی ۱۶ تا ۱۸ می باشد که از این تعداد ۱۴ نفر در گروه آزمایش و تعداد ۹ نفر در گروه کنترل جای دارند، معدل ۲۴ دانش آموز نیز بین ۱۸تا ۲۰ است که از این تعداد ۱۰ نفر در گروه آزمایش و ۱۴ نفر در گروه کنترل قرار دارند.

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی نمرات معدل نیمسال اول دانش آموزان بر حسب گروه

۴-۲-۳- بررسی نمرات پیش آزمون
با توجه به داده های جدول ۴-۳، می نیمم و ماکزیمم نمرات پیش آزمون در هر دو گروه به ترتیب، صفر و می باشد. میانگین نمرات در گروه آزمایش ۱۴/۱ و در گروه کنترل ۱۷/۱ می باشد. واریانس نمرات در گروه آزمایش ۷۵۵/۰ و در گروه کنترل ۸۱۸/۰ است.

گروه آزمایش
گروه کنترل
میانگین
۱۴/۱
۱۷/۱
واریانس
۷۵۵/۰
۸۱۸/۰
مینیمم
۰
۰
ماکزیمم
۲
۲

جدول ۴-۳: آنالیز نمرات پیش آزمون

۴-۲-۴- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره دانش آموزان در آزمون های یادگیری و یادداری برحسب گروه
۴-۲-۴-۱- بررسی توزیع فراوانی و درصد نمرات حاصل از پس آزمون ( یادگیری )
با توجه به اطلاعات موجود مشاهده می گردد که مینیمم نمرات پس آزمون (ی
ادگیری) دانش آموزان گروه آزمایش نمره ی ۱۰ و مینیمم نمرات یادگیری گروه کنترل نمره ی ۷ می باشد، ماکزیمم نمرات یادگیری در گروه آزمایش نمره ی ۱۷ و ماکزیمم نمرات گروه کنترل نمره ی ۱۴ می باشد. میانگین نمرات یادگیری در گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب نمرات ۴۶/۱۳ و ۷۱/۱۰ می باشد.

جدول ۴-۴ نمرات حاصل از پس آزمون ( یادگیری)
نمره
گروه آزمایش
گروه کنترل

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۰ تا ۴
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴ تا ۸
۰
۰
۰
۲
۷
۷
۸ تا ۱۲
۹
۳۲
۳۲
۲۲
۱۴
۲۱
۱۲ تا ۱۵
۱۵
۵۴
۸۶
۴
۷۹
۱۰۰
۱۵ تا ۱۸
۴
۱۴
۱۰۰
۰
۰

کل
۲۸
۱۰۰

۲۸
۱۰۰

میانگین
۴۶/۱۳
۷۱/۱۰
واریانس
۸۳/۱
۶۲/۱
می نیمم
۱۰
۷
ماکزیمم
۱۷
۱۴

۴-۲-۴-۲- نمرات حاصل از آزمون پیگیری ( یادداری )
با توجه به اطلاعات موجود مشاهده می گردد که مینیمم نمرات آزمون پیگیری (یادداری) دانش آموزان گروه آزمایش نمره ی ۸ و مینیمم نمرات یادداری گروه کنترل نمره ی ۵ می باشد، ماکزیمم نمرات یادداری در گروه آزمایش نمره ی ۱۷ و ماکزیمم نمرات گروه کنترل نمره ی ۱۴ می باشد. میانگین نمرات یادداری در گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب نمرات ۹۶/ ۱۱و ۸۲/۹ می باشد.

جدول ۴-۵ نمرات حاصل از آزمون پی گیری (یادداری)
نمره

گروه آزمایش
گروه کنترل

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۰ تا۴
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۴ تا ۸
۱
۴
۴
۸
۲۹
۲۹
۸ تا ۱۲
۱۵
۵۳
۵۷
۱۶
۵۷
۸۶
۱۲ تا ۱۵
۹
۳۲
۸۹
۴
۱۴
۱۰۰
۱۵ تا ۱۸
۳
۱۱
۱۰۰
۰
۰
۰
کل

۱۰۰

۲۸
۱۰۰

میانگین
۹۶/۱۱
۸۲/۹
واریانس
۰۸/۲
۴/۲
می نیمم
۸
۵
ماکزیمم
۱۶
۱۴

۴-۳- یافته های استنباطی
در این بخش ابتدا فرضیههای تحقیق مطرح و سپس نتایج حاصل از محاسبه آزمونهای آماری ارائه می گردد.
۴-۳-۱- فرضیه شماره ۱: میان میزان یادگیری شیمی از طریق روش تدریس فعال فناورانه ( TEAL ) و روش معمول (سخنرانی ) تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتایج نشان می‌دهد که میانگین عملکرد دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون یادگیری به ترتیب (آزمایش ۱۴/۱ و ۴۶/۱۳، کنترل ۱۴/۱ و ۸۰/۱۲) بوده است. که از نظر آماری در پیشآزمون، اختلاف معنیدار آماری بین دو گروه مشاهده نشد(۱=sig و۰۰۰/۰=F)؛ لذا میتوان گفت گروهها از نظر پیش دانسته‌ها همگن میباشند. اما اختلاف عملکرد دو گروه در پسآزمون معنیدار و حاکی از تأثیر گذاری بیشتر روش تدریس فعال فناورانه در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می باشد (۰۰۰/۰=sig و ۱۴۳/۰=F).
یکی از روش های صحیح تحلیل آماری عبارت است از تحلیل اختلاف نمره های به دست آمده به وسیله ی کم کردن نمره پیش آزمون هر آزمودنی از نمره پس آزمون او، و سپس محاسبه میانگین نمره ها برای هر دو گروه و سرانجام مقایسه میانگین های محاسبه شده (دلاور، ۱۳۸۹، ص۳۳۸).
تفاضل میانگین پیشآزمون و پسآزمون یادگیری گروه های آزمودنی نشان می‌دهد که گروه آزمایش با اختلاف میانگین ۳۲/۱۲ (۸۲/۱=s) نسبت به گروه کنترل۵۳/۹ (۹۵/۱=s) از اختلاف عملکرد بیشتری در میانگین‌ها برخوردار بوده است (جدول شماره ۴-۶).
جدول۴-۶: میانگین و انحراف معیار تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمونیادگیری گروههای آزمودنی
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
آزمایش
۲۸
۳۲/۱۲
۸۲/۱
کنترل
۲۸
۵۳/۹
۹۵/۱

جدول ۴- ۷: آزمون t مستقل در مورد مقایسه تفاوت میزان یادگیری دانش آموزان

دو گروه t مستقل

آزمون لوین

تفاوت انحراف معیارها
تفاوت میانگین ها
سطح معنا داری
درج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *